Till startsidan

Ansökan

De vårdgivare som vill ingå Vårdval Fysioterapi måste ansöka om ett godkännande. Ansökan kan lämnas in löpande.

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland.

Ny ansökan

För att en ansökan till vårdval fysioterapi skall vara komplett för att handläggas så ska följande lämnas in, du hittar materialet nedan.

  • Ansökningsblankett till aktuellt vårdval, där blanketten ska fyllas i och bilagor enligt specifikation i ansökan ska bifogas.
  • Checklista för start och drift av vårdenhet ska fyllas i.
  • Förfrågningsunderlagets övriga efterfrågade uppgifter ska bifogas.

Ansökan ska avse hela det redovisade uppdraget.

Ansökan ska vara skriven på svenska och undertecknad av behörig företrädare hos sökanden/vårdgivaren.

Handläggningstiden fram till beslut beräknas uppgå till cirka tre månader. Efter att ansökan godkänts startar införandeprocessen tillsammans med vårdgivaren. Tiden mellan beslut om godkännande och driftstart kan uppgå till ytterligare fyra månader.

Nyanställning

Inom Vårdval Fysioterapi kan en verksamhet ansöka om att anställa en ny fysioterapeut. Vid nyanställning ska blanketten "Ansökan om nyanställning" fyllas i och skickas in.

Ansökan ska skickas senast 4 veckor före anställningens början. Vid semesterperioder såsom sommar, jul och nyår behövs längre framförhållning.

Ansökan om nyanställning (docx) Word, 42 kB.

Ansökan om vikariat

Nedan hittar du information och blanketter om hur man ansöker om vikariat inom Vårdval Fysioterapi.

Ändring av vårdgivares uppdrag

Om en vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi önskar att förändra sitt uppdrag så ska vårdgivaren inkomma med en blankett till Vårdvalsenheten. Förändringar av uppdraget kan tex. vara:

  • Öka eller minska tjänstgöringsgrad på befintlig personal
  • Förändring av vårdgivares kontaktuppgifter (tex. telefonnummer, kontouppgifter)

Blanketten som ska fyllas i hittar du här:
Ändring av vårdgivares uppdrag (docx) Word, 45 kB.

Ändring under avtalstid

Om vårdgivaren behöver ändra andra uppgifter än nämnda ovan under avtalstiden ska Regionen i god tid få in skriftligt meddelade om ändringen, meddelande skickas till vardval.fysioterapi@regionvarmland.se

Uppsägning av avtal

Om vårdgivaren vill säga upp sitt avtal, så ska detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är tolv (12) månader. Kortare uppsägningstid kan komma i fråga om båda parter är överens om föreslagen uppsägningstid.

Övriga upplysningar om upphörande av avtal finns i krav- och kvalitetsboken.

Adress

Ansökningar, ändringar och uppsägning skickas till:

Region Värmland
Vårdvalsenheten

Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats