Musiklinjen College

Musiklinjen College är en unik studiegång som förbereder dig inför färdighetsproven till högre musikstudier. Utbildningen riktar sig till dig som behärskar ditt instrument väl och har goda kunskaper inom musiken.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja

Musiklinjen College och Musikhögskolan Ingesund

Musiklinjen College fokuserar på instrumental färdighet, ensemble- och orkesterspel.  
Större delen av undervisningen sker på Musikhögskolan Ingesund med dess lärare. Många samarbeten sker med Musikhögskolan Ingesunds studenter.

En delvis individuellt anpassad musikteoretisk baskurs är obligatorisk i utbildningen liksom körsång och spel i små och stora ensembler.

Kursens utformning gör det möjligt att förbereda sig för vidare musikstudier på högre nivå. För dig som fullföljt Musiklinjen College och har grundläggande behörighet, reserveras en studieplats på Musikhögskolans fristående kurs ”Musik 60 hp”. Det finns möjlighet för dig att läsa andra fristående kurser på Musikhögskolan Ingesund.

Utbildningens kurssida på Karlstads universitets webbplats

musiklinjen college ingesund

Utbildningens innehåll

 • Huvud- och biinstrument
 • Ensemble/orkester
 • Kör
 • Musikhistoria
 • Musikteori
 • Gemensamma instrumentallektioner
 • Tillval

Ansökan och antagning

Varje år antas 20 deltagare. Intresset för Musiklinjen College är mycket stort. Antalet platser är begränsat och därför sker en bedömning av alla sökande. Den grundas på färdighetsprov som anordnas inför varje läsår. Sökande som antas ska delta i de ensembler och orkestrar som utbildningen fordrar inklusive konserter och övriga framträdanden.

Vi bedömer:

 • Musikalisk och teknisk nivå
 • Improvisationsförmåga (Ri)
 • Notläsningsförmåga (klassiskt)

Våra färdighetsprov

Färdighetsproven till Musiklinjen College sker på samma sätt som till ”Musik 60 hp” och genomförs vid samma tillfälle. Du kan söka Musik 60 hp samtidigt som du söker Musiklinjen College, du gör bara ett färdighetsprov.

Se mer information om ansökan och antagning, provbeskrivningar och utbildningens innehåll nedan.

Kursintyg utfärdas till kursdeltagare som fullgjort Musiklinjen college.

Provbeskrivningar

Här följer beskrivningar på de färdighetsprov som krävs när du söker till Musiklinjen College. 

Provbeskrivning musikteori

Alla sökande gör ett musikteoriprov. Musikteoriprovet har i första hand en diagnostisk funktion, men kan vara avgörande om de sökande har gjort likvärdiga spelprov.

Provet i musikteori består av tre delar: musiklära, musik och notbild samt satslära.

I musiklära ska du visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera i t ex oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter samt tidsvärden för noter och pauser.

I musik och notbild ska du notera spelade meloditoner, notera de rytmer som spelas och benämna de ackord som spelas med hjälp av ackordbeteckningar och noter.

Delen Satslära finns i två varianter, en i visstil och en i jazz/pop-stil. Du ska bara göra en av varianterna.

Provet tar sammanlagt ca 2 timmar.

Övningsprov musik och notbild

Övningsprov satslära

Övningsprov musiklär

Facit, satslära

Facit, musiklära

Provbeskrivning – klassisk musik

Du ska förbereda 2 musikstycken av olika karaktär. Ett av musikstyckena är obligatoriskt på de flesta instrument. Det valfria stycket kan vara utan ackompanjemang. Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du har anmält dig. 

 • Du ska visa din förmåga till musikalisk gestaltning genom en instuderings-/gestaltningsuppgift. Du förbereder denna i ett separat rum under provets första del.
 • Du får också ett kort notexempel att framföra a prima vista. Gäller inte sökande på gitarr och sång.

Sökande till klassiskt slagverk

 • Liten trumma – 1 obligatoriskt stycke. Se listan nedan.
 • Melodiskt slagverk – Eget valt stycke/etyd för marimba, vibrafon eller xylofon;
 • Pukor – Eget valt stycke/etyd. I detta moment ingår även ett stämningsprov för pukor.
 • Á prima vistaspel på liten trumma och melodiskt slagverk.
 • Provtiden är ca 20 minuter.

Obligatoriska stycken

Accordeon: Inget obligatoriskt stycke
Blockflöjt: Inget obligatoriskt stycke
Euphonium: G. P. Telemann, Sonata i f-moll, sats 1 (fagott- eller trombonversionen)
Fagott: W. A. Mozart, Konsert för fagott, sats 2
Gitarr: Inget obligatoriskt stycke
Klarinett: C.M. von Weber, Concertino för klarinett, sats 1 (till och med takt 146)
Kontrabas: H. Eccles, Sonata för kontrabas, sats 1
Oboe: A. Marcello, Oboekonsert i d-moll, sats 1
Piano:  Inget obligatoriskt stycke
Saxofon: E. Bozza, Aria (OBS att detta stycke gäller fr o m 2017)
Slagverk: B. Liljequist, Etyd Elementär för liten trumma (snare drum)
Sång: Inget obligatoriskt stycke
Trombon: Tenortrombon: A. Guilmant, Morceau Symphonique
  Bastrombon: P. McCarty, Sonata for Bass Trombone, sats 1
Trumpet: J. N. Hummel, Concerto in Eb, sats 1
Tuba: T. Stevens: Variations in olden style 1. Theme 
Tvärflöjt: W.A. Mozart, Andante i C-dur med kadens
Valthorn: W.A. Mozart, Hornkonsert nr.3, sats 1 med kadens
Viola: G. P. Telemann, Konsert i G-dur för viola, sats 1
Violin: P. Nardini, Violinkonsert i e-moll, sats 1 (2:a reprisen) Tempo: fjärdedel ca 80-90
Violoncell: F. Chopin, Cellosonat, sats 3 Largo

 

Sökande till ensembleledning/dirigering

Kursen har fyra provmoment. OBS! Obligatoriska stycken,

 • Första satsen ur Mozart: Eine kleine nachtmusik. Muntlig musikalisk beskrivning av samma stycke.

 • Grieg: Våren (ur två elegiska stycken) alternativt någon annan romantisk folkvisa (du bör då skicka in en kopia). En rytmisk etyd som du får av provansvarig.

 • Du kommer att få utföra provet med hjälp av en pianist och en stråkensemble som du dirigerar.

 • En rytmisk etyd som du rekvirerar från: per-owe.solvelius@regionvarmland.se

Juryn bedömer i första hand:

 • förmåga till personligt uttryck
 • konstnärlig gestaltningsförmåga
 • teknisk kompetens

Sökande till komposition

Provet består av ett skriftligt prov i instrumentation och komposition (45 min) samt en intervju (10 min).

Under intervjun samtalar den sökande med juryn kring sitt eget komponerande och de stycken den sökande har lämnat in/tagit med sig. Närmare instruktioner om det skriftliga provet ges vid provtillfället. Hela provtillfället (skriftligt prov + intervju) tar en timme.

Den sökanden får gärna maila 2-4 arbetsprover (kompositioner) till juryordföranden. Dessa ska vara i PDF-format. Eventuella ljudfiler får också bifogas. Självklart kan även arbetsproverna och ljudfilerna tas med i samband med provtillfället.

Provbeskrivning – folkmusik

 • Du ska förbereda tre låtar/sånger ur din repertoar inom valfri folkmusikstil. Det kan till exempel vara en sång från Irland, en låt från Balkan, en halling från Norge eller en svensk polska. Observera att dessa ska framföras utan ackompanjemang. 
 • Du ska medföra en repertoarlista på ytterligare tio låtar/sånger ur vilken juryn väljer ut en av låtarna som de vill att du ska framföra.
 • Du ska dessutom vara beredd att improvisera en stämma eller ett ackompanjemang tillsammans med någon ur juryn som spelar/sjunger en melodi. Det kan t ex vara att spela en stämma eller ackompanjera en vals, visa eller polska.
 • Du får också ett kort notexempel att framföra á prima vista.

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du har anmält dig.

Provbeskrivning – rytmisk och improviserad musik

Genreinriktningen Ri – Rytmisk och improviserad musik motsvarar, på Ingesund, det som tidigare har kallats afroamerikansk tradition eller jazzinriktning. Till Ri räknas till exempel jazz, pop, rock och blues. Den gemensamma nämnaren för Ri-musik är att den bygger på improviserat rytmiskt samspel och att du individuellt utvecklar din förmåga att improvisera. I improvisationsmomentet kan Ri-musikern visa prov på sin skicklighet.

Provmoment
Dina färdigheter i improvisation och din förmåga att samspela med kompgruppen är avgörande för ditt provresultat. En kompgrupp under sökning består av bas, trummor och ackordsinstrument. Om den sökande spelar bas, trummor eller ackordsinstrument så ersätter den sökande det instrumentet i kompgruppen.


-  Du ska spela eller sjunga två valfria låtar av olika karaktär, vilka ska höra till någon av de genrer vi räknar till den afroamerikanska traditionen - jazz, rock, blues, rhythm ´n blues, soul, salsa etc.
-  Du bör välja att spela/sjunga något i de stilar du är bäst på och en av låtarna ska innehålla ett improviserat solo. Är du sångare kan du välja att improvisera med eller utan text. Eftersom stor vikt läggs vid din förmåga att samspela med provets kompgrupp är det viktigt att du skickar in noter i tid.
-  Du ska utan förberedelse improvisera över en enkel blues. Juryn meddelar förutsättningarna först vid provtillfället. Du kommer att få ett enkelt ackompanjemang i en vanlig tonart. Du ska spela, ackompanjera och improvisera till en låt direkt från bladet - a prima vista. Provtiden är 20 min.

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du har anmält dig.