Till startsidan

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Satsningen Regionalt utvecklingsarbete Stigma ska hitta arbetssätt för att minska stigmatiseringen.

Fyra personer sitter runt ett bord, fikar och pratar tillsammans.

Gemenskap med andra är viktigt för att må bra. Stigmatisering kan bidra till att personer tappar kontakten med andra och får sämre hälsa och livskvalitet. Regionalt utvecklingsarbete Stigma vill vara med och bidra till att murar mellan människor rivs och stigmatisering minskar.

Stigmatisering innebär att en grupp som anses avvika från normerna, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. En sådan grupp kan vara personer med psykisk ohälsa. Stigmatiseringen kan leda till sämre bemötande och diskriminering i arbetslivet eller i vården. Det i sin tur kan leda till att den stigmatiserade får sämre självkänsla. Det kan också göra att personen inte söker vård när hen behöver, på grund av rädsla att bli stämplad som psykiskt sjuk.

Utvecklingsarbeten för att minska stigma pågår i fyra regioner i Sverige, däribland Region Värmland. Satsningen i Värmland pågår under åren 2022–2024.

Det finns olika former av stigma. För all stigma är orsaken ofta rädsla, fördomar och okunskap. För att minska förekomsten av stigma behöver vi bland annat öka kunskapen om stigma och om de grupper som ofta stigmatiseras.

Läs mer här om stigma, orsaken till stigmatisering och om att minska stigmatisering.

Arbetets övergripande mål: En långsiktig och utvecklad struktur samt systematik för arbetet med att minska stigmatisering inom psykisk ohälsa och suicid.

Uppdragets mål:

  • Utvecklat arbetssätt för att minska stigmatisering inom psykisk hälsa och suicid.
  • Ökad kunskap om stigma och stigmatiseringens konsekvenser för målgruppen män och personal som möter personer med psykisk ohälsa, till exempel elevhälsa, primärvård, personal inom skadligt bruk och beroende med flera.

Regionalt utvecklingsarbete Stigma ses som en del i pågående utvecklingsarbete inom Regional koordinering psykisk hälsa, (RKPH). RKPH är ett långsiktigt arbete där Region Värmland och Värmlands kommuner tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinerar arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

Styrgrupp: Region Värmlands folkhälsochef, regional samordnare för suicidprevention i Värmland, regional koordinator Regional koordinering psykisk hälsa, representant för Nationell samverkan psykisk hälsa (NSPH), utvecklingsledare inom Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Projektledare: Annika Ode, folkhälsostrateg i Region Värmland och Sophia Alm, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa.

Regionalt utvecklingsarbete Stigma pågår under åren 2022–2024.

Bilden visar en tidslinje. Mer information finns i bildtexten.

Under första delen av 2022 pågår planering. Under hösten 2022 och hela 2023 är aktiviteten genomförande och informationsspridning.

I arbetet med att förankra och tydliggöra strukturen för arbetet i länet finns samverkan och samarbete på olika sätt i utvecklingsarbetet. Fler aktörer är viktiga i detta arbete, bland andra dessa:

  • Regional koordinering psykisk hälsa.
  • Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.
  • Karlstads universitet, KAU.
  • NSPH i Värmland (NSPH = Nationell samverkan psykisk hälsa).

Region Värmland och Hagfors kommun samverkar för att få fler män att söka hjälp och gör ett utskick till alla hushåll i Hagfors. Det ska i förlängningen minska risken för självmord hos män.

Läs mer om utskicket i Hagfors kommun

Jägareförbundet Värmland och Region Värmland påbörjade under hösten 2023 ett samarbete för att förebygga psykisk ohälsa och suicid bland förbundets medlemmar.

Flera personer som tar sitt liv gör det med hjälp av skjutvapen. För att öka kunskapen om psykisk ohälsa och suicidprevention fick samtliga 7 200 medlemmar i Jägarförbundet Värmland, de flesta män, ett brev i oktober 2023. Det innehöll ett plastkort med information om steg för psykisk och fysisk livräddning samt ett följebrev från ordförande i Jägareförbundet Värmland.

På plastkortet finns en QR-kod som länkar till Svenska jägareförbundets webbplats för mer information. Där kan en läsa vidare om att finnas till för varandra och göra skillnad genom livräddande insats.

Utvärdering

I slutet av november 2023 skickade Region Värmland ut en enkät och gjorde intervjuer om hur jägarna upplevt utskicket och informationen, och om man följt länken till mer information på Jägareförbundets hemsida.

Utvärdering sker tillsammans med Region Dalarna eftersom det var den regionen som våren 2023 tog initiativ till samarbete med Svenska rådet för hjärt- lungräddning och Svenska Jägareförbundet.

Vi hoppas att vi genom samarbetet ska få fler män att våga prata om psykisk ohälsa och att söka vård när man behöver det.

Utbildningar om psykisk hälsa, stigma, suicidprevention och ensamhet

Här finns utbildningar för dig som vill veta mer om stigma och psykisk hälsa


Filmer - Tre röster om stigmatisering

Regionalt utvecklingsarbete Stigma har tagit fram en film tillsammans med organisationen Hjärnkoll. Den finns i en kortare och en längre version.

Korta filmen Tre röster om stigmatisering (4 minuter):

Långa filmen Tre röster om stigmatisering (8 minuter)


Filmer – utvecklingsarbeten om stigmatisering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram filmer om de utvecklingsarbeten om stigmatisering som pågår i fyra regioner i Sverige. Filmen nedan är filmen från Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?