Till startsidan

Health Technology Assessment (HTA)

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om vad det är och hur du kan beställa en HTA-rapport.

Region Värmland utarbetar HTA-rapporter som innebär en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen. Har du förslag på områden där en HTA-rapport behöver göras är första steget att låta en bibliotekarie göra en informationssökning. Du skickar in din fråga till sjukhusbiblioteket. Du får en sammanställning av resultatet för informationssökningen.

Ett möte bokas in där Maria Stålhammar, HTA-ansvarig i Region Värmland, frågeställaren och bibliotekarien gemensamt går igenom resultatet för informationssökningen. Vid mötet får du veta om det finns tillräckligt med vetenskapligt underlag inom ärendet och sedan bestämmer vi hur vi går vidare.

Mer information om HTA

Vad är HTA?

Utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder kallas internationellt för Health Technology Assessment, förkortat som HTA. Det är ett standardiserat arbetssätt för att ta reda på evidensgraden i den vetenskapen litteraturen om en produkt eller en metod. Det standardiserade arbetssättet väger samman evidensgraden med avseende på klinisk effekt, risker för patienterna, ekonomiska/hälso-ekonomiska, etiska och ibland även organisatoriska och juridiska aspekter.

Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag som främjar evidensbaserad, likvärdig och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Internationellt finns många organisationer och myndigheter som utför HTA-arbete. I Sverige publiceras HTA-rapporter bland annat vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och vid Regionala HTA-enheter.

Hur utförs HTA-arbete inom Region Värmland?

Med hjälp av systematisk litteratursökning som görs av informationsspecialist på sjukhusbiblioteket genomsöks databaser av vetenskaplig litteratur kopplad till den fråga som evidensgraden ska kartläggas för. Träffarna relevansgranskas sedan och de artiklar som passar till frågeställningen granskas i fulltext med avseende på faktorer som riskerar snedvrida resultaten. Sedan görs en bedömning av tillförlitligheten till det vetenskapliga underlaget (enligt GRADE). Det gör att vi får en uppfattning om evidensgraden, det vill säga hur troligt det är att framtida forskning kommer att komma fram till samma resultat som vi kommit fram till.

Evidensgraden blir en del av en rekommendation från arbetsgruppen inom Ordnat införande till Kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet i sin tur bereder ett beslutsunderlag till hälso-och sjukvårdsledningen, vilka fattar beslut i ärendet.

Har du en fråga som gäller evidens?

Vi välkomnar frågeställningar från alla verksamheter inom hälso- och sjukvården avseende evidensläget för en metod eller produkt (men inte läkemedel), både inför ett eventuellt införande och när det gäller avvecklande av produkt/utfasning av metod.

Kontakta oss för hjälp med ett sökuppdrag

Vi tar oss an alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. Skicka sökuppdrag till oss när du:

  • Snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde.
  • Ska uppdatera vårdprogram.
  • Vill få hjälp att söka bakgrundsmaterial inför projekt.
  • Vill hitta fördjupad information till patienter.

Skicka ett sökuppdrag till sjukhusbiblioteket.

Rapporter

2023:10 Tillförlitlighet hos Systoe – ett bärbart instrument för tåtrycksmätning

Syftet med arbetet som sammanfattas här var att sammanställa det vetenskapliga underlaget om tillförlitlighet och träffsäkerhet hos bärbara instrument för tåtrycksmätning med arbetssätt inspirerat av det som beskrivs inom Health Technology Assessment.

Tillförlitlighet hos Systoe – ett bärbart instrument för tåtrycksmätning (pdf) Pdf, 376 kB.

2023:12 HealthyMoms app – en insats för främjande av hälsosam viktuppgång under graviditet

Syftet med arbetet som sammanfattas här var att sammanställa och granska det vetenskapliga underlaget om HealthyMoms app som en insats för att främja hälsosam viktuppgång under graviditet-

HealthyMoms app – en insats för främjande av hälsosam viktuppgång under graviditet (pdf) Pdf, 309 kB.

2023:13 Elektriskt droppfotshjälpmedel i jämförelse med ankel-fot-ortos

Syftet med detta arbete var att sammanställa och granska risk för snedvridning (bias) av resultaten i det vetenskapliga underlaget om FES i jämförelse med AFO som behandling av droppfot.

Elektriskt droppfotshjälpmedel i jämförelse med ankel-fot-ortos (pdf) Pdf, 349 kB.

2023:16 SMS-livräddare – en uppdatering av kunskapsläget oktober 2023

Stödjer nya studier att SMS-livräddare ökar patienters möjlighet till överlevnad 30 dagar efter hjärtstopp utanför sjukhus?

SMS-livräddare – en uppdatering av kunskapsläget oktober 2023 (pdf) Pdf, 493 kB.

2023:18 Effekt av kinesiotejp som tillägg till träning vid subacromialt smärtsyndrom och subacromial impingement syndrome

Syftet med arbetet som sammanfattas här var att sammanställa och granska det vetenskapliga underlaget om effekt av kinesiotejp som tillägg till träning på smärta. Frågeställningen var: Finns vetenskapligt stöd för att kinesiotejp i kombination med träning, ökar smärtlindringen jämfört med enbart träning vid axelsmärtor (subacromialt smärtsyndrom och impingement)?

Effekt av kinesiotejp som tillägg till träning vid subacromialt smärtsyndrom och subacromial impingement syndrome (pdf) Pdf, 359 kB.

2023:19 Effekt av kinesiotejp som tillägg till träning vid patello-femoralt-smärtsyndrom

Syftet med arbetet som sammanfattas här var att sammanställa och granska det vetenskapliga underlaget om effekt av kinesiotejp som tillägg till träning på smärta. Frågeställningen var: Finns vetenskapligt stöd för att kinesiotejp som tillägg till fysisk träning, har smärtlindrande effekt vid patellofemoralt smärtsyndrom?

Effekt av kinesiotejp som tillägg till träning vid patello-femoralt-smärtsyndrom (pdf) Pdf, 345 kB.

2022:09 Deep Oscillation som kompletterande behandling av nacksmärta

Syftet med detta arbete var att granska det vetenskapliga underlaget om Deep Oscillation som kompletterande behandling mot nacksmärta. Frågeställningen var om det finns vetenskapligt stöd för Deep Oscillation som smärtlindrande behandling vid nacksmärta.

Deep Oscillation som kompletterande behandling av nacksmärta (pdf) Pdf, 476 kB.

2022:07 LEVA-metoden – Livsstil vid Effektiv Viktminskning under Amning

Syftet var att sammanställa det vetenskapliga underlaget om LEVA-metoden som insats för att främja viktnedgång under amning för kvinnor med övervikt/fetma. Frågeställningen var om det finns vetenskapligt stöd för viktminskning efter graviditet med hjälp av LEVA-metoden bland kvinnor som lider av övervikt/fetma.

LEVA-metoden – Livsstil vid Effektiv Viktminskning under Amning (pdf) Pdf, 353 kB.

2021:06 Effekt av behandling med coblation av adenoider

Syftet med denna rapport var att granska den vetenskapliga litteraturen för att undersöka effekten av behandling med endoskop-assisterad coblation i jämförelse med den konventionella metoden curettage hos patienter med Morbus Osler, inverterat papillom eller hos barn med förstorade adenoider.

Effekt av behandling med coblation av adenoider (pdf) Pdf, 501 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?