Till startsidan

Region Värmlands Medarbetarstatistik 2023

Förord

Region Värmlands medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att Region Värmland ska kunna bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland. Konkurrensen om medarbetarna kommer att vara hård de kommande åren. För att möta kompetensutmaningen framöver räcker det inte att enbart rekrytera fler nya medarbetare. Minst lika viktigt är det att se över hur verksamheterna är organiserade, utveckla arbetssätten, prioritera arbetsmiljöarbetet och ta tillvara kompetens på bästa sätt. Vi behöver fortsätta erbjuda attraktiva arbeten och arbetsplatser där redan befintliga medarbetare ges förutsättningar att trivas, utvecklas och komma till sin rätt.

Medarbetarstatistik 2023 är ett komplement till årsredovisningen. Publikationen ska kunna användas både som extern information om Region Värmland och internt i samband med verksamhetsplanering och uppföljning. Dokumentet har som syfte att ge en översiktlig bild över medarbetarna inom Region Värmland och visa på trender under de senaste åren. Du kan exempelvis se andel medarbetare som arbetar heltid, uppnår 65 års ålder eller hur många anställda det är inom olika yrken.

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda inom Region Värmland och visa på trender. Rapporten är indelad i fyra avsnitt; personalstruktur, personalresurs, kompetensförsörjning samt arbetsmiljö och hälsa. Mätdatum är december 2023 (om inget annat anges). Uppgifter om inhyrd personal ingår inte i dokumentet.

2023 präglades av Region Värmlands ansträngda ekonomiska läge, under året vidtogs flera beslut om besparingsåtgärder för att nå en budget i balans. I december infördes anställningsstopp för all personal, sedan tidigare rådde anställningsstopp för administrativ personal. Effekter av anställningsstoppet för administrativ personal kunde skönjas under året i form av en avtagande utveckling av an-talet anställda inom administrationsområdet.

Porträtt.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med engagemang, flexibilitet och tålmodighet skapat trygghet för värmlänningen under året!

 

Josefine Ståhlberg
HR-direktör

 


Sammanfattning

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation.

 • I december 2023 fanns det 8 595 tillsvidareanställda medarbetare inom Region Värmland. Jämfört med 2022 ökade antalet tillsvidareanställda.
 • Den arbetade tiden ökade under 2023, detta på grund av fler anställda och en lägre frånvaro.
 • Sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent 2023, vilket var lägre än 2022. För kvinnor var sjukfrånvaron 7,2 procent och för män 4,2 procent.
 • Tillsvidareanställning var fortsatt den vanligaste anställningsformen.
 • 80 procent av de anställda var kvinnor.
 • Sjuksköterskor och undersköterskor var de vanligaste yrkena inom Region Värmland.
 • Andelen heltidsanställda uppgick till 93,4 procent, vilket var något högre än föregående år. Andelen tillsvidareanställda kvinnor med en heltidsanställning uppgick till 92,9 procent medan andelen män med en heltidsanställning uppgick till 95,7 procent.
 • Andelen externa avgångar under 2023 var 7,9 procent, varav knappt 2 procent var pensionsavgångar. Jämfört med föregående år minskade andelen avgångar. 15 procent av de tillsvidareanställda kommer att uppnå ålder 65 år de kommande 5 åren.
Tecknad kvinna.

– Över 90 procent har en tillsvidareanställning.

– Medelålder är 45 år.

– Cirka 25 procent av Region Värmlands tillsvidareanställda är sjuksköterskor.

– 80 procent av de anställda är kvinnor.

– Vanligaste förnamnet är Maria.

Personalstruktur

Tillsvidareanställda

I december 2023 var antalet tillsvidareanställda 8 595 personer, vilket var 335 fler personer jämfört med december 2022. Ökningen avser flera verksamheter och olika orsaker, exempelvis nya verksamheter eller uppdrag, bemanningsbehov på grund av vakanser eller ersättare för medarbetare som är frånvarande.

I redovisningen av antalet tillsvidareanställda ingår samtliga tillsvidareanställda personer, även personer som är frånvarande ingår. Redovisningen baseras på hur många personer som Region Värmland har ett anställningsförhållande med, det innebär att sysselsättningsgrad inte beaktas.

För information om sysselsättningsgrad, närvaro och frånvarotid se kapitel Personalresurs.

Antal anställda år 2021 - 2023

Loading...

Diagrammet visar antalet tillsvidareanställda 2021–2023.

Av 8 595 tillsvidareanställda 2023 så var 80,4 procent kvinnor och 19,6 procent var män, vilket var i samma nivå som 2022 och tidigare år.

Tillsvidare anställda

Tillsvidare anställda

År

Antal

Andel kvinnor

Andel män

2021

8 007

80,2 %

19,8 %

2022

8 260

80,4%

19,6 %

2023

8 595

80,4 %

19,6 %

Tabellen visar antalet tillsvidareanställda 2021–2023 och andelen kvinnor och män.

Antal tillsvidareanställda per personalgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor (inklusive skötare) och läkare var de personalgrupper med flest anställda. Läkare redovisas i två personalgrupper, läkare med specialistkompetens och läkare utan specialistkompetens.

I december 2023 var det fler anställda än december 2022. Det var flera anställda inom flera personalgrupper. Undersköterskor och skötare var cirka 130 fler anställda, vilket bland annat kan förklaras av:

 • Att hälso- och sjukvården bemannat upp med undersköterskor i samband med bristen på sjukskö-terskor och biomedicinska analytiker.
 • Att arbetsväxling sker från sjuksköterskor till undersköterskor.
 • Att LAS-reglerna gällande konvertering till tillsvidareanställning har blivit snävare, vilket till viss del inneburit fler konverteringar från visstidsanställning till tillsvidareanställning.
 • Anställningar i samband med att skyddad yrkestitel infördes för undersköterskor.
Antal tillsvidare anställda per personalgrupp

Antal tillsvidare anställda per personalgrupp

Personalgrupp

2022

2023

Förändring

2022-2023

Förändring

i procent

Administratörer

294

287

-7

-2,4 %

Arbetsterapeuter

102

102

0

0 %

Barnmorskor

133

143

10

7,5 %

Biomedicinska analytiker

217

213

-4

-1,8 %

Dietister

27

27

0

0 %

Fysioterapeuter

151

147

-4

-2,6 %

Handläggare

496

509

13

2,6 %

Ingenjörer

150

149

-1

-0,7 %

Kultur, turism och friluftsliv

29

28

-1

-3,4 %

Kurativt och socialt

188

197

9

4,8 %

Köks- och måltidsarbete

79

78

-1

-1,3 %

Ledningsarbete

399

429

30

7,5 %

Logopeder

29

26

-3

-10,3 %

Läkare ej specialistkompetenta

271

295

24

8,9 %

Läkare specialistkompetenta

494

505

11

2,2 %

Psykologer

108

119

11

10,2 %

Psykoterapeuter

16

13

-3

-18,8 %

Sjuksköterskor

2 138

2 198

60

2,8 %

Skola

119

117

-2

-1,7 %

Städ, tvätt med flera

221

229

8

3,6 %

Tandhygienister

124

126

2

1,6 %

Tandläkare

139

141

2

1,4 %

Tandsköterskor

260

263

3

1,2 %

Tekniker

85

93

8

9,4 %

Undersköterskor, skötare med flera

1 291

1 426

135

10,5 %

Vaktmästare med flera

93

91

-2

-2,2 %

Vårdadministratörer

463

487

24

5,2 %

Övrig specialitet

hälso- och sjukvård

75

89

14

18,7 %

Övrig tandvård

3

1

-2

-66,7 %

Övrigt rehabiliteringsarbete

66

67

1

1,5 %

Totalt

8 260

8 595

335

4,1 %

Tabellen visar antalet tillsvidareanställda per personalgrupp 2022 och 2023.

Många av de personalgrupper som blivit fler anställda under perioden är också personalgrupper som det råder stora behov av inom hälso- och sjukvården. Att dessa personalgrupper blivit fler anställda kan bland annat kopplas till kompetensförsörjningsinsatser och samverkan med utbildare som exempelvis yrkeshögskolor, gymnasieskolor och lärosäten. Det finns också personalgrupper som det råder behov av som blivit färre under perioden, exempelvis biomedicinska analytiker.

I november 2022 infördes anställningsstopp för administrativ personal, effekter av anställningsstoppet kunde noteras under 2023 då trenden med ökat antal anställda avtog under året. I juni 2023 infördes anställningsprövning för övrig personal.

Utveckling antal administratörer och handläggare

Loading...

Diagrammet visar antalet tillsvidareanställda administratörer och handläggare per år 2020-2023.

Visstidsanställda

I december 2023 var 489 personer visstidsanställda inom Region Värmland, vilket var en minskning med cirka 100 personer jämfört med december 2022.

Av 489 visstidsanställda 2023 så var 69,7 procent kvinnor och 30,3 procent var män, andel visstidsanställda män ökade något jämfört med 2022.

Visstidsanställda

Vistidsanställda

År

Antal

Andel kvinnor

Andel män

2021

582

71,8 %

28,2 %

2022

584

71,2 %

28,8 %

2023

489

69,7 %

30,3 %

Tabellen visar antalet visstidsanställda 2021, 2022 och 2023.

Under sommarmånaderna ökade antalet visstidsanställda, vilket beror på att vikarier anställts för att ersätta ordinarie medarbetare under semesterperioden. Under 2023 var det något färre antal visstidsanställda under sommarperioden än tidigare år.

Antal visstidsanställda per månad

Loading...

Diagrammet visar antalet visstidsanställda per månad 2021-2023.

Kvinnor och män

I december 2023 hade Region Värmland 7 253 tillsvidare- och visstidsanställda kvinnor och 1 831 tillsvidare- och visstidsanställda män. Andelen kvinnor var 79,8 procent och andelen män 20,2 procent. Jämfört med tidigare år är fördelningen mellan andelen kvinnor och män marginellt förändrad.

Könsfördelning tillsvidare- och visstidsanställda

Loading...

Diagrammet visar andelen kvinnor och män december 2023 i procent.

Inom Region Värmlands verksamheter varierar andelen kvinnor och män.

 • Inom hälso- och sjukvård var andelen kvinnor högst med 82,4 procent.
 • Inom kultur och bildning var andelen kvinnor 69,8 procent.
 • Inom regional utveckling var andelen kvinnor 64,4 procent.

Högst andel män fanns inom regionledningskontoret med 44,4 procent män, följt av kollektivtrafiken där andelen män var 39,2 procent

Med jämn könsfördelning menas att andelen män och kvinnor ska vara inom intervallet 40 till 60 pro-cent. Flertalet av Region Värmlands personalgrupper var kvinnodominerade och ett fåtal hade en jämn könsfördelning. Könsfördelningen var jämn i personalgrupperna läkare med specialistkompetens, lä-kare utan specialistkompetens och tandläkare. Mansdominerade personalgrupper var ingenjörer, vaktmästare och tekniker. Könsförelningen 2023 var på samma nivå som föregående år.

Tillsvidare- och visstidsanställda per personalgrupp och kön

Loading...

Diagrammet visar antalet anställda per personalgrupp och kön.

Ålder

Region Värmland befinner sig i en pågående generationsväxling. Under de senaste tio åren har åldersfördelningen förskjutits från ett stort antal anställda inom de äldre åldersgrupperna till ett ökat antal anställda inom de yngre åldersgrupperna. Samtidigt finns det fortfarande ett stort antal medarbetare som närmar sig pensionsålder.

Med anledning av pågående generationsväxling är det angeläget att arbeta med områden inom kompetensförsörjningen som handlar om god introduktion för medarbetare som är nya i yrket och samtidigt säkra kompetensöverföring i samband med att erfarna medarbetare går i pension. Inom den yngre åldersgruppen råder en ökad rörlighet bland annat för att prova nya arbetsuppgifter och arbetsgivare, studera vidare eller vara föräldraledig.

Antal anställda per åldersgrupp år 2013 och 2023

Loading...

Diagrammet visar antalet tillsvidare- och visstidsanställda per åldersgrupp år 2013 och år 2023.

Kvinnor och män

Inom samtliga åldersgrupper är andelen kvinnor större än andelen män.

Antal kvinnor och män per åldersgrupp

Loading...

Diagrammet visar antal tillsvidare- och visstidsanställda kvinnor och män per åldersgrupp.

Heltidsanställda

En heltidsanställd har en avtalad sysselsättningsgrad som är 100 procent. Tillfälliga nedsättningar av sysselsättningsgraden eller partiella ledigheter beaktas inte i följande redovisning. Det innebär att redovisningen inte visar medarbetarnas faktiska sysselsättningsgrad.

I december 2023 hade 93,4 procent av Region Värmlands tillsvidareanställda en heltidsanställning. Andelen personer med en heltidsanställning ökar succesivt under de senaste åren. Andelen kvinnor med en heltidsanställning var till 92,9 procent medan andelen män med en heltidsanställning var till 95,7 procent.

Andel med heltidsanställning

Andel med heltidsanställning

År

Kvinnor

Män

Alla

2021

91,4 %

96,2 %

92,3 %

2022

92,2 %

95,6 %

92,8 %

2023

92,9 %

95,7 %

93,4 %

Tabellen visar andelen heltidsanställda 2021–2023 totalt och per kön.

Andel heltidsanställda per personalgrupp

Andelen tillsvidareanställda med en heltidsanställning varierade per personalgrupp. Personalgrupper med högst andel heltidsanställda var kultur turism och friluftsliv, läkare utan specialistkompetens, ingenjörer, psykologer, handläggare och ledningsarbete. Lägst andel heltidsanställda hade personalgrupperna skola, köks‑ och måltidsarbete, barnmorskor, städ, tvätt samt undersköterskor och skötare.

Andel med heltidsanställning

Andel med heltidsanställning

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Alla

Administratörer

94,7 %

95,8 %

94,8 %

Arbetsterapeuter

97 %

100 %

97,1 %

Barnmorskor

85,3 %

-

85,3 %

Biomedicinska analytiker

93,8 %

100 %

94,4 %

Dietister

96,3 %

-

96,3 %

Fysioterapeuter

95,7 %

100 %

96,6 %

Handläggare

98 %

98,7 %

98,2 %

Ingenjörer

97,4 %

99,1 %

98,7 %

Kultur, turism och friluftsliv

100 %

100 %

100 %

Kurativt och socialt

92,2 %

100 %

92,9 %

Köks- och måltidsarbete

80 %

100 %

84,6 %

Ledningarbete

99,4 %

94,3 %

98,1 %

Logopeder

96 %

100 %

96,2 %

Läkare ej spcialistkompetenta

99,4 %

99,2 %

99,3 %

Läkare spcialistkompetenta

88,5 %

93,3 %

90,9 %

Psykologer

99 %

95 %

98,3 %

Psykoterapeuter

92,3 %

-

92,3 %

Sjuksköterskor

94,5 %

97,1 %

94,9 %

Skola

70,7 %

62,9 %

68,4 %

Städ, tvätt med flera

85,9 %

94,7 %

87,3 %

Tandhygienister

93,3 %

100 %

93,7 %

Tandläkare

95,3 %

98,2 %

96,5 %

Tandsköterskor

95,4 %

100 %

95,4 %

Tekniker

95,2 %

95,8 %

95,7 %

Undersköterskor, skötare med flera

87 %

94,7 %

88 %

Vaktmästare
med flera

100 %

90,7 %

92,3 %

Vårdadministratörer

95,6 %

100 %

95,7 %

Övrig specialitet hälso- och sjukvård

97,1 %

100 %

97,8 %

Övrig tandvård

-

100 %

100 %

Övrigt rehabiliteringsarbete

94,3 %

100 %

95,5 %

Tabellen visar andelen heltidsanställda per personalgrupp 2023.

Chefer

I Region Värmland fanns det 451 chefer i december 2023, vilket var 5,0 procent av de tillsvidare- och visstidsanställda. Antalet chefer ökade jämfört med föregående år. Det var framför allt antalet C-chefer som ökade inom organisationen.

En chef inom Region Värmland har fullt ledningsansvar vilket innefattar verksamhet-, ekonomi- och personalansvar. Ledningsansvaret indelas i tre nivåer och kodas A, B eller C beroende på nivå, där A är den högsta chefsnivån medan C är den lägsta.

 • A-chef är en chef direkt underställd politisk nämnd eller styrelse och har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.
 • B-chef är en mellanchef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde.
 • C-chef är en första linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde.
Antal chefer per chefsnivå

Antal chefer per chefsnivå


Kvinnor

Män

Totalt

A

8

5

13

B

54

21

75

C

274

89

363

Totalt

336

115

451

Tabellen visar antal chefer per chefsnivå och kön.

Under 2022 påbörjades en övergång från fyraåriga chefsförordnanden till
tillsvidareanställningar för chefer inom Region Värmland, arbetet fortsatte under 2023. Syftet med denna förändring var att stärka attraktiviteten som arbetsgivare, tydliggöra chefs- och ledarskapet som profession och säkerställa att samma villkor gäller för chefskapet inom alla delar av organisationen.

2023 var andelen kvinnor som var chefer 74,5 procent.

Könsfördelning chefer

Loading...

Diagrammet visar fördelningen av andel kvinnor och män bland chefer i procent.

Antal chefer åren 2020-2023

Loading...

Diagrammet visar antalet anställda chefer 2020–2023.

Ålder chefer

Medelåldern för regionens chefer var 50,4 år i december 2023. 18 procent av cheferna var 60 år eller äldre.

Antal chefer per åldersgrupp

Loading...

Diagrammet visar antalet chefer per åldersgrupp.

Personalresurs

Under året fördelades de tillsvidareanställdas totala tid på 69,8 procent närvarotid och 30,2 procent frånvarotid. Under 2023 var andelen närvarotid något högre än 2022 då den var 68,7 procent, vilket bland annat berodde på hög sjukfrånvaro under årets första månader 2022.

Närvaro- och frånvarotiden kan delas upp i olika orsaker. Semester utgör den största frånvaroandelen på 10 procent följt av sjukfrånvaro 6 procent och föräldraledighet på 6 procent.

Fördelning av timmar 2023

Loading...

Diagrammet visar fördelning av de tillsvidareanställdas närvaro- och frånvarotid i procent.

Närvaro

Närvarotiden består av arbetade timmar och kan grupperas och redovisas utifrån olika närvaroorsaker. Under 2023 ökade den arbetade tiden för tillsvidareanställda dels för att det var fler anställda under 2023, dels för att frånvarotiden minskade under 2023 jämfört med 2022.

Närvarotimmar per orsaksgrupp

Närvarotimmar per orsaksgrupp

Orsaksgrupp

2022

2023

Arbete under jour och beredskap läkare

113 169

117 422

Arbete under jour och beredskap övriga

12 253

11 192

Närvarotimmar

10 842 894

11 393 164

Närvarotimmar timavlönad

20 288

17 667

Övertid eller fyllnadstid

239 816

214 529

Totalsumma

11 228 420

11 753 975

Tabellen visar fördelning av tillsvidareanställdas timmar per orsak 2022 och 2023.

Frånvaro

Frånvarotiden avser timmar då medarbetare varit frånvarade från sin arbetsplats, frånvarotiden kan grupperas och redovisas utifrån olika orsaker. Frånvarotimmarna för tillsvidareanställda minskade under 2023. Sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning (vab) var några frånvaroorsaker som minskade under 2023 jämfört med 2022. Samtidigt ökade frånvaro för utbildning, detta efter en inbromsning un-der pandemiåren. Även frånvaro för semester ökade under 2023 vilket främst kan kopplas till fler anställda

Frånvarotimmar per orsaksgrupp

Frånvarotimmar per orsaksgrupp

Orsaksgrupp

2022

2023

Föräldraledighet

995 576

994 394

Semester

1 705 643

1 756 778

Sjukfrånvaro

1 114 710

1 057 125

Tillfällig föräldrapenning

169 098

149 966

Utbildning

334 705

362 442

Övrig frånvaro

787 570

760 787

Totalsumma

5 108 302

5 081 492

Tabellen visar frånvarotimmar per orsak 2022 och 2023.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att arbeta långsiktigt, strukturerat och målmedvetet med insatser som syftar till att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och kunna skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning.

Aktiviteter för att främja kompetensförsörjning fortsatte under 2023 dels på övergripande nivå för Region Värmland som helhet, dels inom enskilda verksamheter baserat på specifika kompetensbehov. En aktivitetsplan finns för att stärka arbetsgivarvarumärket och vara en attraktiv arbetsgivare. Planen innehåller olika aktiviteter som är riktade mot målgrupper inom grundskola, gymnasium, högs-kola och universitet samt yrkesverksamma.

I strävan efter att skapa strukturerade karriärvägar har arbetet med att utveckla karriärmodeller inom hälso- och sjukvården fortsatt under 2023 och under hösten blev en ny modell för dietister klar.

Sedan 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. För att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg behövs det fortsättningsvis ett bevis från Socialstyrelsen. Under året har insatser genomförts för att hantera övergången till skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Förebyggande kompetensinsatser finansierade av Omställningsfonden har pågått under året. Den pågående digitaliseringen medför att många arbeten är under förändring. Omställningsfonden beviljade finansiering för totalt 14 förebyggande kompetensinsatser inom olika områden och olika verk-samhetsområden under 2023, de flesta är planerade att genomföras under 2024.

För närvarande pågår flera samarbeten med olika utbildningsanordnare. Under våren 2023 bistod Region Värmland vid både Karlstads och Kristinehamns kommuners ansökningar om kvalificerad yrkesutbildning till vårdadministratör. Båda utbildningarna beviljades vilket främjar kompetensförsörjningen de kommande tre åren. I slutet av 2023 förlängdes samarbetsavtalen mellan Region Värmland och Karlstads universitet kring vårdutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Ett samarbete pågår mellan sjukhuset Torsby och Högskolan i Dalarna gällande distansutbildning för sjuksköterskor, under året fördes dialog om motsvarande upplägg för sjukhuset Arvika.

Under 2023 har ett lokalt regionalt vårdkompetensråd startat upp som består av Region Värmland, samtliga värmländska kommuner och Karlstads universitet. Syftet är att stärka länsperspektivet i kompetensförsörjningsfrågorna både i det mellansvenska och det nationella vårdkompetensrådet samt att bidra till att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

För att stödja medarbetarnas utveckling genom hela arbetslivet lyser Region Värmland årligen ut särskilda specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor. Under 2023 kunde även biomedicinska analytiker ansöka om specialistutbildningstjänst. Under 2023 tillsattes 36 specialistutbildningstjänster.

Antalet tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor ökade inom flera områden samtidigt minskade antalet anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor.

Antal tillsvidareanställda per etikett

Antal tillsvidareanställda per etikett

Etikett

2022

2023

Förändring 2022-2023

Förändring i procent

206010 - Anestesisjuksköterska

76

73

-3

-3,9 %

206011 - Distriktssköterska

193

198

5

2,6 %

206012 - Psykiatrisjuksköterska

85

89

4

4,7 %

206013 - Ambulanssjuksköterska

130

131

1

0,8 %

206014 - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och

äldreomsorg/geriatrik

1

3

2

200 %

206015 - Intensivvårdssjuksköterska

77

77

0

0 %

206016 - Operationssjuksköterska

74

71

-3

-4,1 %

206017 - Sjuksköterska, medicin och kirurgi

7

8

1

14,3 %

206018 - Sjuksköterska, barn och ungdom

76

78

2

2,6 %

206021 - Sjuksköterska, annan specialistinriktning

55

59

4

7,3 %

Tabellen visar antalet specialistsjuksköterskor 2022 och 2023.

Pensionsavgångar – prognos

Inom Region Värmland uppnår ett stort antal medarbetare 65 års ålder under de kommande åren. Det innebär att medarbetare med förvärvad kunskap genom många års erfarenhet som är viktig för verk-samheten lämnar organisationen. Insatser inom kompetensförsörjningsområdet handlar därför inte bara om att attrahera nya medarbetare utan också om att få befintliga medarbetare att stanna kvar längre.

Under perioden 2024–2028 kommer cirka 1 000 personer att uppnå 65 års ålder, vilket är runt 200 per-soner per år. Från och med 2023 har medarbetare rätt att arbeta till 69 års ålder, det kan medföra att fler stannar kvar längre i yrket.

Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 år fördelat på år

Loading...

Diagrammet visar antalet tillsvidareanställda som uppnår 65 år 2024–2028.

Personalgrupp

Antalet personer som uppnår 65 års ålder inom en femårsperiod uppgår till cirka 1 000 personer, vilket är 15 procent av Region Värmlands tillsvidareanställda. Inom flera personalgrupper är betydande pensionsavgångar att vänta.

Tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder inom 5 år

Tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder inom 5 år

Personalgrupp

Antal pension

Totalt antal december 2023

Andel pension

Administratörer

54

287

18,8 %

Arbetsterapeuter

8

102

7,8 %

Barnmorskor

10

143

7 %

Biomedicinska analytiker

40

213

18,8 %

Dietister

2

27

7,4 %

Fysioterapeuter

17

147

11,6 %

Handläggare

53

509

10,4 %

Ingenjörer

13

149

8,7 %

Kultur, turism och friluftsliv

728

25 %

Kurativt och socialt

15

197

7,6 %

Köks- och måltidsarbete

15

78

19,2 %

Ledningsarbete

57

429

13,3 %

Logopeder

-

26

0 %

Läkare ej specialistkompetenta

4

295

1,4 %

Läkare specialistkompetenta

51

505

10,1 %

Psykologer

5

119

4,2 %

Psykoterapeuter

4

13

30,8 %

Sjuksköterskor

233

2 198

10,6 %

Skola

22

117

18,8 %

Städ, tvätt med flera

33

229

14,4 %

Tandhygienister

16

126

12,7 %

Tandläkare

8

141

5,7 %

Tandsköterskor

37

263

14,1 %

Tekniker

16

93

17,2 %

Undersköterskor, skötare med flera

196

1 426

13, 7 %

Vaktmästare
med flera

13

91

14,3 %

Vårdadministratörer

70

487

14,4 %

Övrig specialitet, hälso- och sjukvård

3

89

3,4 %

Övrig tandvård

-

1

0 %

Övrigt rehabiliteringsarbete

9

67

13,4 %

Totalt

1 011

8 595

11,8 %

Tabellen visar antalet tillsvidareanställda som uppnår 65 år per personalgrupp, inom en femårsperiod.

Personalomsättning – andel avgångar

Under 2023 uppgick andelen avgångar till 7,9 procent, vilket var lägre än föregående år. Andel avgångar avser tillsvidareanställda som slutar och lämnar Region Värmland. Främst var det antalet pens-ionsavgångar som minskade under 2023 vid jämförelse med 2022.

Exkluderas avgångar på grund av pension uppgick andelen avgångar till 6,2 procent, vilket är något lägre än 2022 då andelen avgångar exklusive pensionsavgångar var 6,4 procent. Andelen avgångar varierar inom Region Värmlands verksamheter och personalgrupper.

Andel avgångar kvinnor uppgick till 7,9 procent under 2023 och för män var andelen avgångar 8,3 procent. Liksom föregående år var andelen avgångar något högre bland män än kvinnor.

Andelen avgångar var högst inom åldersgruppen 60 år eller äldre, följt av åldersgruppen 30 – 39 år.

Andel externa avgångar per år

Loading...

Diagrammet visar andelen avgångar i procent per genomsnittligt antal tillsvidareanställda åren 2020–2023.

Förmåner

Region Värmland erbjuder ett antal förmåner för medarbetarna. En förmån är alla former av "ersättning för arbete" som ges i annat än kontant betalning. Några av förmånerna är:

 • Förmånscykel
 • Personalbil
 • Rabatt på resor med buss och tåg.

Tillsvidareanställda medarbetare har möjlighet att hyra en förmånscykel till ett fast pris som dras genom bruttolöneavdrag på lönen. I december 2023 hade 1 066 personer löneavdrag för förmåncykel, vilket var en ökning vid jämförelse med december 2022 då det var 795 personer som hade löneav-drag för förmånscykel.

Det finns även möjlighet att hyra en personalbil, erbjudandet omfattar elbilar, laddhybrider och gasbilar. I december 2023 hade 51 personer löneavdrag för personalbil, även det var en viss ökning jämfört med 2022 då 44 personer hade löneavdrag för personalbil.

Region Värmland vill stimulera sina medarbetare att resa mer kollektivt. Region Värmland erbjuder sina medarbetare 50 procent rabatt på resor med buss och tåg, när periodkort med 365 dagars giltighetstid tecknas. I december 2023 hade 570 personer löneavdrag för periodkort, vilket också var en ökning jämfört med december 2022 då 447 personer hade löneavdrag för periodkort på buss och tåg.

Arbetsmiljö och hälsa

Det aktiva arbetsmiljöarbete som Region Värmland bedriver främjar hälsan samt förhindrar arbetsrela-terade olycksfall och sjukdomar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) handlar om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Region Värmlands attraktivitet som arbetsgivare och en väl fungerande kompetens-försörjning.

För att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Region Värmland så har bland annat en e-utbildning i arbetsmiljö arbetats fram för chefer och skyddsombud.

Under året har beslut tagits om att skyddsrond/undersökning av chefens arbetsmiljö ska genomföras varje år. Stödmaterial för genomförande är framtaget och finns tillgängligt för verksamheterna.

Ett utvecklingsarbete påbörjades under året som handlar om att Region Värmland ska ha mer fokus på friskfaktorer i det hälsofrämjande arbetet. Bland annat har stödmaterial utvecklats och moderniserats för vidare arbete med friskfaktorer under 2024.

Jämställdhetsindex (JÄMIX) följs årligen på en regionövergripande nivå. Indexet består av ett antal nyckeltal som belyser viktiga aspekter inom jämställdhetsområdet. Resultat för 2023 års JÄMIX-mätning uppgick till 123 poäng vilket är en ökning jämfört med föregående år då resultatet var 117 poäng.

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Det sker genom att arbetsgivarna i Värmland har kunskap och arbetar aktivt med olika jämställdhetsfrågor. Projekt Attraktionskraft Värmland har pågått under året och ett antal utbildningar inom jämställdhetsområdet har genomförts under hösten.

Sjukfrånvaro

Under året uppgick sjukfrånvaron till 6,6 procent vilket var en minskning jämfört med 2022 då sjukfrånvaron uppgick till 7,2 procent. Sjukfrånvaron var dock särskilt hög under 2022.

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 7,2 procent medan männens sjukfrånvaro uppgick till 4,2 procent. Jämfört med 2022 ökade andelen sjukfrånvaro som är 60 dagar eller mer, från 44,4 procent 2022 till 48,4 procent under 2023. Att ha och arbeta för en låg sjukfrånvaro är viktigt för Region Värmland. Under året har fortsatt arbete med aktuellt hälsoläge, förebyggande och efterhjälpande insatser gällande sjukfrånvaro genomförts.

Sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning

Sjukfrånvaro enligt obligatorisk redovisning (inklusive timavlönade)


2021

2022

2023

Total sjukfrånvaro

6,3 %

7,2 %

6,6 %

varav kvinnor

6,8 %

7,8 %

7,2 %

varav män

4,5 %

4,9 %

4,2 %

I åldern 29 år eller yngre

6,5 %

7,5 %

7 %

I åldern
30-49 år

6,6 %

7,2 %

6,5 %

I åldern 50 år eller äldre

6 %

7 %

6,5 %

Sjukperiod 60 dagar eller mer

46,1 %

44,4 %

48,4 %

Tabellen visar sjukfrånvaro 2021–2023 per kön och åldersgrupp. För beräkning av obligatorisk sjukfrånvaro används den modell som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anvisat. Sjukfrånvarokvo-ten erhålls genom att sjukfrånvarotimmar divideras med ordinarie arbetstid i timmar och anges i procent.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön

Sjukfrånvaron varierar per åldersgrupp och kön, kvinnor hade generellt en högre sjukfrånvaro än män. Att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män är inte unikt för Region Värmland, motsvarande förhållanden återfinns inom övriga regioner i Sverige. (Källa: Personalen i välfärden, SKR, Försäkringskassan). För både kvinnor och män är sjukfrånvaron högst inom åldersgruppen 29 eller yngre.

Sjukfrånvari per åldersgrupp och kön

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön (inklusive timavlönade)

Ålder

Kvinnor

Män

29 år eller yngre

7,6 %

5 %

30-49 år

6,9 %

3,8 %

50 år eller äldre

7 %

4,4 %

Tabellen visar sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön år 2023.

Sjukfrånvaro per personalgrupp

Sjukfrånvaron varierade inom de olika personalgrupperna. Städ- och tvättarbete, vårdadministratörer tandsköterskor och psykoterapeuter var personalgrupper som hade en sjukfrånvaro över 9 procent. Ledningsarbete, handläggare och specialistkompetenta läkare var de personalgrupper som hade lägst sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro 2023 per personalgrupp

Sjukfrånvaro 2023 per personalgrupp (inklusive timavlönade)

Personalgrupp

KvinnorMänAlla

Administratörer

6,1 %3,8 %5,9 %

Arbetsterapeuter

7,8 %0,7 %7,7 %

Barnmorskor

6,9 %-6,9 %

Biomedicinska analytiker

5,7 %4,4 %5,6 %

Dietister

8,6 %-8,5 %

Fysioterapeuter

6,2 %4,5 %5,8 %

Handläggare

3,5 %1,8 %3 %

Ingenjörer

5,5 %3,4 %

3,9 %

Kultur, turism och friluftsliv

6 %6,2 %6,1 %

Kurativt och socialt

8,2 %2,9 %7,7 %

Köks- och måltidsarbete

7,1 %5,4 %6,6 %

Ledningsarbete

1,5 %1,4 %1,5 %

Logopeder

8 %1,6 %7,8 %

Läkare ej specialistkompetenta

5,1 %3,1 %4,2 %

Läkare specialistkompetenta

4,8 %2,4 %3,5 %

Psykologer

4,9 %3,5 %4,6 %

Psykoterapeuter

9 %

-

9 %

Sjuksköterskor

7 %6,1 %6,9 %

Skola

6,6 %4,9 %6,1 %

Städ, tvätt med flera

11,3 %8,3 %10,8 %

Tandhygienister

7,1 %3,1 %6,9 %

Tandläkare

6,3 %4,5 %5,5 %

Tandsköterskor

9,2 %21 %9,3 %

Tekniker

8,9 %5,3 %6,1 %

Undersköterskor,
skötare med flera

9,4 %6,1 %8,9 %

Vaktmästare med flera

8,3 %7,1 %7,3 %

Vårdadministratörer

9,7 %4 %9,5 %

Övrig specialitet,
hälso- och sjukvård

7,1 %2,7 %6,1 %

Övrig tandvård

1,7 %2,7 %2,1 %

Övrigt rehabiliteringsarbete

7,3 %3,6 %6,5 %

Tabellerna visar sjukfrånvaro per personalgrupp.

Medarbetar- och säkerhetskulturenkät

Region Värmlands årliga medarbetar- och säkerhetskulturenkät genomfördes under september månad och hade en svarsfrekvens på 81 procent. Enkäten innehöll frågor om hållbart medarbetarengegemang (HME), hållbart säkerhetsengagemang (HSE) och utsatthet.

Medelvärdeindex HME för Region Värmland uppgick till 80 vilket var ett förbättrat resultat jämfört med 2022 då index uppgick till 79. Resultatet för ledarskapet var särskilt positivt med en ökning från 81 i index 2022 till 84 i index 2023. Index för HSE- frågorna uppgick till 77, även det en förbättring jämfört med föregående år då resultatet var 75.

Resultatet avseende utsatthetsfrågorna visade på behov av fortsatta insatser att förebygga kränkande särbehandling, hot och våld samt sexuella trakasserier. En e‑utbildning om aktiva åtgärder arbetades fram under 2023 och det finns även stödmaterial om utsatthetsfrågor för verksamheterna att arbeta vidare med.

Loading...

HME=Hållbart medarbetarengagemang
HSE=Hållbart säkerhetsengagemang

Friskvårdsbidrag

Region Värmland vill främja hälsa och friskvård för alla medarbetare. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är friskvårdsbidraget. Under 2020 utökades friskvårdsbidraget från 1 200 kronor till 3 000 kronor.

Antalet personer som nyttjande friskvårdsbidraget ökade något under 2023 jämfört med föregående år, ökningen gäller flera personalgrupper. Högst andel medarbetare, 85 procent eller fler, som nyttjade friskvårdsbidraget hade personalgrupperna arbetsterapeuter, barnmorskor, biomedicinska analytiker logopeder och ledningsarbete. Lägst andel hade bland annat personalgrupperna övrig tandvård, städ- och tvättarbete samt köks- och måltidsarbete

Antal personer som utnyttjat friskårdsbidrag

Antal personer som utnyttjat friskvårdsbidrag per år och grupp

Personalgrupp

2021

2022

2023

Andel som nyttjar bidrag 2023

Administratörer

266424

405

65,8 %

Arbetsterapeuter

95119

114

91,2 %

Barnmorskor

124158

155

89,7 %

Biomedicinska analytiker

210240

226

85,4 %

Dietister

2132

31

71 %

Fysioterapeuter

145178

177

78%

Handläggare

422616

608

80,4 %

Ingenjörer

107166

164

73,2 %

Kultur, turism och friluftsliv

23353284,4 %

Kurativt och socialt

168246

239

82 %

Köks- och måltidsarbete

5398

96

60,4 %

Ledningsarbete

366461

496

85,1 %

Logopeder

2836

34

85,3 %

Läkare ej specialistkompetenta

361556

561

70,4 %

Läkare specialistkompetenta

330545

560

69,3 %

Psykologer

107157

162

82, 7 %

Psykoterapeuter

1417

16

81,3 %

Sjuksköterskor

1 8612 448

2 446

79,1 %

Skola

89150

142

71,8 %

Städ, tvätt med flera

148277

266

58,6 %

Tandhygienister

117135

137

84,7 %

Tandläkare

120157

157

82,2 %

Tandsköterskor

208286

298

79,9 %

Tekniker

63103

101

65,3 %

Undersköterskor, skötare med flera

1 1501 889

1 970

68,4 %

Vaktmästare
med flera

68113

112

65,2 %

Vårdadministratörer

396527

535

80,4 %

Övrig specialitet, hälso- och sjukvård

68111

120

71,7 %

Övrig tandvård

1022

16

18,8 %

Övrigt rehabiliteringsarbete

6297

99

66,7 %

Tabellen visar antal personer som använt friskvårdsbidraget per personalgrupp 2021-2023.

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdbidraget nyttjades till flera olika aktiviteter under 2023. Massage, gym och gruppträning var de populäraste aktiviteterna som medarbetare, både kvinnor och män, använde sitt friskvårdsbidrag till. Kvinnor använde också bidraget till aktiviteter kopplade till kost medan män nyttjade aktiviteter kopplade till simning.

Andel nyttjat friskvårdsbidrag per aktivitet och kön

Loading...

Diagrammet visar andel i procent nyttjat friskvårdsbidrag per aktivitet och kön.

25-årsfest

Medarbetare som har varit anställda i 25 år inom Region Värmland uppvaktas med en gåva. Gåvorna delas ut under en jubileumsfest som hålls varje år. Under 2023 erhöll 92 medarbetare en 25-årsgåva och 55 av medarbetarna deltog vid 25‑årsfesten. De mest populära gåvorna var guldklocka, smycke och konstcheck.

Definitioner och källor

Anställd: Med anställd menas en person som är månadsanställd och har en tillsvidare- eller visstidsanställning hos Region Värmland.

Anställningsformer: I dokumentet Medarbetarstatistik delas de anställda upp på tillsvidareanställda och visstidsanställda. Chefer med tillfälliga förordnanden har en tillsvidareanställning i botten och räknas därmed som tillsvidareanställda.

Deltid: En deltidsanställd har en avtalad sysselsättningsgrad som är mindre än 100 procent.

Fyllnadstid: Arbetstid som vid deltidsanställning fullgjorts utöver ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmåttet för en heltidsanställning.

Heltid: En heltidsanställd har en avtalad sysselsättningsgrad som är 100 procent.

Omräknade heltider: Sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal summerad/100

Ordinarie arbetstid: Ordinarie arbetstid är ett begrepp som används för att beräkna sjukfrånvarokvoten. Ordinarie arbetstid är de timmar som den anställde har i aktuellt schema utifrån aktuell sysselsättningsgrad.

Personalgrupp: Se Arbetsidentifikation (skr.se)

Personalomsättning – andel avgångar: Antal tillsvidareanställda som slutat inom Region Värmland dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda.

Sjukfrånvarokvot: Sjukfrånvarotimmar i relation till ordinarie arbetstid i timmar och anges i procent.

Med sjukfrånvaro avses tid under vilken den anställde uppbär sjuklön, sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning. I beräkning av sjukfrånvarokvot ingår även timavlönade.

Timavlönad: Som timavlönad räknas en person som arbetat vid ett eller flera tillfällen under året. Den arbetade tiden kan variera från några timmar till tid motsvarande heltid.

Övertid: Arbete som utförs utöver arbetstidsmåttet för en heltidsanställning.

Källor

Källor till underlagen i dokumentet Medarbetarstatistik är:

 • HR- och lönesystemet Heroma
 • Wellnet