Till startsidan

Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers erfarenhet av och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Vartannat år under höstterminen genomförs undersökningen Elevers drogvanor. Den handlar om ungdomars erfarenheter av och inställning till bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alla elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Värmland erbjuds delta. Undersökningen har genomförts sedan 2013 och resultaten lär oss mer om ungas hälsovanor och utgör ett viktigt underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.

Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen.

Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2023.

År 2023 genomfördes undersökningen Elevers drogvanor 25 september–20 oktober. Alla skolor med elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjöds delta.

Resultat på läns-, kommun- och skolnivå har återrapporterats till skolchefer i kommunerna och till skolledare och rektorer vid friskolor. Läns- och kommunresultaten finns tillgängliga nedan.

Om du använder delar ur bildspelen nedan – glöm inte att ange källan.

Resultat från undersökningen 2023

Grundskolan årskurs 9, 2023 (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Undersökningen Elevers drogvanor 2023, i grundskolans klass 9, visar bland annat att:

 • 7 procent av eleverna har angett att de under de senaste 12 månaderna rökt cigaretter varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande andel för hela riket är 9 procent. Andelen elever som röker år 2023 är något lägre än för 8 år sedan.
 • 32 procent av eleverna har någon gång rökt e-cigaretter eller vejp under de senaste 12 månaderna. Andelen elever som rökt e-cigaretter eller vejp har ökat sedan den föregående undersökningen år 2021, då svarade drygt 20 procent av eleverna att de hade rökt e-cigaretter.
 • 13 procent av eleverna har angett att de under de senaste 12 månaderna snusat varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande siffra för hela riket är 14 procent. Andelen elever som snusar har ökat både i Värmland och i riket jämfört med år 2021.
 • 23 procent av eleverna svarar att de någon gång under de senaste 12 månaderna har använt tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus). Motsvarande andel för hela riket är 25 procent.
 • 32 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna druckit alkohol. Drycker med mindre än 2,26 procent alkohol räknas inte. Motsvarande andel för hela riket är 39 procent. Andelen alkoholkonsumenter är relativt oförändrad i Värmland de senaste åtta åren.
 • 3 procent av eleverna har uppgett att de under de senaste 12 månaderna använt narkotika. Motsvarande andel för hela riket är 6 procent. Andelen värmländska elever som använt narkotika de senaste 12 månaderna är oförändrad jämfört med föregående undersökning.
 • 18 procent av eleverna har angett att de någon gång spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för hela riket är 16 procent.

Gymnasiet årskurs 2, 2023 (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Undersökningen Elevers drogvanor 2023, i gymnasiet år 2 visar bland annat att:

 • 17 procent av eleverna har angett att de under de senaste 12 månaderna rökt cigaretter varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande andel för hela riket är 21 procent.
 • 51 procent av eleverna har någon gång rökt e-cigaretter eller vejp under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för hela riket är 48 procent. Andelen elever som rökt e-cigaretter/vejp har ökat sedan den föregående undersökningen år 2021, då svarade drygt 30 procent av eleverna att de rökt e-cigaretter.
 • 28 procent av eleverna har angett att de under de senaste 12 månaderna snusat varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande andel för hela riket är 26 procent. Andelen snusare har varit relativt oförändrad sedan 2019, men är betydligt högre än 2017 då 14 procent av eleverna svarade att de snusade.
 • 43 procent av eleverna svarar att de någon gång under de senaste 12 månaderna har använt tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus). Motsvarande andel för hela riket är 39 procent.
 • 66 procent av eleverna har angett att de under de senaste 12 månaderna druckit alkohol. Drycker med mindre än 2,26 procent alkohol räknas inte. Motsvarande siffra för hela riket är 70 procent. Andelen alkoholkonsumenter har varit relativt oförändrad i både Värmland och riket sedan 2019.
 • 6 procent av eleverna svarar att de under de senaste 12 månaderna använt narkotika. Motsvarande andel för hela riket är 10 procent.
 • 9 procent av eleverna svarar att de har använt narkotika någon gång. Under de senaste 10 åren har den andelen varierat mellan 7 och 14 procent.
 • 25 procent av eleverna svarar att de spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andel för hela riket är 26. Under perioden 2017 – 2023 har andelen killar som spelat om pengar har ökat från 27 procent till 39 i Värmland. En liknande ökning ses även i riket.

Trend Elevers drogvanor 2013–2023 Powerpoint, 2 MB.

Under de senaste 8–10 åren i Värmland ses att utvecklingen inom områdena alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) skiljer sig åt.

 • Färre unga är alkoholkonsumenter och intensivkonsumtion av alkohol har minskat, men minskningen har avstannat de senaste åren.
 • Tillgängligheten till narkotika för ungdomar har ökat, tolerans för cannabisanvändning är lägre 2023 jämfört med 2019, 2021. Ungas erfarenhet av att använda narkotika är oförändrad.
 • Bland unga ses minskad cigarrettrökning men ökad snusning. Nya nikotinprodukter utan tobak, som vitt snus och e-cigaretter/vejp används i ökad omfattning.
 • Andelen minderåriga killar som spelar om pengar ökar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?