Till startsidan
Start /Vårdhygien /Kommunal vård /Hygienpris - kommunal vård

Hygienpris - kommunal vård

Hygienpris kommer årligen att delats ut av Smittskydd Värmland till den kommunala enhet som arbetat med ett förbättringsarbete och som bäst uppfyllt vissa kriterier.

Person som använder handsprit.

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att kommunernas enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador.

Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

Se goda exempel nedan.

Första plats: Ruds trygghetsboende Pdf, 447 kB.

Motivering

Personalen på Ruds trygghetsboende har på ett föredömligt sätt tagit till sig av den kunskap de fått på en gemensam hygienutbildning via Karlstad kompetenscenter och omsatt kunskap till praktiskt arbete. Genom aktiva och handlingskraftiga hygienombud och en närvarande och intresserad chef har all personal efter utbildningen arbetat med de förbättringsåtgärder som framkom under utbildningen.

De allra flesta i arbetsgruppen hade till exempel aldrig tidigare hört ordet kohortvård. Redan veckan efter utbildningen gjorde all personal tillsammans med chefen en handlingsplan gällande kohortvård. I handlingsplanen har de bland annat kommit överens om när kohortvård bör sättas in, var kohortpersonal ska byta om och ha rast, hur och var måltider serveras och vilka hygienrutiner som är aktuella. En vecka efter handlingsplanen var klar blev det aktuellt med kohortvård på boendet. Personalen upplevde då en stor trygghet i att veta hur de skulle göra för att minimera smitta så snabbt som möjligt. De har även skrivit handlingsplaner för några smittsamma sjukdomar.

Verksamheten präglas av ett aktivt hygienarbete där det finns en närvarande chef och aktiva hygienombud med tydliga roller och uppdrag. Det finns en plan för hur nyanställda och studenter introduceras i hygienarbetet och på varje APT finns en punkt för hygien-frågor. Arbetsgruppen upplever att de har en öppen kommunikation där alla delar ansvaret för att påminna och stötta varandra i hygienarbetet.

Handlingsplan vid kohortvård Pdf, 265 kB.

Andra plats: Forshaga kommun Word, 457 kB.

Motivering

Samtliga hygienombud, hygienansvariga sjuksköterskor, chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar tillsammans med gemensamma mål för hygienarbetet i Forshaga kommun. För att tydliggöra detta har de implementerat ett årshjul för vårdhygieniskt arbete. De beskriver hur kulturen i arbetsgruppen ändrats på ett positivt sätt genom att alla arbetar mot samma mål och förstår vikten av att följa hygienrutiner.

Hygienombud, hygienansvariga sjuksköterskor och chefer arbetar kontinuerligt med mätningar av följsamhet för basala hygienrutiner samt vårdhygienisk egenkontroll. Enligt verksamheten är den vårdhygieniska egenkontrollen det som medfört störst förändringar i verksamheten.

Årshjul vårdhygien Pdf, 383 kB.

Tredje plats: Petersborg, Eda kommun Pdf, 438 kB.

Motivering

I samband med en uppföljande vårdhygienisk egenkontroll på äldreboendet Petersborg upptäcktes brister i tvättstuga, skölj och förråd på enheten. Personalen har därefter gjort flera åtgärder för att lokalerna ska uppfylla vårdhygieniska krav för en god hygienisk standard. Arbetet har skett i samverkan mellan enheten, Eda bostadsbolag och hem-tjänsten. Förändringsarbetet har satt fokus på vikten av god hygien på arbetsplatsen med anpassade lokaler vilket ger bättre förutsättningar till följsamhet av hygienrutiner.

Kompetenscenter, Karlstad kommun Pdf, 446 kB.

Utbildningsledare Ingela Wikström och Lisa Ekman samt medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska Carina Thorling, Karlstad kommun tilldelas härmed Smittskydd Värmlands hedersomnämnande för framtagande och implementering av en utbildning i hygien gällande smitta och smittspridning.

Utbildningen erbjuds regelbundet till omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbets-terapeuter, fysioterapeuter och chefer i syfte att nå ut med kunskap i alla led. Ingela, Lisa och Carina har med noggrannhet, lyhördhet och stort engagemang skyndsamt verkat för att utbildningen uppfyller krav enligt Socialstyrelsens riktlinje HSLF-FS 2022:44. Utbildningen innefattar bland annat att förebygga och förhindra smitta och smittspridning samt basala hygienrutiner och klädregler. De arbetar målmedvetet för att med god kvalitet tillgodose behovet av att återkommande delge utbildningen till samtlig personal inom vård och omsorg i Karlstad kommun.

De bidrar också till att utbildningen sprids vidare till Värmlands övriga kommuner vilket leder till ökad kunskap, tydligare hygienrutiner och god hygienisk standard vilket kommer all vård och omsorg i Värmland tillgodo.

Första plats: Edsholms äldrebostäder, Grums kommun (pdf) Pdf, 468 kB.

Edsholms Äldrebostäder är ett Särskilt boende med 44 lägenheter fördelat på fyra avdelningar: Kullen, Gläntan, Dungen och Ängen.

En vårdhygienisk egenkontroll utfördes på boendet i november 2021 i samråd med MAS och hygiensjuksköterska från Smittskydd Värmland. En handlingsplan över identifierade förbättringsområden upprättades. På varje avdelning finns det hygienombud med tydliga uppdrag och de har tillsammans med chefen varit ansvariga under 2022 för att åtgärda samtliga punkter i handlingsplanen.

Smittskydd Värmlands motivering till årets pristagare

  • Edsholm har en chef med en fantastisk glöd som fått med sig hygienombuden mot ett gemensamt mål där chefen arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
  • De har arbetat med kulturen för ett förändrat synsätt på hur man i personalgruppen ser på basala hygienrutiner. Den vårdnära personalen har fått bättre kunskap om till exempel när och inte när handskar ska användas. Målet har varit att få medarbetarna att arbeta lika med hygienrutiner på boendets alla avdelningar.
  • Hygienombuden har utbildats av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) för att utföra och registrera följsamhetsmätningar. Resultaten följs upp på arbetsplatsträffar.
  • De har under senaste året renodlat alla enheters förbrukningsförråd utifrån vårdhygieniska rekommendationer där det ska vara lätt att rengöra ytor och materialet skall bevara sin renhet för att förhindra eventuell smittspridning. Var sak ligger på en tydlig uppmärkt plats och det är lika så samtliga fyra avdelningar. Var god se bifogade bilder.
  • De har även på samtliga avdelningar plockat bort material som inte ska förvaras i ett desinfektionsrum och förtydligat orena och rena ytor i samtliga desinfektionsrum. Allt utifrån vårdhygieniska rekommendationer.
    Bilder på förvaringsutrymmen Edsholms äldrebostäder (pdf). Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?