Till startsidan

Nya perspektiv

Nya perspektiv är en regional samverkansarena för utvecklingsfrågor kopplade till social hållbarhet, där kommunerna och Region Värmland samverkar på politisk och tjänstepersonnivå. Detta görs med utgångspunkt i det gemensamma ansvaret för invånarnas bästa.

Sedan 2007 träffas ledande politiker och tjänstepersoner regelbundet för gemensam kunskaps­inhämtning och dialog inom områden som rör vård, omsorg, e-hälsa samt folkhälsa. Invånarperspektivet är centralt. Tanken är att denna organisering ska bidra till samsyn, tillit och förtroende mellan parterna. Det ska i sin tur gynna förutsättningar för samverkan och samarbete i specifika frågor. Genom gemensamma stödinsatser kan huvudmännen tillgodose grundläggande mänskliga behov samt höja livskvaliteten för värmlänningen.

Styrning och organisering

Nya perspektiv leds av en politisk styrgrupp med representanter från Region Värmland och kommunerna. Det finns också en beredningsgrupp med representation från de olika huvudmännen. De områden (utmaningar) som bevakas och drivs inom ramen för Nya perspektiv är:

  • Barnalivet
  • Ungdomslivet
  • Vuxenlivet
  • Äldrelivet

Arbetsgrupper bestående av chefer och andra strategiska nyckelfunktioner finns för respektive område. 

Läs mer om Nya perspektiv.

Strategi för hälsa - Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR har under åren stöttat arbetet med Nya perspektiv i Värmland. Mot bakgrund av det ökande glappet mellan behovet av välfärdstjänster och möjliga skatteintäkter - och med inspiration från Värmland - har en strategi för hälsa tagits fram och antagits av SKR:s styrelse.

Strategi för hälsa innebär att skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet. De tre övergripande målen är en god och jämlik hälsa, god kvalitet och ett hållbart och uthålligt resultat.

Strategin innehåller alltså förslag på gemensamma och mätbara mål och indikatorer som kommuner, landsting och regioner har arbetat fram tillsammans. Flera av de indikatorer som tagits fram återfinns i Nya Perspektiv, vilket möjliggör jämförelser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?