Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med varaktig funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå.
Personer med varaktig funktionsnedsättning som medför att förflyttning med eldriven rullstol inte kan utföras självständigt.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär varaktig total svårighet att själv förflytta sig med eldriven rullstol utomhus.

Aktivitetsbegränsning som innebär att förflyttning med eldriven rullstol utomhus endast kan ske med hjälp av annan person.
Det är för tungt (brukarvikt och/eller rullstolens beskaffenhet) för medhjälparen att köra brukaren i manuell rullstol eller närmiljön är av sådan karaktär att det behövs motoriserad drivning och broms för att medhjälparen ska kunna framföra rullstolen på säkert sätt.

Behovet ska vara frekvent större delen av året minst 3-4 ggr/v och på ett påtagligt sätt öka brukarens möjligheter att komma ut i sin närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att brukaren kommer ut i sin närmiljö med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med manuell rullstol med drivaggregat.

Om det framkommer att brukaren inte längre uppfyller kriterierna eller att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 30 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas.

Förvaring och laddning av den eldrivna rullstolen ska ske i ett låsbart, torrt utrymme som håller en temperatur av minst +5 grader C.

Byte av eldriven rullstol kan ske om brukarens behov har förändrats så väsentligt att målet med hjälpmedlet inte längre uppfylls. Ny behovsbedömning görs. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

I särskilda boendeformer där flera personer har samma behov och kan använda samma eldrivna vårdarmanövrerade rullstol är detta att betrakta som utrustning och bekostas av vårdgivaren.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med remittent när möjlighet finns.

Förskrivare gör en bedömning av brukarens situation med tyngdpunkt på brukarens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter/förflyttningar.

Tillsammans med brukare och ev. anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen ska användas och var den ska förvaras. Alternativa lösningar värderas och en be-dömning görs av den totala nyttan samt användningsgraden.

I de fall där personal är behjälplig vid skötsel eller behöver köra den eldrivna rullstolen så ansvarar dennes arbets-givare för att ny personal får introduktion om handhavandet av rullstolen.

Vid behov av ev. bostadsanpassning för förvaring tas kontakt med vederbörande distriktsarbetsterapeut. Förskri-vare kan vid behov skriva intyg för bostadsanpassningen.

Utprovning

Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden. Körträning i aktuell miljö krävs för att få köra eldriven rullstol.

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om vårdaren kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt. Om rullstolen körs utomhus och i "normal" gånghastighet, ca 5 km/tim ska regler för gångtrafikant följas.

Vid behov av eldriven rullstol för inom- och utomhusbruk väljs i första hand en kombinationsstol.

De flesta eldrivna rullstolars köregenskaper går att påverka genom omprogrammering för att anpassas till vårda-ren.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till brukare el-ler annan ansvarig person. Förskrivare ansvarar för att förbindelsen gås igenom och undertecknas av brukaren el-ler annan ansvarig person. Informationshäftet "Elrullstolen" lämnas.

Den eldrivna rullstolen lämnas på lån.

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för att uppföljning av korttidslånet sker inom 6 månader. Vid uppföljning utvärderas om den eldrivna rullstolen uppfyller uppgjorda mål och om ev. korrigeringsåtgärder behöver göras. Om allt fungerar bra permanentas lånet. Drifttidsmätarställningen läses av och registreras i Sesam. Efter permanentat lån görs ytterli-gare uppföljning av förskrivare inom ett år.

Hjälpmedelstekniker ansvarar för att förebyggande underhåll görs minst vartannat år och att man i samband med det även följer upp sittandet och ev. behov av förnyad kontakt med förskrivare.

Övrigt

Säkerhetsbälte och nackstöd monterat på eldriven rullstol ersätter inte bilbälte och bilens nackstöd vid sittande i rullstol under färd i buss. Tänk på att ev. rullstolsbord kan innebära skaderisk vid ev. kollision.

Häng aldrig kasse/väska på styr- eller körenhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats