Till startsidan

Hygienombud

Hygienombudet är en nyckelperson i det vårdhygieniska arbetet. Här hittar du information om uppdraget: arbetsuppgifter, hygienronder, nätverk samt registrering av följsamhetsmätningar.

Vad innebär det att vara hygienombud?

Som hygienombud är man en resursperson i vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats. Man fångar upp frågor och driver kvalitetsförbättrande arbete, deltar i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland. Man utför bland annat följsamhetsmätningar av hygienrutiner och klädregler och gör årligen en hygienrond. Man registrerar resultaten i PPM-verktyget.

Din roll

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete tillsammans med chefen. För att kunna förmedla aktuell kunskap bör du delta i Smittskydd Värmlands nätverksträffar för hygienombud.

Avsätta tid för arbetet

Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Det är viktigt att du och din chef redan från början är medvetna om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Ni ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmöten ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

Information för att starta ditt arbete som hygienombud

På vår hemsida finns den information du behöver för att kunna starta igång ditt arbete. Här finns en uppdragsbeskrivning för dig och mer detaljerad information om vad ett hygienombud gör. Det finns information om hygienföreskrifterna och vår tillämpning av dem och information om följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) och PPM-verktyget, vårt rapporteringssystem. Under fliken A-Ö sjukdomar finns information om de diagnoser du kan komma att få frågor om. Under varje diagnosrutin finns information om städning, skyddsutrustning och isolering.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar.

Checklista till dig som nytt hygienombud Pdf, 121 kB.

Hygienombudsorganisationens målsättning är att höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor och bilda ett nätverk mellan vårdpersonal och Smittskydd Värmland som syftar till att förebygga smittspridning i vården. Smittskydd Värmlands målsättning är att varje vårdenhet inom Region Värmland ska ha minst ett hygienombud. På vårdavdelning ska minst ett av hygienombuden vara sjuksköterska.

Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor på arbetsplatsen. Funktionen är att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete och att delta i nätverksträffar med andra hygienombud och Smittskydd Värmland för att förmedla och dela kunskap och erfarenhet. Det är enhetschefen som ger uppdraget att vara hygienombud. Smittskydd Värmland har utarbetat en uppdragsbeskrivning för hygienombud, se under rubriken Uppdragsbeskrivning, som skrivs under av enhetschefen och hygienombudet. Meddela Smittskydd Värmland utsett hygienombud.

Det är viktigt att man redan från början är medveten om att tid ska avsättas för hygienarbetet. Man ska regelbundet på till exempel arbetsplatsmötet ta upp hygienfrågor, framföra nya rutiner, diskutera uppkomna situationer, redovisa följsamhetsmätningar med mera.

För att på ett effektivt sätt följa upp aktiviteterna som hygienombudet utför, är det lämpligt att göra en enkel sammanfattning i slutet av året.

Mall sammanfattning av hygienarbetet (formulär Word) Word, 63 kB.

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler ska genomföras varje månad från juni 2020 och framåt för samtliga avdelningar och enheter.

Sedan 2006 har hygienombuden inom Region Värmland gjort följsamhetsmätningar på basala hygienrutiner och klädregler inom sitt ansvarsområde. Läs mer på sidan om basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

PPM-verktyget

PPM-verktyget är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) databas för inmatning av bland annat följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler. Det är detta verktyg du ska använda när du matar in enhetens resultat.

Här hittar du PPM-verktyget (ppm.vantetider.se)

Manual för registrering av basala hygienrutiner och klädregler i PPM-verktyget (pdf) Pdf, 382 kB.

Registrera i tid och mata in resultaten senast den sista i varje månad.

Behörighet

För att få behörighet hör av dig till Smittskydd Värmland.

Vid frågor och vid byte av hygienombud

Kontakta Smittskydd Värmland via e-post: smittskydd@regionvarmland.se.

Resultat basala hygienrutiner i Rapportportalen

Resultat av följsamhetsmätningar BHK PPM-mätningar hittar du i Rapportportalen (portal.liv.se)
(uppdateras efter varje mätning är klar, tidigast efter den 5:e nästkommande månad)
Åtkomst endast för Region Värmlands personal.

Bildspel som visar exempel ur Rapportportalen för resultat basala hygienrutiner Pdf, 827 kB.

HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, beslutade 2015-05-21 att protokoll för hygienrond ska användas för enheter inom regionen med patientnära vård.

Hygienronden genomförs för att finna vårdhygieniska risksituationer i miljön som kan medföra smittspridning och är en del i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska användas som en del i att höja den hygieniska standarden. Målet är att förhindra smittspridning och minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Hygienrond ska utföras en gång per år på alla enheter som bedriver patientnära vård. Protokollet kan fyllas i elektroniskt. Protokoll finns för:

Hygienronden genomförs av avdelningschef/enhetschef tillsammans med hygienombud om sådant finns, eventuellt ytterligare personal. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att hygienrond genomförs och följs upp.

Dokument

Instruktion för genomförande och uppföljning för hygienrond (pdf) Pdf, 135 kB.

Mötestider 2023 via Teams

(Gäller för hälso- och sjukvården, Region Värmland)

  • 2023-02-07 eller 2023-02-09 kl. 14:00-15:30
  • 2023-05-02 eller 2023-05-04 kl. 14:00-15:30

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud via Teams

(Gäller för hälso- och sjukvården, Region Värmland)

  • 2023-03-15 kl. 13:30-15:30
  • 2023-09-27 kl. 13:30-15:30

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats