Region Värmland logga

Vanliga frågor och svar om projektmedel

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att gå från idé till ansökan om projektmedel från Region Värmland.

Vad förväntas när det gäller projektuppföljning och återrapportering?

Kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser, universitet/högskolor och forskningsinstitut kan söka projektmedel från Region Värmland.

Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Exempel på verksamhet som inte är berättigad bidrag är kommunal kärnverksamhet. Projekt kan vara en förstudie, utvecklingsprojekt eller ett kulturprojekt.

Riktlinjer för projekt (pdf) Pdf, 184 kB.

I en förstudie undersöks förutsättningarna för att starta ett större utvecklingsprojekt. Förstudien pågår i högst ett år.

Ett utvecklingsprojekt handlar om att ta fram någonting nytt, exempelvis en ny metod eller teknik, oftast i samarbete med andra. Det finns ett inslag av nytänkande i utvecklingsprojekt. Det nytänkande inslaget behöver inte nödvändigtvis innebära att en ny produkt eller metod tas fram, utan kan också innebära att den anpassas till ett annat användningsområde.

Ett utvecklingsprojekt är avgränsat i tid och har tydliga mål som ska uppnås. Projekttiden kan variera, men är vanligast 2-3 år. Resultatet av ett utvecklingsprojekt ska ligga i linje med exempelvis nationella och regionala strategier, men ska självklart också vara till nytta för verksamheten.

Region Värmland ger bidrag till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidrar till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Region Värmland beviljar exempelvis stöd i form av kulturbidrag, så kallade ungdomspengar, filmstöd och verksamhetsbidrag.

Ansök om medel till kulturprojekt

För att projektet ska få stöd är det viktigt att projektet har ett regionalt mervärde. Exempel på regionalt mervärde är att projektet berör en eller flera kommuner eller att projektet på något sätt bidrar till Värmlands utveckling. Det är också viktigt att projektet är förankrat hos medverkande kommuner inför att projektansökan lämnas in till oss.

Ta dig tid att läsa igenom den information som finns på webben om att söka projektmedel innan du fyller i ansökningsblanketten. Kontakta oss på beredningen när du har en konkret projektidé och ett utkast till en projektbeskrivning. Vi är öppna för dialog inför din ansökan till oss, men har begränsat med tid att bolla idéer i ett tidigt skede av ditt projekt.

Innan du startar upp ett nytt projekt är det viktigt att stämma av om verksamheten redan finns någon annanstans, eller om någon annan aktör i länet har ansvar för frågan redan. Stäm också av om det finns fler projekt på gång i organisationen.

När du ska söka projektmedel är det viktigt att du först utgår ifrån din idé, vad du ska göra och vilka mål projektet ska uppnå. Kontrollera också att projektets insatser är utanför ordinarie verksamhet. Därefter börjar du titta på vilken typ av finansiering som projektet kan passa in i, exempelvis regionalt, EU-projekt, samarbete med annat land, forskningssamarbete etc.

Du behöver också göra en omvärldskoll, söka medfinansiering från samarbetspartners och skriva en utförlig projektbeskrivning. Räkna med att arbetet tar tid! Men en väl genomarbetad ansökan sparar tid när ärendet ska handläggas inför beslut.

Medfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Med bidrag i annat än pengar menas att ett projekt tillförs ett värde (ej kontakta medel) från någon annan aktör än projektägaren. För att arbetad tid ska kunna räknas som bidrag i annat än pengar ska det tydligt tillföra projektet något.

  • Medfinansiären ska aktivt bidra till projektets genomförande. Ett aktivt bidrag kan till exempel vara ett arbete som projektet annars hade varit tvungna att köpa in som en tjänst till projektet.
  • Värdet av bidrag i annat än pengar i form av arbetat tid ska anges till 409 kr/timme och inkluderar lönebikostnader.
  • Arbetat tid som ska utgöras av projektägarens egen personal eller personal hos en projektpartner ska inte redovisas som bidrag i annat än pengar. Den ska redovisas som kontant medfinansiering och i kostnadsslaget personal.

Från 2019 görs ansökan digitalt, och alla uppgifter om projektet lämnas via e-tjänsten Min ansökan.

Mer om ansökan

I ansökan beskrivs hur projektet ska att öka eller förbättra en eller flera av de horisontella målen: jämställdhet, mångfald eller miljö.

Värmlandsstrategin är länets gemensamma plan för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling fram till och med 2040.

Region Värmland samordnar arbetet på uppdrag av regeringen, men strategin formas och genomförs av en mängd aktörer. Totalt har över tusen personer deltagit i framtagandet.
Tillsammans har vi landat i en strategi som beskriver Värmlands utmaningar och styrkor. Den innehåller också viktiga perspektiv, insatsområden, långsiktiga mål samt nycklar för genomförandet.

Strategin är en grund för planering och beslut på olika nivåer och påverkar specifika planer, exempelvis hur infrastrukturen ska utvecklas. Den styr fördelning av projektmedel och fungerar som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU.

Mer om Värmlandsstrategin

Var ute i god tid! Hela beredningsprocessen från ansökan fram till att beslutet har fattats av styrelse, nämnd eller på delegation tar cirka 3 månader.

Från 2019 görs ansökan digitalt, och alla uppgifter om projektet lämnas via e-ansökan Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats.

Beredningsprocessen är olika lång beroende på ärende, men räkna med minst tre månader efter sista inlämningsdatum.

Beredningen säkerställer ett korrekt beslutsunderlag, och en väl genomarbetad ansökan leder till snabbare handläggning av ansökan. När projektet har godkänts får du ett beslut skickat till dig. Läs noga igenom beslutet.

Rekvisition och utbetalning av projektstöd beviljat av Region Värmland sker i enlighet med våra Allmänna villkor (pdf) Pdf, 76 kB. Slutrapportering lämnas in senast tre månader efter att projektet är avslutat.

Sidan uppdaterad