Till startsidan

Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om covid-19. Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Klinisk anmälan av covid-19 återinförs från och med den 19 augusti 2020.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Se smittskyddsblad för läkare.
  Vid behov av sjukhusvård:
  - RUT-19918 Medicinsk beslutsstöd covid-19 vårdavdelning (Vida)
  - RUT-19272 Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård (pdf) Pdf, 550 kB.
  - RUT-20251-Covid-19 - särskilt boende/korttidsboende/hemsjukvård (pdf) Pdf, 608 kB.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt – se smittskyddsblad till patienter. Dokumenteras i journal.
 3. Smittspårning: Smittspårning ska alltid genomföras. Rutiner för smittspårning finns på denna sida under rubriken Smittspårning.
 4. Klinisk anmälan: Klinisk anmälan i SmiNet, enligt smittskyddslagen, ska snarast göras efter genomförd smittspårning, skickas in av ansvarig smittspårare.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning och vård för covid-19 är kostnadsfri för patienten då det är en allmänfarlig sjukdom. Detta gäller under det akuta sjukdomsförloppet, men inte vid behov av vård och provtagning vid restsymtom som inte är korrelerade till smittsamhet.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19 samt Skyddskläder och personlig skyddsutrustning - avklädning (pdf):

Filmer

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer,
Provtagningsindikation för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Införande av antigentest på akutmottagningen, CSK - kundmeddelande från Klinisk Mikrobiologi Pdf, 168 kB.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Egenprovtagning för covid-19 i Värmland, se 1177.se

Provtagning av personal - se rutin i Vida RUT-20219 Provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal inklusive principer för återgång till arbete Pdf, 308 kB. version 15

Provtagning av patienter i kommunal vård och omsorg: VÅR-20515 Screeningprovtagning för covid-19 av patienter i kommunal vård och omsorg vid inflyttning till kommunala boenden samt vid utskrivning från inneliggande vård Pdf, 381 kB. version 8

RUT-20924 Covid-19 - Hygienrutiner vid löpandebandprovtagning inomhus/utomhus/i tält Pdf, 99 kB. version 1

Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Torbjörn Kjerstadius, överläkare vid laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, visar hur man tar nasopharynxprov och svalgprov. I filmen används enbart visir som stänkskydd. Observera att enligt aktuella rutiner ska både visir och munskydd användas vid provtagning. Följ instruktionerna på provtagningsremissen.

Smittspårning syftar till att begränsa smittspridning. Detta görs genom att identifiera och informera kontakter som varit exponerade för smitta, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

Patient med covid-19 remitteras till Central provtagningsadministration och smittspårning (intranät Region Värmland). Observera att länken kan endast nås av användare inom Region Värmland. Se rutiner nedan under rubriken Smittspårarpaket.

Behandlande läkare kan själv välja att smittspåra patienten, men detta alternativ rekommenderas inte i första hand. Om behandlande läkare önskar smittspåra patienten utan att remittera för smittspårning – ta kontakt med Smittskydd Värmland för instruktion och smittspårningsformulär.

Smittspårning i samband med positivt antigentest i vården

Om diagnosen ställts med antigentest på t ex privat mottagning bör detta föranleda testning med PCR-test via 1177.se/Lämna prov och få provsvar om covid-19. Detta möjliggör korrekt statistik och därmed smittspårning via Central provtagningsadministration och smittspårning enligt gängse rutiner för egenprovtagningen. Smittspårning behöver då inte utföras av vårdgivaren. Om PCR-test inte utförs och smittspårning utförs av vårdgivaren – ta kontakt med Smittskydd Värmland för instruktion och smittspårningsformulär.

Positivt antigentest i regional hälso- och sjukvård bör bekräftas med PCR-testning.

Observera att antigentest för hemmabruk inte är tillräckligt tillförlitligt för att vare sig utesluta eller bekräfta diagnos. Tag PCR-test via 1177.se/Lämna prov och få provsvar om covid-19.

Om patienten har varit i kontakt med enhet i vård eller omsorg under smittsam fas meddelas aktuell enhet som i sin tur vid behov utför smittspårning på enheten enligt rutin Covid-19 – smittspårning vård och omsorg. Under jourtid behöver inte hemtjänstgrupp kontaktas.

Covid-19 - lathund, provtagning av hushållskontakt som ingår i smittspårning

Covid-19 - lathund för närkontakt som ingår i smittspårning

Misstänkt covid-19 och exponerad patient

Algoritm

Affischer

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen