Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 23 06 Akkaplatta för slingstyrning

Nivå:

1

Remittent:

Namngiven leg. arbetsterapeut och/eller namngiven leg. fysioterapeut/ leg. sjukgymnast vid Vuxenhabiliteringen.

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent i samråd med remittent.

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter i kombination med omfattande rörelsehinder på grund av medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär total svårighet till självständig förflyttning inomhus.

Personen ska ha förmåga att hantera en kontakt och kunna lära sig samband mellan orsak och verkan.

Behovet ska vara regelbundet minst 5 dagar/v.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning och öka möjligheterna till kommunikation t ex påkalla uppmärksamhet, välja social samvaro/samspel, utveckla rums- tids- och kroppsuppfattning samt kunna uttrycka sin vilja.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

En förutsättning är att personen har engagerade personer i sin närhet, som tar ansvar för en strukturerad träning.

Förvaring och laddning av Akka-plattan ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.

Återtagande av AKKA-platta kan ske då den används mindre än riktvärdet 15 timmar per år eller om brukaren inte längre uppfyller kriterierna.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Förskrivare i samråd med remittent vid Vuxenhabiliteringen gör en bedömning av brukarens situation med tyngd-punkt på brukarens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål och i vilken miljö AKKA-plattan ska användas. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där AKKA-plattan ska användas eller under likvärdiga förhållanden. Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra AKKA-platta.

Förskrivare i samråd med berörd remittent ansvarar för att hitta en säker lösning på förankringen av det hjälpmedel som är aktuellt att använda tillsammans med AKKA-plattan. Observera att den sammanlagda vikten inte får överstiga 100 kg. Förskrivare ansvarar för instruktion och genomgång av AKKA-plattan. Remittent ansvarar för körträning och uppföljning av den samt råd och tips runt aktiviteter kopplat till körningen. Slingan dras och provkörs.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer AKKA-plattan ges till brukare eller annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att förbindelsen gås igenom och undertecknas av brukaren eller annan ansvarig person.

AKKA-plattan lämnas på lån.

Uppföljning

Förskrivare tillsammans med remittent ansvarar för att uppföljning av korttidslånet sker inom 6 månader. Vid uppföljning utvärderas om AKKA-plattan uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra permanentas lånet. Drifttidsmätarställningen läses av och registreras i Sesam. Efter permanentat lån ansvarar remittenten för ytterligare uppföljningar.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år och att man i samband med det även följer upp sittandet och ev. behov av förnyad kontakt med förskrivare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats