Till startsidan
Till startsidan

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt - oavsett exempelvis kön, ursprung eller sexuell läggning.

Region Värmland arbetar för jämlikhet ur ett rättighets-, arbetsmiljö- och kvalitetsperspektiv. Begreppet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter - oavsett vem man är.

Olikheter berikar och utvecklar

I Region Värmlands värdegrund uttrycks (bland annat) att olikheter berikar och utvecklar oss – ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet breddar våra perspektiv. Regionen vill bidra till ett Värmland där alla ges förutsättningar till ett gott liv, nu och i framtiden, och där invånarna har tillit och förtroende för regionens arbete. Respekten för allas lika och okränkbara värde är fundamental (oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet, social situation eller bostadsort).

(O)jämlik vård och hälsa

När det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård brukar jämlikhetsaspekten uttryckas genom att "vården ska ges på lika villkor". Trots dessa goda intentioner vet vi att det finns skillnader i diagnosticering, bemötande, vård- och behandlingsmetoder mellan olika grupper – exempelvis mellan kvinnor och män men också mellan låg- och högutbildade och mellan inrikes- och utrikesfödda.

Likaså är folkhälsan i Sverige god, men den är inte jämlikt fördelad mellan olika grupper. Många mår bra och lever länge men skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ökar. Det finns också skillnader mellan kvinnor och män när det gäller sjukskrivningar, självskattad hälsa och livslängd.

Bemötandet är centralt

Enligt Socialstyrelsen är ett gott bemötande en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Kunskaper om diskriminering och kommunikation är därför viktiga i sammanhanget.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Inom området Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är jämlikhets- och rättighetsaspekterna tydliga. Där finns också en beskrivning av normer och normmedvetenhet, som är mycket relevant när det gäller bemötandefrågor.

Geografiskt perspektiv

Man kan också prata om jämlikhet ur ett geografiskt perspektiv, eller utifrån tillgänglighet. Det kan du läsa mer om i utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård Pdf, 676 kB..

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats