Till startsidan

Hälsa på lika villkor

I februari–maj 2024 genomförs den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor.

Region Värmland deltar i undersökningen med tilläggsurval. Enkäten skickas till ett slumpmässigt urval av personer 16–84 år i Värmland. Resultat publiceras i november.

Motsvarande undersökningar har genomförts åren 2018, 2020 och 2021.+

Läs mer om den nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Resultat 2018–2021

Under våren 2021 skickades frågeformuläret till drygt 5 000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16–84 år i länet. Av dessa svarade 2 216, svarsfrekvensen var 44 procent. Frågeformuläret bestod av 68 frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt frågor om covid-19-pandemin.

Rapporten ”Folkhälsan i Värmland före och under coronapandemin – Resultat från Hälsa på lika villkor 2018–2021, 16–84 år” beskriver den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa före och under covid-19-pandemin i Värmland.

Resultaten visar att hälsan hos länets befolkning inte har förändrats i någon större utsträckning under pandemin. De allra flesta, mer än 70 procent, upplever fortfarande att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. En ökning av ängslan, oro eller ångest och stress ses dock bland kvinnor.

Resultaten visar också att ekonomin har förbättrats något mellan 2018 och 2021. Tilliten till andra människor samt andelen med socialt stöd är hög och har inte förändrats. Däremot har andelen förvärvsarbetande som är oroliga för att förlora arbetet ökat.

Andelen som är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan ser ut att ha ökat samtidigt som även stillasittande har ökat. Andelen dagligrökare visar en minskande tendens samtidigt som snusandet visar en ökande tendens. Matvanorna har blivit något ohälsosammare.

Många har varit oroliga för covid-19, varannan länsbo har varit orolig för sina närstående. De flesta, 80 procent i åldern 16–64 år, har inte påverkats sysselsättningsmässigt av pandemin men 7 procent anger att de har blivit permitterade. En av fem anger att de besvärats ganska mycket eller väldigt mycket av ensamhet och isolering under pandemin. Även om socialt deltagande har minskat avsevärt har det varit mycket vanligt att röra sig utomhus under pandemin.

Här finns rapporten ”Folkhälsan i Värmland före och under coronapandemin – Resultat från Hälsa på lika villkor 2018–2021, 16–84 år” Pdf, 2 MB..

Anu Molarius

Folkhälsobevakare
Telefon: 010 831 97 42
E-post: anu.molarius@regionvarmland.se

Cecilia Nyberg

Folkhälsoanalytiker
Telefon: 010 831 40 58
E-post: cecilia.nyberg@regionvarmland.se

Fredrik Lundin

Folkhälsoanalytiker

Telefon: 010 831 16 305
E-post: fredrik.lundin@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?