Till startsidan

Jämlik hälsa och vård

Vård på lika villkor innebär att alla ska få ett bra bemötande och en bra hälso- och sjukvård utifrån sina behov. Jämlik hälsa handlar om ett hälsofrämjande arbete med inriktning på orsakerna till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer.

Jämlik hälsa

Invånarnas hälsa i Värmland har utvecklats positivt som helhet, men det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Ojämlikhet i hälsa påverkas till stor del av förhållandena i samhället vi lever i.

För att minska skillnaderna i hälsa är insatserna i ett hälsofrämjande arbete inriktade på orsakerna till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer. Dessa faktorer är uppdelade i olika nivåer som sinsemellan påverkar varandra. De yttersta nivåerna med strukturella faktorer och livsvillkor ses som bakomliggande orsaksfaktorer och påverkar människors förutsättningar i livet. Det innebär att livsvillkoren påverkar vilka levnadsvanor vi har, som i sin tur påverkar vilka sjukdomar vi riskerar att utveckla.

Genom politiska ställningstaganden skapas samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Kommisionen om jämlik hälsa.

Folkhälsomyndigheten om hälsa i olika grupper.

Folkhälsomyndigheten om mötesplats social hållbarhet.

Jämlik vård

Vård på lika villkor innebär att alla ska få ett bra bemötande och en bra hälso- och sjukvård utifrån sina behov. Vården ska vara jämlik och jämlik vård handlar om mer än skillnader mellan landsting och sjukhus. Jämlik vård handlar lika mycket om kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, social ställning och utbildning. Patienten ska vara i centrum men samspelet mellan patient och vårdgivare är viktigast. Normer, värderingar och ideal kan påverka det som sker i mötet.

Viktiga förutsättningar för jämlik vård

Det förekommer omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande mellan olika grupper. Det kan förklaras med att vården inte tillräckligt kompenserar för patienternas varierande egenskaper och förutsättningar. En annan förklaring är att vårdgivare agerar utifrån förutfattade uppfattningar om patienten till följd av omedvetna beteenden som har sin grund i underliggande normer och värderingar.

Här hittar du utbildningsmaterial från Socialstyrelsen som kan användas när du reflekterar om bemötande och jämlika villkor i hälso- och sjukvården.

Kunskapscentrum för jämlik vård, skrivhjälp för jämlik text.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats