Till startsidan

Vårdgaranti

Här hittar du som vårdgivare information om vårdgarantin. Vid frågor eller behov av stöd finns regionens vårdgarantikansli.

Vad är vårdgaranti?

Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. Vårdgarantin reglerar bara tidsgränser, inte vilken vård patienten ska få. Medicinska bedömningar och prioriteringar ska vara gjorda i tidigare skeden av vårdförloppet.

OBS! Akut vård berörs inte av vårdgarantin.

Tidsgränser i vårdgarantin 0 – 3 – 90 – 90 dagar

 • 0 – Patienten ska kunna få kontakt med vårdcentralen samma dag. Telefonkontakt med 1177 räknas också som kontakt.
 • 3 – Om hälso- och sjukvårdspersonal vid vårdcentralen bedömer att patienten behöver komma på besök för medicinsk bedömning av legitimerad personal ska detta erbjudas inom tre dagar.
 • 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om remiss eller ankomstdatum för egen vårdbegäran.
 • 90 – Om besöket i specialistvården leder till att patienten bedöms behöva en behandling, ska denna vara påbörjad inom 90 dagar från det datum ni kom överens om behandlingen.

Vårdgarantin gäller inte:

 • Återbesök.
 • Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Medicinsk service, till exempel röntgen eller laboratorieundersökningar.
 • Utredningar och undersökningar eller obligatoriska patientutbildningar.
 • Provtagningar och tester.
 • Hjälpmedel (utprovning av hörapparat omfattas dock av vårdgarantin).
 • Om patienten på eget initiativ har sökt vård i annan region.
 • Om patienten väljer att söka vård hos privat vårdgivare utan regionfinansiering.

Vård hos annan vårdgivare

 • Om vårdenheten där patienten sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska patienten få information om detta och erbjudas vård hos annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte innebära någon merkostnad för patienten utöver patientavgift och egenavgift i sjukresa. Högkostnadsskyddet gäller.
 • Region kan också erbjuda vård hos privat vårdgivare utifrån regionens eget avtal med vårdgivare eller annan regions avtal med vårdgivare.
 • Patienten kan avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta kvar i hemregionen. Om patienten gör det kan inte längre vårdgarantins tidsgränser åberopas.
 • Om patienten avstår från vårdgarantin innebär inte det att patienten förlorar sin rätt till vård! Ångrar patienten sitt val kan vårdgivaren kontaktas på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det nya kontaktdatumet.

Väntetider i vården

Ta del av nationell uppföljning av vårdgaranti och väntetider (vantetider.se).
Statistiken är öppen för alla att ta del av men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Kontakta support

Du som vårdgivare kan vända dig till regionens Vårdgarantikansli för att få stöd i frågor som rör vårdgaranti.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen