Till startsidan

Medicinska frågeställningar covid-19

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Personer som har haft allvarliga allergiska reaktioner som har krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus ska bedömas av läkare.

Vaccination Värmland avgör vid vilken av följande nivåer av beredskap som är nödvändig:

  • Vaccination med normal observation med tillgång till akutläkemedel (adrenalin, betapred och antihistamin).
  • Vaccination med utökad observation 30 minuter med tillgång till intravenös vätskebehandling, syrgas och läkare på plats utöver akutläkemedel enligt ovan.
  • Vaccination med narkosläkarberedskap.

Vid bedömningen används nedanstående algoritm, som bygger på riktlinjer från Svensk förening för allergologi.

Vaccin mot covid-19 ska ges intramuskulärt.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället ska komprimeras i 5 minuter.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade
med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Nuvaxovid) kan ges samtidigt som normalvaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip Tetra) och normalvaccin mot pneumokocker (Pneumovax).

Vaccination med proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid) och adjuventerat vaccin mot influensa (Fluad Tetra) separeras med minst 7 dagar.

Om två adjuventerade vaccin ska ges, till exempel proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid) och konjugerat vaccin mot pneumokocker (Apexxnar), ska de separeras med minst 7 dagar.

Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 ska efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader.

Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?