Start / Kyrkerud / Om skolan

Studeranderätt - regler och villkor

Här finns viktig information för dig som ska studera på en av Region Värmlands folkhögskolor.

Folkhögskolans syfte

Region Värmland är huvudman för Kyrkeruds folkhögskola, Ingesunds folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola och Molkoms folkhögskola.

Region Värmlands övergripande mål med folkhögskolorna är att höja den samlade utbildningsnivån i Värmland.

Även om varje folkhögskola bestämmer sin egen inriktning och verksamhet är det övergripande syftet med folkbildning reglerat bland annat genom de krav som staten har och som i sin tur är en förutsättning för de statsbidrag som varje folkhögskola erhåller för att kunna bedriva verksamhet.

Vägledande för all undervisning på folkhögskola är att kurserna ska utformas ”så att de främjar allmän medborgerlig bildning och de ska ha en sådan inriktning att de ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor”.

I förordningen 1991:977 om statsbidrag till folkbildningen på riksdagens webbplats slås följande huvudsyften fast:

Folkhögskolor har följande huvudsyften:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Alla folkhögskolor bestämmer hur kvaliteten i verksamheten ska uppnås och garanteras. Det finns dock ett antal, av staten prioriterade, kriterier för kvalitetsarbetet som varit vägledande för hur varje folkhögskola arbetar med kvalitetsfrågorna.

Den gemensamma värdegrunden;

 • Alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 • Det mångkulturella samhällets utmaningar
 • Den demografiska utmaningen
 • Det livslånga lärandet
 • Kulturen
 • Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder
 • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

Om statens syfte med folkbildningen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats (folkhogskola.nu)


När du har accepterat din studieplats på Kyrkeruds folkhögskola förbinder du dig också att följa skolans alkohol- och drogregler. Om du bryter mot skolans regler kan det leda till att du måste sluta på skolan och/eller flytta från internatet.

Reglerna utgår från följande förutsättningar:

 • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjudet i Sverige.
 • Bruk av alkohol på arbetsplatser styrs av Arbetsmiljölagen.

Skolans regler

 • Det är förbjudet att bruka alkohol och droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen. Med arbetsplatsen avses skolans alla lokaler inklusive internaten under arbetsveckorna och alla lokaler utom internaten under helger.

Alla kursdeltagare och anställda ansvarar för att drog- och alkoholreglerna följs. Brott mot alkohol- och drogregler vid Kyrkeruds folkhögskola innebär att skolan har rätt att avskilja studerande omedelbart från skolan.

Du som kursdeltagare kan stängas av i väntan på utredning, från studier och/eller internatet om du bryter mot:

 • Skolans alkohol- och drogregler
 • Skolans regler för god arbets-, studie- eller boendemiljö
 • Uteblivna betalningar till skolan
 • Vid hög frånvaro från dina studier

Avstängning kan leda till avskiljning om skolan anser att förseelsen är grov. Avskiljning från skolan kan överklagas till skolans styrelse, Regionstyrelsen för Region Värmland.

En av de skyldigheter man har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor ska betalas senast vid förfallodag, betalas inte fakturan i tid kan man komma att avskiljas från fortsatta studier på skolan. Betalas inte faktura eller fakturapåminnelse går ärendet vidare till inkasso (vilket innebär extra avgifter och räntekostnader). Sker inte betalning vid påminnelse från inkasso skickas ärendet sedan till Kronofogden (ytterligare extra avgifter och räntekostnader) vilket kan leda till betalningsanmärkningar.

För att få ut kursintyg, behörigheter och eventuella omdömen vid avslutad kurs måste alla förfallna skulder till skolan vara betalda. Är så inte fallet kommer intyg, omdömen, behörigheter att delas ut först när alla skulder till skolan är betalda.

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder på folkhögskolor och i deras kursverksamhet.

Diskriminering sker när en skola på osakliga grunder behandlar dig som kursdeltagare eller sökande till en kurs sämre än andra, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Rektorer, skolledare, lärare, annan skolpersonal, eller andra personer som anordnar eller håller i utbildningar, kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering.

Diskrimineringsförbudet gäller diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Anmäla diskriminering eller trakasserier

Huvudmannen för utbildningen är ansvarig för att det inte förekommer diskriminering. Ytterst ansvarig på en folkhögskola är dess styrelse. Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan.

Lärare och annan personal på skolan är skyldiga att anmäla till rektor om de får kännedom om diskriminering eller trakasserier. Rektor är i sin tur skyldig att utreda och åtgärda händelserna.

Om någon har blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen på DO:s webbplats (do.se).

Du som studerande kan också anmäla folkhögskolan om den inte utrett eller åtgärdat trakasserier som påtalats eller på annat sätt blivit känt av personal på folkhögskolan.

Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta Regionstyrelsens ordförande. Det finns även särskilda studerandeskyddsombud på skolan som du kan vända dig till om du inte får något gehör från skolans ledning.

Det finns delar i diskrimineringslagen som inte är tvingande för folkhögskolor:

 • lagens regler om aktiva åtgärder
 • undantag från diskrimineringsförbudet för att möjliggöra för folkbildningen att fullgöra sitt uppdrag

Aktiva åtgärder

Förutom diskrimineringsförbudet innehåller diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter och möjligheter genom aktiva åtgärder. Detta kan ske genom till exempel upprättande av likabehandlingsplaner vilket är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Undantag från diskrimineringsförbudet

Folkbildningen och folkhögskolornas uppdrag är bland annat att stärka och utveckla demokratin samt att bidra till att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Verksamhet inom områden som till exempel det mångkulturella samhällets utmaningar samt tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning motiverar särskilt det statliga stödet till folkbildningen. För att kunna arbeta i enlighet med detta uppdrag har folkhögskolor rätt att med sina kurser vända sig till en viss grupp, om syftet är att stärka den gruppens rättigheter och möjligheter i samhället.

Om Diskrimineringslagen och DO på Regeringskansliets webbplats (regeringen.se)

Frånvaro anmäls i Schoolsoft för varje dag du är frånvarande. Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn ska även försäkringskassan meddelas. Vid oanmäld frånvaro kontaktar skolan dig.

Din frånvaro kan påverka ditt studiemedel. Om du är under 20 år och är frånvarande längre än 15 kalenderdagar i följd betraktas det som att du är studieinaktiv. Skolan kan meddela CSN om du är studieinaktiv. Det betyder att du inte har självklar rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden.

Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas din möjlighet till studieomdöme. All undervisning är obligatorisk. Antalet närvarotimmar anges på kursintyget. Om du bor på internatet och uteblir men inte anmält din frånvaro, blir du av säkerhetsskäl uppsökt av personal.

Du som kursdeltagare är själv skyldig att anmäla alla förändringar som påverkar rätten till studiemedel eller hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Sådana förändringar kan vara:

 • Studieavbrott
 • Uppehåll i studierna i sju dagar eller mer för tillfällig vård av barn eller vård av närstående
 • Ändrad studietakt
 • Byte av skola eller utbildning
 • Inkomstförändring som innebär att fribeloppet överskrids
 • Övrigt som påverkar rätten till studiemedel.

Ändringen ska anmälas snarast och senast inom en vecka efter att den inträffat. Anmälan sker enklast på csn.se under ”Mina sidor”. Personlig kod för inloggning finns i beslutet om studiemedel.

Vi rapporterar till CSN

Skolan rapporterar till CSN efter varje termin om studierna har bedrivits i normal takt eller inte. Det kan innebära återbetalningsskyldighet eller att framtida studiemedel inte beviljas.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk finns ett särskilt försäkringsskydd. Det innebär att du får behålla studiemedlet under sjukdom trots att du inte studerat. Dessutom kan lånedelen avskrivas efter 30 dagars karenstid (gäller studiemedel från CSN).

Olycksfallsförsäkring är tecknad för alla skolans kursdeltagare.

Olycksfallsförsäkringen gäller heltid för boende på internatet och under verksamhetstid för övriga. Oberservera! Eget lösöre på internaten täcks inte av skolans försäkring. Du bör därför komplettera med en egen hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Vi undviker i det längsta att ställa in en utannonserad kurs, men ibland finns tyvärr inget annat alternativ.

Om en kurs av någon anledning måste avlysas ser vi till att du som sökt till kursen omgående får besked.

Beslut om inställd kurs tas av rektor i samråd med kursansvarig lärare samt eventuellt övriga lärare. Rektor meddelar administrationen som sedan ser till att ett besked, via mail eller brev, utgår till de berörda.

Kan vi erbjuda plats på någon av våra andra likvärdiga kurser så gör vi naturligtvis det som första alternativ.

Kursintyg och studieomdöme

Ett kursintyg ges till varje kursdeltagare efter avslutad kurs.

Du som gått allmän kurs får efter avslutade studier ett studieomdöme. Det är också möjligt att avstå studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av dina lärare på skolan.

Behörighet

Kursdeltagare vid skolans allmänna kurs har möjlighet att få behörighet för vidare studier. Grundläggande behörighet för yrkeshögskola/högskola, universitet. Skolan erbjuder dessutom en del särskilda behörigheter.

För att få behörighet i olika ämnen ställs dessutom bestämda krav på studieresultat. Observera att några betyg i enskilda ämnen aldrig ges vid en folkhögskola.

Du som använder skolans datorer ska inte förorsaka skolan eller utomstående skada, kostnader eller dåligt rykte.

 • Distribution eller lagring av pornografiskt material är ej tillåtet.
 • Användning av internet får inte kränka andras integritet.
 • Åverkan på eller förändring av innehåll i skolans datorresurser får ej ske utan tillstånd.

Om du bryter mot dessa regler kan du utan förvarning avstängas från samtliga datorresurser.

Vid missnöje/konflikt

I första hand ska du vända dig till skolans rektor som ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Du kan också vända dig med klagomål till det Studerandeskyddsombud som finns på skolan.

Ytterst ansvarig för skolans verksamhet är dess styrelse. För Kyrkeruds folkhögskola är det regionstyrelsen på Region Värmland. Om du fortfarande har klagomål efter att ha tagit upp frågan med rektor, kan du vända dig till regionstyrelsens ordförande.

När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Kontakta rektor

Anmäla till FSR (folkbildningsradet.se)

Exempel på frågor du kan anmäla till FSR:

 • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat.
 • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader.
 • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt
 • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister
 • En kurs upphör eller ställs in
 • Disciplinära åtgärder (till exempel avstängning och avskiljande)

Kan man överklaga ett omdöme?

Om du anser att ett omdöme blivit satt på felaktiga grunder kan du vända dig till skolledningen med önskemål om en omprövning av ditt omdöme. Det är upp till skolan som utfärdat omdömet att avgöra om det finns grunder för att ta upp det till omprövning. Omdömen går inte att överklaga till någon annan instans än den skola som utfärdat dem.

Det går alltså inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan. Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Läs mer om dina rättigheter på folkhogskola.nu

Folkhögskolestudier jämställs med arbete i arbetsmiljölagen. Som studerande på folkhögskola ska du ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Du som studerande företräds av ett studerandeskyddsombud som ska informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Skolans lokaler och fysiska arbetsmiljö

Arbetslokalerna ska vara lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt och luft-, ljud- och ljusförhållanden ska vara tillfredsställande. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges att det ska finnas tvätt- och duschutrymmen i tillräcklig omfattning. Toalettrum ska vara avskilt och ha låsbar dörr, handikapptoalett ska vara tillräckligt rymlig.

Oftast kallas mobbning av vuxna för kränkande särbehandling. Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att arbetsgivaren dels ska planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs, dels snabbt ge stöd och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling.

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras oavsett om det sker mellan kursdeltagare eller om någon anställd på skolan är inblandad. Detta ska klargöras på ett tydligt sätt i verksamheten. Skolledningen har ansvaret för att visa, tillsammans med studerandeskyddsombuden, att det inte tolereras på skolan att någon kränks eller mobbas.

Rektor är ansvarig enligt arbetsmiljölagen att förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för verksamheten på en folkhögskola är dess styrelse. Om problem på skolan inte åtgärdas efter att de påpekats för rektor kan du kontakta Regionstyrelsens ordförande. Det ska finnas särskilda studerandeskyddsombud på skolan som du kan vända dig till om du inte får något gehör från skolans ledning. Om inga särskilda studerandeskyddsombud finns, kan du kontakta arbetsplatsens skyddsombud.

Om trakasserierna har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det finnas anledning att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen på DO:s webbplats.

För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn och ger varandra arbetsro.

 • Du som studerande är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet.
 • Husdjur är endast tillåtna i anvisade lokaler.
 • Rökning endast på anvisade platser.
 • Bilparkering är tillåten endast på skolans parkeringsplatser. Observera att vissa parkeringsplatser är förhyrda.

Du som bryter mot skolans regler, uppträder alkohol- eller drogpåverkad eller på annat sätt störande, riskerar att sägas upp från internatet eller avskiljas från skolan. Du är ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som på internaten.

För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver dessa. I övrigt råder internatmöten över ordningen på internaten.

Folkhögskolan är en fri skolform som inte styrs av centralt formulerade läroplaner. Folkhögskolor har alltså möjlighet att fritt utforma kurser beträffande innehåll och arbetsformer.

Denna frihet innebär att både skolan och du som kursdeltagare har ansvar – inte bara för val av arbetsformer utan även för innehållet i kursen.

Lektionstiderna finns angivna på schemat och närvaron är obligatorisk. Sen ankomst till lektionerna accepteras inte. Som lektionspass räknas även information, föreläsningar, temadagar, friluftsdagar osv.

Om FSR på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats.

Skolråd

Skolrådet arbetar som ett samordningsorgan för alla kurser och linjer på skolan. Skbestår av representant för skolledningen, från annan personal samt från kursdeltagare. Skolrådet leds av kursdeltagarna och är en del av det demokratiska arbetet på skolan.

Studerandekår

Alla kursdeltagare kan bilda en studerandekår. Kåren väljer en styrelse, det så kallade studeranderådet, med representanter från de olika kurserna. Om en studerandekår ska bildas ska medlemskap tecknas i riksorganisationen; Sveriges Folkhögskolestuderandes Förbund. Studerandeskyddsombud
Kursdeltagarna väljer ombud för varje läsår.

Mat- och internatråd

Hålls regelbundet tillsammans med personal samt även vid behov. Rådet är ett samordningsorgam för kursdeltagarna för att ge dem möjlighet att påverka i frågor som rör maten och internatet på skolan.

Utvärdering

Kyrkeruds folkhögskola kvalitetssäkrar sina kurser dels genom en nationell utvärdering (FB-kvalitet) och även genom lokala utvärderingar. Du som deltar på våra kurser får återkoppling på genomförda utvärderingar. Har du frågor kan du prata med din kontaktlärare.

Huvudman för Kyrkeruds folkhögskola är Region Värmland. Vi styrs av Förvaltningslagen då det gäller hur handlingar ska bevaras och gallras och offentlighetsprincipen och sekretesslagen reglerar hur de sökandes personuppgifter hanteras.

Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten.

Offentlighetsprincipen ger var och en rätt att begära ut och ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in till skolan och som skickas ut, till exempel brev, beslut, protokoll och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast och minnesanteckningar, till exempel preliminär studieomdömessättning, är inte allmänna handlingar medan färdiga studieomdömen är det. Dokument som rör elevvårdande verksamhet, uppgifter som rör psykologiska utredningar, samtal med kuratorer och studie- och yrkesvalsledare är sekretessbelagda. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig.

För dig som söker en utbildningsplats på vår skola innebär detta att dina ansökningshandlingar är offentliga, vem som helst kan begära att få läsa din ansökan. Du har dock möjlighet att begära att ditt personliga brev behandlas med sekretess. Du kryssar då för en speciell ruta på ansökningsblanketten och skolan kommer att förvara ditt personliga brev inlåst. Endast kursansvarig, administrativ personal samt rektor kommer att kunna läsa det.

Har du skyddad identitet och vill söka en av våra kurser ber vi dig ta kontakt med oss innan du skickar in dina handlingar. Vi kommer då att behandla din ansökan efter speciella rutiner för att garantera din anonymitet.

Dina ansökningshandlingar förvaras i en pärm på skolans kontor och dina uppgifter registreras i det elevadministrativa dataprogrammet. Här ligger sedan dina uppgifter kvar medan dina pappershandlingar förstörs efter några år.

Som deltagare hos oss är du naturligtvis skyddad av Dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller hur skolan behandlar dina handlingar. Du får vid kursstart skriva på ett dokument där du väljer hur foton som tas på dig under studietidens gång får användas av skolan på hemsidan eller i tryckt material.

De intyg du får när du är klar med dina studier hos oss kopieras och arkiveras.

Kommer du inte in på en utbildning eller lämnar återbud innan kursstart skickar vi tillbaka dina handlingar.

 

Studerandeskyddsombud finns på skolan som du kan vända dig till när du har klagomål och inte är nöjd.

Ett studerandeskyddsombud väljs för varje läsår. Aktuell information om vem det är och kontaktinformation kan du få via skolans expedition,
telefon 010-833 13 40 eller e-post kyrkerud@regionvarmland.se

Du som deltagare kan utifrån dina individuella behov påverka studierna till innehåll och form.

 • Kursinnehåll och upplägg planeras individuellt med varje kursdeltagare utifrån individens behov och förutsättningar. Detta för att ge dig som kursdeltagare goda förutsättningar att klara av dina studier.
 • Vi erbjuder behörighetsgivande studier som ger möjlighet till högre studier. Pedagogiska programvaror kan lånas hem under studietiden. Vi arbetar med små grupper.
 • Internaten och skolans undervisningslokaler är delvis anpassade för dig som är rörelsehindrad.
 • Inredning i våra lärosalar anpassas till respektive grupps behov och önskemål. Toaletterna är uppmärkta med skyltar som har både bild och punktskrift. Skolans datasalar håller hög standard med talsyntes och andra kompensatoriska program.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?