Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Sjuktransporter och sjukresor

Sjuktransporter och sjukresor

Innehållet på den här sidan vänder sig till dig som beställare inom hälso- och sjukvård. Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112.

Sittande sjukresa

Utan vård- eller övervakningsbehov under transport. Gäller även sittande i rullstol.

0771-32 32 00 – Värmlandstrafik

Om patienten behöver hjälp ”hela vägen”. Beställ "hand i hand" som innebär att föraren hämtar på avdelningen, följer patienten hela vägen och lämnar över till personal.

Om resan gäller sittande transport mellan vårdavdelningar med servicelinjebuss på sträckan Karlstad-Örebro-Uppsala ska transportjournal skrivas och lämnas till vårdpersonalen på bussen.

Liggande sjuktransport

Transport på bår utan vård- eller övervakningsbehov. Det finns tillgång till syrgas.

054-10 10 49 – Region Värmland/SOS Alarm

Vid planerade överflyttningstransporter och utskrivningar – beställ i första hand via webbeställningen.

Vårdbehov under transport

Behov av vård och/eller övervakning under transport.

054-83 54 05 – Region Värmland/SOS Alarm

Utifrån patientens medicinska vårdbehov under transport bedömer SSK Region Värmland/SOS Alarm lämplig resurs.

Viktigt när du som vårdpersonal beställer liggande transport

 • Transportjournal ska medfölja patienten vid alla liggande transporter från vårdavdelningar. Läs mer under frågor och svar nedan.
 • Beställ i första hand liggande transport via webbeställningen (tidssparande), i andra hand via telefon.
 • Beställ helst vardagar mellan 08.00 och 16.00.
 • Planerade utomlänstransporter ska beställas senast 15.00 dagen före.

Beställning av gods och labbtransporter - via Värmlandstrafik: 0771-32 32 00.

Vanliga frågor och svar

Här beskrivs de fordon som finns för resor i vården.

Ordinarie linjetrafik med buss och tåg

Bussarna är anpassade för resor till sjukvården. De har lågt golv som underlättar på- och avstigning för resenärer med rollatorer, rullstolar eller barnvagnar. Det finns också ramp på alla bussar som föraren enkelt hjälper till att fälla ned. Ombord finns platser med extra stort avstånd mellan stolarna vilket gör det enkelt att slå sig ner och ger ökat benutrymme. Bussarna är utrustade med både in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare samt en skärm för hållplatsinformation. Alla bussar har gratis wifi när du bokar din resa i beställningscentralen.

Alla förare är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Servicetrafik

För patienter som kan åka sittande eller i sin rullstol och inte har behov av övervakning eller vård under resan. Servicetrafik utförs med taxiregistrerade personbilar och specialfordon.

Sjukresor omfattar resor till sjuk- och tandvård, inte hälsokontroller eller vaccination. En sjukresa ska alltid i första hand göras med allmänna kommunikationer alternativt servicelinje. Servicelinjen går i linjetrafik mellan länets sjukhus och större vårdcentraler. Servicelinjen är handikappanpassad och har tillgång till bilkudde och bilbarnstol (ej babyskydd).

Om speciella behov finns är privatbil eller annan servicetrafik alternativ. Egenavgiften faktureras i efterhand från landstinget.

Servicetrafikens specialfordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Servicelinjer till Örebro och Uppsala (sittande, liggande och patienter med vårdbehov)

Servicelinjen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Det finns 18 sittplatser samt 3 platser för liggande patienter (ej babyskydd). Med ombord finns även bilbarnstol i två storlekar. Vårdutrymmet på bussarna har medicinsk utrustning, syrgas, förband och läkemedel motsvarande en akutambulans.

Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala

Servicelinje 960 bemannas med en förare samt en sjuksköterska och en undersköterska från ambulanssjukvården. Kan transportera sittande, liggande och patienter med vård o/e övervakningsbehov. Ombord finns övervakningsutrustning (inkl telemetriövervakning), defibrillator samt läkemedel enligt ambulanssjukvårdens generella direktiv (motsvarande en akutambulans).

Tidtabell för Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala (pdf) Pdf, 68 kB.

Servicelinje 961 Karlstad - Örebro

Servicelinje 961 bemannas med en förare och en undersköterska från ambulanssjukvården. Kan transportera sittande och liggande patienter utan vård eller övervakningsbehov. Defibrillator finns ombord.

Tidtabell för Servicelinjen 961 Karlstad - Örebro (pdf) Pdf, 68 kB.

Liggande sjuktransport

För patienter som måste åka liggande men inte har behov av övervakning eller medicinsk vård under resan. Observera att allmänpåverkad patient ska transporteras i ambulans.

Liggande sjuktransport är bemannad en undersköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via en kamera under resan. Det finns möjlighet till syrgas under resan.

Bedömningsenheter

Bedömningsenheten ska möta behovet av de patienter som vid larmsamtalet inte har ett tydligt behov av slutenvård.

Om ett vårdbehov identifieras efter sjuksköterskans bedömning hänvisas patienten till rätt vårdnivå. Även medicinsk behandling kan påbörjas på plats då bedömningsenheten jobbar utefter ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer.

Bedömningsenheten med bår kan även transportera patienter som efter bedömning behöver åka liggande transport med vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelnings under överflyttningen. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan, men ingen kontinuerlig monitorering av patienten (kan jämföras med vård-/övervakningsnivån på en vårdavdelning).

Ambulans

För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten.

En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Flygambulans

Svenskt Ambulansflyg. Planerade och akuta transporter genomförs med specialistutbildad sjuksköterska inom IVA/Anestesi. Se även plus-box om ambulansflyg.

Ambulanshelikopter

Prehospital intensivvård och transport av tidskritiska patienter eller intensivvårdspatienter till mer specialiserad vård antingen i eller utanför länet.

Liggande transport med eller utan vårdbehov

 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården).
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • Om transportordinationer ges för transporten ska journalen signeras av ansvarig läkare.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten i samband med överrapportering.

Sittande transport med eller utan vårdbehov mellan avdelningar med servicelinjebuss på sträckan Karlstad-Örebro-Uppsala

 • Alla patienter med vårdbehov ska beställas via ambulansbeställningen på 054-83 54 05
 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården.
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till vårdpersonalen på bussen.

Avser patienter under pågående vårdprocess som ska transporteras mellan vårdenheter eller inskrivna patienter som ska på undersökning/behandling i Örebro och Uppsala. För att personalen på bussarna ska kunna ge bästa service i övergångarna mellan vårdenheter.

Vid transport mellan sjukhus är det avsändande enhet som ska beställa transporten och rapportera patienten.

Transportjournal ska skrivas enligt plusboxen Om transportjournal

Utskrivning - se plusboxen Om patienten ska hem till bostaden

Utomlänstransporter

Planerade utomlänstransporter ska beställas senast 15.00 dagen före.

Utomlänstransporter som inte kan vänta

Utomlänsuppdrag som inte kan vänta hanteras enligt följande:

 • Transport som måste gå direkt – ring ambulansbeställningen 054-83 54 05
 • Transporter som måste gå samma dag men som inte är urakuta planeras tidsmässigt mot bakgrund av aktuellt resursläge och aktuella skiftbytestider för personalen.

Utomlänstransporter – ring och förvarna!

Om en brådskande transport till högre vårdnivå planeras (eller kan bli aktuell) – ring ambulansbeställningen på 054-83 54 05.

Detta ger bättre förutsättningar för larmcentralen att planera lämplig resurs och transportpersonalen ges förutsättningar att förbereda sig.

Akutremittering från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic.

För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

Liggande sjuktransport (annan transport än akutremittering)

Till exempel om patienten ska transporteras till bostaden.

 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården).
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten i samband med överrapportering.

För mer information se plusboxen Om patienten ska hem till bostaden.

Om patienten kommit till vårdcentralen med liggande sjuktransport och det gäller en returresa behöver ingen transportjournal skrivas.

Vid transport av patient med psykiatriskt vårdbehov ska psykiatriskt och somatiskt vårdbehov tillgodoses under direkt förflyttning mellan olika vårdnivåer.

Vårdande enhet ska i samråd med mottagande enhet planera för byte av vårdnivå, vårdande enhet ska alltid göra en individuell bedömning för att ta ställning till:

 • Patientens inställning till förflyttning.
 • Patientens behov av skydd under transporten.
 • Om transport kan ske med minimal eller liten risk för hot eller våld.
 • Hur förflyttning ska ske.
 • Vilka som kan/ska medfölja.

Om patient har behov av liggande transport, med eller utan vårdbehov ska alltid transportjournal skrivas innan transport. Transportjournal ska medfölja patienten vid alla liggande transporter från vårdenhet.

Transport av patient med psykiatriskt vårdbehov – RUT-25908 (pdf) Pdf, 151 kB.

Samverkan mellan ambulanssjukvård och kommunal sjukvård (pdf) Pdf, 151 kB..

Transporter från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård – lathund för beställning

Behov följt av beställning.

Vid resa till/från SÄBO

Viktigt vilken avdelning/plan/våning kunden ska till och att det står telefonnummer till personal på boendet/korttiden.

Patienten kan åka sittande eller i sin rullstol. Inget behov av övervakning eller vård under transporten

Beställ: Servicetrafik

Beställning: 0771-32 32 00.

Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00.

Patienten måste åka liggande men har inget behov av övervakning eller vård under transporten

Beställ: Liggande sjuktransport.

Beställning: 054-10 10 49

Rapportering enligt SBAR till undersköterskan i transporten vid hämtning.

Liggande transporter inom kommunen för patienter med färdtjänsttillstånd

Värmlandstrafik 0771-32 32 00

Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00

Resor till och från korttidsboende inom kommunen.

Sittande, liggande eller patienter i rullstol inom kommunen för patienter utan färdtjänsttillstånd

Värmlandstrafik: 0771-32 32 00

Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00

Resor till- och från korttidsboende inom kommunen. Bokningen ska göras av kommunens personal och gäller endast enstaka resor.

Patienten måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten

Beställ ambulans.

Beställning: 054-83 54 05

Livshotande – ring 112

Rapportering och dokumentation enligt samverkansrutin med ambulanssjukvården.

Gäller även vid transport inom kommunal sjukvård.

Beställning görs alltid via Regionens larmcentral/SOS Alarm (ambulansbeställningen om patienten har vårdbehov 054-83 54 05 eller liggande sjuktransport 054-10 10 49).

Under färd vid normaltransporter bemannas ambulansflygplanet av minst en erfaren och kvalificerad IVA- eller anestesisjuksköterska, så kallat Flight Nurse.

Om aktuell transport ska ske med ambulansflyg (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA) kommer ni att kontaktas av en koordinator från flygkoordineringscentralen, FKC, för eventuella förtydliganden och fastställer transport samt meddelar transporttid. Alla koordinatorer är erfarna sjuksköterskor.

FKC koordinerar transport med ambulanssjukvårdens resurser till och från flygplatsen, tillsammans med SOS Alarm.

Om anhöriga önskar/ska medfölja så kommer ni att få instruktioner av sjuksköterskan på flygkoordineringscentralen.

Transportremiss (KSA) ska alltid fyllas i och skickas med patienten under transporten.
KSA:s transportremiss (svenskt-ambulansflyg.se)

Utländska patienter

Krav på underlag från avsändande sjukhus vid transport av utländska patienter med ambulansflyg (pdf) Pdf, 114 kB.

 • Hur mycket kan patienten hjälpa till med själv?
 • Hur ser det ut hemma hos patienten?
 • Är trappor raka eller svängda?
 • Finns någon som möter?
 • Telefonnummer till mottagande person?
 • Är det rätt adress?
 • Ungefär hur mycket väger patienten?
 • Finns nyckel och eventuell portkod med?

I sjuktransportfordonet finns olika hjälpmedel, ramper som går att lägga ut, trappklättrare till rak och svängd trappa, bärstol, glidbräda. Båren är inte lämplig att bära patient in i bostad. När bärhjälp behövs kan det påverka lämnatid.

Adressen dit patienten ska transporteras är viktig, den är inte alltid samma som folkbokföringsadressen.

I liggande sjuktransportbedömningsenheter och ambulans kan patienten bara ta med personligt handbagage (ett mindre kolli på cirka 5 kilo) samt kryckor, griptänger etc.

Om patienten har mer bagage eller hjälpmedel ska du ordna hjälpmedelstransport enligt avdelningens rutiner.

Om inget annat alternativ finns kan du boka transport med Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.

Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

När patienten behöver vård eller övervakning under transport ska beställningen göras av legitimerad personal.

Ambulanssjukvårdens uppdrag är att:

BEDÖMA - HÄNVISA - VÅRDA – TRANSPORTERA

Bedömningar utförs av ambulansbesättningen som består av minst en sjuksköterska med möjlighet att kontakta läkare för bakre medicinskt stöd vid behov. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar sedan beslut om fortsatt vårdnivå.

Region Värmland ansvarar för ambulanssjukvården och vi har ambulansstationer på 12 olika orter i Värmland.

Ambulansbeställningen

Den medicinska prioriteringen av ambulansuppdrag hanteras av SOS Alarm och 07-21 av erfarna ambulanssjuksköterskor från ambulanssjukvården.

Larmkriterier för ambulanssjukvården:

Prio 1A, 1B

Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen så snabbt som möjligt kommer fram till patienten. Prio 1A har förtur gentemot prio 1B.

Prio 2A, 2B

Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut omgående, men utan blåljus och sirener. Prio 2A har förtur gentemot prio 2B.

Prio 3

Inte akut, men i behov av vård och övervakning av ambulanspersonal under transport. Väntetiden kan bli längre beroende på hur akutberedskapen ser ut i regionen förtillfället. SOS Alarm kan ibland meddela en uppskattad tid på hur länge patienten får vänta på ambulansen.

Ambulans

För patienter som måste åka liggande transport och behöver vård, övervakning eller behandling under transporten. En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Bedömningsenhet

För patienter som måste åka liggande och behöver vård/övervakning motsvarande en vårdavdelning under resan.

Bedömningsenheten är bemannad med en sjuksköterska som också kör fordonet.

Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan.

Utrustning så att sjuksköterskan kan ta parametrar på patienten innan och under transporten om det finns behov. Utrustning/läkemedel motsvarande en akutambulans.

Kontinuerlig monitorering av patienten under transport, exempelvis puls, saturation och EKG är inte möjligt i dagsläget.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats