Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Vårdhygien / Kommunal vård / Basala hygienrutiner och HALT kommunal vård

Basala hygienrutiner och HALT kommunal vård

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att minska smittspridningen i vården.

Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) gäller för personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Smittskydd Värmland rekommenderar att varje enhet utför tio följsamhetsmätningar i månaden (inklusive nationella mättillfällen) för basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

  • Målet är att alla enheter mäter varje månad, men minst fyra (4) gånger/år.
  • Rapportera om möjligt resultatet till Sveriges kommuner och regioner (SKR), se plusboxen PPM-verktyget nedan.
  • Resultat av mätningar, samt genomförda åtgärder utifrån uppmärksammade brister, sparas av chef som sedan rapporterar till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Resultaten redovisas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
  • Varje chef ansvarar för uppföljning av resultat samt förbättringsåtgärder.
  • Självskattning rekommenderas inte.

Smittskydd Värmland rekommenderar att varje enhet på särskilt boende för äldre, SÄBO, årligen deltar i den nationella mätningen HALT (folkhalsomyndigheten.se). Mätningen innefattar förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaförbrukning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats