Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Folkhälsa i siffror

Personskador

Personskador som inträffar i samband med olyckshändelser är ett stort folkhälsoproblem.

Personskador

Såväl i det svenska samhället som internationellt utgör personskador som inträffar i samband med olyckshändelser ett stort folkhälsoproblem. Skador är den vanligaste dödsorsaken för barn, ungdom och yngre vuxna (1–44 år). Många skador leder också till livslånga handikapp. Skadehändelser inträffar inte slumpmässigt, de är möjliga att analysera genom kartläggning och därmed blir de händelser som leder till personskador också möjliga att förebygga. Skador kan beskrivas antingen med en medicinsk diagnos eller efter vilken yttre orsak som ligger till grund för skadan (t.ex. ett fall, trafiken, drunkning, våld). Den yttre orsaken kan vara en oavsiktlig händelse (olycksfallsskada) eller en avsiktlig handling (övergrepp i form av våld, självmord eller självmordsförsök).

Registrering är en förutsättning för förebyggande arbete

En god registrering av de personskador som uppkommer i samband med olyckshändelser är en grundförutsättning för ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete i länet. Jämfört med nationella data ger lokala data fler detaljer om vilka som drabbas av skador, om utlösande faktorer och vilka produkter som orsakat skadan, bakgrunden till skadehändelsen och händelsens förlopp. Detaljerade uppgifter som kan användas konkret i det lokala skadeförebyggande arbetet. Lokala data skapar ett lokalt engagemang när skadepanoramat blir tydligt och när konkreta riskgrupper, riskfaktorer och riskfyllda platser kan pekas ut. En kontinuerlig skaderegistrering ger också en möjlighet till prioritering av förebyggande åtgärder och utvärdering av de förebyggande insatser som genomförs.

Skadeprevention

Det skadepreventiva arbetet ska syfta till att minska skador på grund av olyckshändelser i alla miljöer, för alla åldrar och i alla situationer. Det skadeförebyggande arbetet ska bedrivas tvärsektoriellt och i samverkan med de aktörer som har ansvar för säkerheten inom olika verksamheter i länet.

Trafikskador 

Sedan 2002 pågår en registrering av de trafikskador som inkommer till de tre akutmottagningarna i länet. Registreringen utförs i Transportstyrelsens system STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).Trafikskadorna för åren 2007 till 2012 beskrivs på kommunnivå kortfattat i rapporten Personskador i trafiken.

Övriga personskador 

Sedan 2007 registreras alla övriga personskador i IDB (Injury Data Base) Sverige på länets tre akutmottagningar. Registreringen sker i samarbete med Avdelningen för Statistik och Utvärdering, Socialstyrelsen. Det finns en rapport för åren 2007-2012 och en för 2015. År 2013 och 2014 gjordes ingen registrering.

Rapporter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats