Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av småbarnsåren. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap och bra hygienrutiner går det att minska smittspridningen. Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Hygien i förskolan, HYFS, är ett samarbete mellan Smittskydd Värmland, barnhälsovården och förskolorna i Värmland.

Hygien i förskolan, HYFS, är ett systematiskt sätt att arbeta med hygienfrågor genom utsedda hygienombud. Hygienombudet ska tillsammans med rektor driva det förebyggande hygienarbetet, bland annat genom att regelbundet genomföra hygienrond, arbeta med förbättringar, utbilda kollegor och diskutera hygienfrågor på arbetsplatsen.

Friskare förskola - logga

Smittskydd Värmland kommer att tillsammans med sex förskolor i Värmland ingå i ett pilotprojekt ”Friskare förskola” som syftar till att skapa nationella riktlinjer för smittförebyggande kvalitetsarbete inom förskolan. Friskare förskola är en del i det nationella projektet ”Antibiotikasmart Sverige” som drivs av Folkhälsomyndigheten tillsammans med statliga forskningsinstitutet RISE.

Förskolorna ska genom att arbeta med olika kriterier lägga grunden för ett systematiskt smittförebyggande kvalitetsarbete. Genom att arbeta med grundläggande rutiner för hygien, smitta och infektioner på förskolan är det möjligt att minska risken för smittspridning. Det i sin tur främjar såväl barnens som personalens hälsa, och kan bidra till att barn i högre grad kan delta i den pedagogiska verksamheten. Dessutom bidrar en minskad smittspridning även till att minska onödiga antibiotikabehandlingar.

Antibiotikasmart Sverige - kriterier förskola (folkhalsomyndigheten.se)

Deltagande förskolor

Sjukdomar

Tvätta tvätta liten hand

Tvätta tvätta liten hand (pdf) Pdf, 191 kB.

(Melodi: Blinka lilla stjärna)

Tvätta tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand

Sidan uppdaterad