Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / EU rekommenderar nya klimatmål för 2040
Bild på kolkraftverk.

EU rekommenderar nya klimatmål för 2040

Den 6 februari presenterade EU-kommissionen en rekommendation om att minska EU:s nettoutsläpp med 90 procent från år 1990 nivåer, till år 2040.

Syftet är att bidra till EU:s långsiktiga mål om att vara klimatneutralt år 2050. Ett formellt lagförslag förväntas läggas fram av den nya kommissionen som tillträder efter Europaparlamentsvalet i juni. Rekommendationen är i linje med Värmlands redan uppsatta klimatmål, vilket bekräftar att man är på rätt väg, men att ytterligare satsningar också krävs.

Målsättning med rekommendationen

Målet med rekommendationen är att föreslå ett utsläppsmål för 2040 som placerar EU på en kostnadseffektiv och rättvis bana mot klimatneutralitet 2050. För att kunna nå utsläppsmålet för 2040 publicerades en djupgående konsekvensanalys tillsammans med rekommendationen. Konsekvensanalysen identifierar sju specifika mål som måste uppnås, vilka är:

  1. Se till att klimatneutralitet uppnås.
  2. Minska EU:s utsläppsbudget.
  3. Se till att omställningen är rättvis.
  4. Se till att EU:s långsiktiga ekonomiska konkurrenskraft bibehålls.
  5. Utveckla kostnadseffektiva och klimatneutrala teknologiska lösningar.
  6. Säkerställa energi- och resursförsörjningen.
  7. Säkerställa utvecklingen av biologisk mångfald.

Konsekvensanalysen redogör vilka åtgärder som behövs från EU:s sida för att uppnå delmålet på 90 procent utsläppsminskning till 2040 och hur olika sektorer kan bidra till att klimatmålet nås.

Analysen saknar specifika lagförslag och är i stället ett startskott för dialog mellan invånare, företagare och investerare inför nästa EU-kommissions implementering av nya klimatmål.

Delmål mot klimatneutralitet år 2050

Rekommendationen utgör en viktig del av EU:s lagstadgade klimatlag då den stipulerar att Kommissionen är skyldig att under 2024 påbörja en process för att fastställa ett delmål mellan de redan beslutade klimatmålen för 2030 och 2050.

Den nya rekommendationen understryker vikten av att fullt implementera alla lagförslag som ingår i Fit For 55. Detta krävs för att dels uppnå målet med 90 procent minskning av nettoutsläppen till 2040, samt klimatneutralitet till 2050.

Ekonomiska incitament

Konsekvensanalysen som ligger till grund för rekommendationen beskriver hur de ekonomiska kostnaderna av klimatförändringarna blir allt större och att de kommer att fortsätta att öka om inga åtgärder vidtas.

Konsekvensanalysen påpekar även hur ett delmål 2040 skulle innebära en förutsägbarhet för europeiska industrier och investerare. Enligt Kommissionen bidrar denna förutsägbarhet till att företag kan fatta väl avvägda beslut för en kostnadseffektiv och rättvis omställning som även är i linje med EU:s klimatmål. Kommissionen menar att tydligheten som här ges till företagen i sin tur kommer leda till en stärkt konkurrenskraft då europeiska aktörer kommer få ett försprång i den globala kapplöpningen för att göra industrier klimatneutrala.

Vidare menar rekommendationen att ett delmål är nödvändigt för att kunna gynna den tekniska omvandlingen, locka fram ökade investeringar och verka för att övriga delar av världen ska lyckas med sin gröna omställning

Värmland viktig aktör

Förutsägbarheten som rekommendationen innebär är viktig för de stora investeringar som behöver göras från näringslivet för att ställa om till fossila produktionsprocesser. Region Värmland spelar här en viktig roll genom att vara finansiär för projekt som strävar mot att bidra till de europeiska klimatmålen. Ett exempel är projektet “Hållbara investeringar” som syftar till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart näringsliv i Värmland. Projektet riktar sig till företag som vill göra klimatsmarta satsningar och ska öka kunskapen om hållbarhet, cirkulär bioekonomi, finansiering, jämställdhet & mångfald, vilka alla är viktiga prioriteringsområden för Värmland.

Omställningen till ett hållbart energisystem är en del av insatsområdena i Värmlands regionala utvecklingsstrategi ”Värmlandsstrategin” vilken även nämner även vikten av att tillvarata regionens innovationskraft. Enligt Region Värmland krävs ett nära samarbete mellan akademin och offentlig såväl som privat sektor för att klimatmålen till 2040 ska nås. Därmed är det viktigt att stärka de resurser som finns i Värmland för att nyttja innovationskraften som behövs för att genomföra den gröna omställningen.

Ett annat viktigt insatsområde inom ramen för Värmlandsstrategin är att främja övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi. Enligt Kommissionen ses cirkulär ekonomi som en grundförutsättning för att uppnå klimatneutralitet. I och med de goda geografiska förutsättningar samt den spetskompetens inom skoglig bioekonomi som finns i Värmland har regionen de verktyg som behövs för att uppnå de europeiska klimatmålen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?