Till startsidan

Nedläggning av verksamhet

Vid nedläggning av privat verksamhet ansluten till nationella taxan ska vårdgivaren meddela Vårdvalsenheten i Region Värmland när avveckling ska genomföras.

Meddela uppsägning

För uppsägning av rätt till ersättning ska vårdgivare fylla i blankett:
Uppsägning av rätten till ersättning (pdf) Pdf, 118 kB. och skicka till:

Vårdvalsenheten
Region Värmland
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Besöksregistrering för ersättning

Besöksregistrering för ersättning kommer att vara öppen i ersättningssystemet till och med den 5:e nästföljande månad efter avveckling. Besök som inte registreras inom denna period kommer inte att ersättas.

Hantering av patientjournal vid nedläggning

Om nedläggning av verksamhet sker ska vårdgivaren se till att verksamhetens patientjournaler tas om hand enligt Socialstyrelsens föreskrifter 8 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40.

När nedläggning av verksamhet sker ska:

  • Journalerna arkiveras enligt de regler som gäller för att bevara journalhandlingar.
  • Patienter och närstående fortsatt kunna begära att få ta del av patientjournaler.
  • Om vårdgivaren inte kan ta hand om journalerna kan vårdgivaren ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av patientjournalerna enligt 9 kap. 1§ patientdatalagen (2008:355).
  • Om vårdgivaren ansöker om omhändertagande av patientjournalerna ska följande uppgifter skickas in till IVO: vårdgivarens kontaktuppgifter, beskrivning av orsak till omhändertagandet, antal journaler och media.
    För mer information och ansökan kontakta IVO (ivo.se).
  • Om vårdgivaren avlider får dödsboet överta ansvaret för patientjournalerna.
  • Om vårdgivaren går i konkurs blir konkursförvaltaren ansvarig för patientjournalerna.

IVO kan också på eget initiativ besluta om att omhänderta patientjournalerna, till exempel om:

  • Vårdgivaren blir sjuk, flyttar utomlands, förlorar sin legitimation eller om verksamheten läggs ned av andra skäl.
  • Arkivmyndigheten i den aktuella regionen tar hand om patientjournalerna enligt ovanstående punkter (9 kap. 3 § patientdatalagen).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?