Start / Om oss / Folktandvårdens kunskapscentrum / Centrum för äldretandvård

Vårt uppdrag

 •  utveckla äldretandvården långsiktigt och vara en samlande enhet i Värmland i äldretandvårdsfrågor.
 • aktivera vårdsamverkan mellan tandvårdens offentliga och privata kliniker, och mellan tandvården och kommuner och regioner i goda vårdkedjor och genom överenskommelser.
 • organisera vård i äldreboenden, i samverkan med allmäntandvården, för patienter som har svårt att besöka tandvården i syfte att tillgodose patienters behov av förebyggande/sjukdomsbehandlande och reparativ vård. Vården ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet och hygien.
 • stödja allmäntandvården i deras arbete att bedriva en god och säker vård till äldre och nå dem som bor i eget boende.
 • ansvara för nätverk för uppsökande verksamhet och s.k. N-tandläkare (en tandläkare på varje allmäntandvårdsklinik med ansvar för särskilda grupper).
 • bygga upp kunskap och kompetens om den äldre människans tandhälsa och munvård.
 • utbilda folktandvårdens medarbetare och, i samverkan med kommuner och regioner, erbjuda utbildning till omvårdnads- och hälso- och sjukvårdspersonal.
 • sprida kunskap till allmänheten och patientföreningar.
 • producera informationsmaterial om äldres munhälsa till patienter och vårdpersonal.
 • stimulera och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom området.
 • delta i nationell samverkan, nätverk, konferenser och utbildningar.
 • öka kunskap inom tandvården i länet om andra kulturers syn på äldres tandhälsa och munvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta ossFölj oss i sociala medier