Till startsidan

Processen för samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan ger en samlad beskrivning av peronens pågående och planerade insatser, från kommun, region och andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster.

Erbjudande om SIP gäller när det uppstår behov av gemensam planering av insatser mellan kommun och Region Värmland samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning.

Ikoner och texterna: Upptäck behov, Förbered, Kalla/Bjud in till SIP-möte, SIP-möte, Följ upp och Avsluta.

SIP i öppenvården

 • Har personen behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän?

Bedöm om en SIP krävs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda (en så kallad systematisk behovsbedömning).

SIP i samband med utskrivning från slutenvården

 • Har personen behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän efter utskrivning från slutenvården?

SIP ska alltid erbjudas för en trygg och säker hemgång och personen kan tacka ja eller nej.

Förbered mötet med den enskilde innan ni skickar kallelsen till SIP

 • Informera personen om SIP-processen på det sätt som den önskar få information.
 • Vad är viktigt för dig? Kartläggning med personen och eventuell närstående.
 • Vilka ska komma och vad vill vi med mötet?
 • Skapa tydliga frågeställningar inför mötet.
 • Finns samtycke från personen? Informera om vad som gäller.
 • Är ett förmöte med den andra huvudmannen och/eller inbjudna aktörer aktuellt?
  Kostnadsfördelning mellan huvudmän vid placering i HVB?


 • Skriftlig kallelse skickas till huvudmännen.
 • Skriftlig inbjudan skickas till inbjudna aktörer.
 • Förbered för digitalt möte genom att skicka länk.
 • Finns det särskilt viktig information, som exempelvis att det behövs en tolk eller att personen bor på hemlig adress.
 • Ta om möjligt telefonkontakt med de som ska bjudas in (speciellt om någon person är särskilt viktigt för mötet).
 • Stäm av möjlig mötestid (gäller vid första mötet).
 • Ta reda på ev. Skypedeltagande.
 • Berätta kort om frågeställningarna.
 • Tydlig tidsram anges för mötet.

Följande steg görs under mötet

 • Förbered för det digitala mötet.
 • Kontrollera tekniken.
 • Ha en dagordning.
 • Se till att någon dokumenterar – SIP. (se bilaga 5) Skriv på ett sätt så att alla förstår, använd inga förkortningar eller verksamhetsbegrepp.
 • Kom väl förberedd.
 • Håll tiden.
 • Låt alla komma till tals.
 • Lyssna aktivt och ta ansvar för ditt deltagande.
 • Använd ett enkelt språk.
 • Tala om vad du kan bidra med, inte vad någon annan borde göra.
  Var uppmärksam på den enskildes och ev närståendes reaktioner under hela mötet samt bidra till att de känner delaktighet.

Innan mötet avslutas

 • Sammanfatta det ni kommit fram till.
 • Se till att alla på mötet får ett exemplar av SIP.
 • Boka tid för uppföljning.
 • Huvudansvarig är utsedd.
 • Tydliggör vad som gäller om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen.

Efter mötet

 • Efter mötet ansvarar varje huvudman, inbjudna aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP.
 • Du meddelar huvudansvarig för SIP om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen sammankallar du berörda och den enskilde för att följa upp arbetet.

 • Du ansvara för uppföljning av insatserna inför uppföljningsmötet
 • Den enskildes behov, och formen av insatser, avgör hur och när uppföljning ska ske. Under uppföljningen utgår man ifrån upprättad SIP.

Den samordnade individuella planen avslutas när den enskilde inte längre har behov av samordning, eller om den enskilde drar tillbaka sitt samtycke.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?