Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning och uppresningsfunktion

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med varaktig funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå, stå samt bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Ett frekvent behov av att kunna utföra aktiviteter där man självständigt behöver komma upp i stående ställning.

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gå och där behovet inte kan tillgogoses med gånghjälpmedel, manuell rullstol eller eldriven rullstol med manuell styrning (skotermodell).
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att klara uppresning och bibehålla stående ställning.

Personen ska visa omdöme och förmåga att framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt.

Eldriven får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

Personen ska inte ha pågående alkohol- eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Remiss ska styrka personens förflyttningsbehov och medicinska status, prognos, omdöme och synförmåga.

Behovet ska vara frekvent större delen av året minst 3-4ggr/v och på ett påtagligt sätt öka brukarens självständighet i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus. Självständigt klara uppresning och bibehålla stående ställning i syfte att öka aktivitetsnivån.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en eldriven rullstol kan förskrivas. Förskrivning av fler kan ske när behov finns av eldriven rullstol för både inom- och utomhusbruk och detta inte kan tillgodoses med enbart en eldriven rullstol. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Eldriven rullstol med uppresningsfunktion kan inte förskrivas för endast ståträning.

Om det framkommer att brukaren inte längre uppfyller kriterierna eller att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 30 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas. Detta gäller inte eldriven rullstol för inomhusbruk.

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.

Byte av eldriven rullstol kan ske om brukarens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med remittent när möjlighet finns.

En sjukgymnastisk bedömning av ståendet ska vara gjord innan utprovning påbörjas. Önskvärt är att den sjukgymnast som bedömer ståendet sedan är med genom hela förskrivningen.

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen ska användas och var den ska förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med vederbörande distriktsarbetsterapeut. Förskrivare kan vid behov skriva intyg för bostadsanpassningen.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden. Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om brukaren kan framföra den eldrivna rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Om rullstolen körs utomhus och i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim ska regler för gångtrafikant följas. Om rullstolen körs med högre hastighet ska trafikregler för cyklist följas. Körträning kan överlåtas till annan person utifrån förskrivarens bedömning. Förskrivare ansvarar då för att personen ifråga får den information som krävs för att ta över körträningen.

De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till brukaren.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till brukare el-ler annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att förbindelsen gås igenom och undertecknas av brukaren eller annan ansvarig person. Informationshäftet "Elrullstolen" lämnas.

Den eldrivna rullstolen lämnas på lån.

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för att uppföljning av korttidslånet sker inom 6 månader. Vid uppföljning utvärderas om den eldrivna rullstolen uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra permanentas lånet. Drifttidsmätarställningen läses av och registreras i Sesam. Efter permanentat lån görs ytterligare uppföljning av förskrivare inom ett år.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år och att man i samband med det även följer upp sittandet och ev. behov av förnyad kontakt med förskrivare.

Övrigt

Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats