Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Finngården Mattila värdplats för professionella slöjdare

Mattila är en inspirerande plats där många av de ursprungliga miljöerna har bevarats.

Finngården Mattila värdplats för professionella slöjdare

I dagarna sker en utlysning av ett residens med fokus på slöjd, skog och hållbarhet. Det innebär att 9 yrkesverksamma slöjdare erbjuds möjlighet att utforska sin slöjd en vecka på Finngården Mattila i nordvästra Värmland, med start den 27 juni 2023.

Residenset är en del av ett treårigt utvecklingsprojekt med syftet att stärka slöjdens bidrag till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mattila är en intressant plats både för sin historia, kultur och natur säger Kajsa Stinnerbom som är hemslöjdsutvecklare inom Region Värmland. Kajsa Stinnerbom projektleder detta residens tillsammans med sin kollega Sara Olsson. De är stolta och glada över att kunna erbjuda detta residens i Värmland tillsammans med samarbetspartners från andra delar av mellansverige.

– Finnskogskulturen har bidragit till en värdefull slöjdtradition. Här har människor i alla tider levt av och med det skogen erbjuder. Det finns mycket att lära av äldre hantverkstekniker och residenset ger möjlighet att utforska hur vi kan använda den kunskapen idag, säger Kajsa Stinnerbom.

Det handlar inte enbart om tradition. Slöjden ger små klimatavtryck och har en given plats i den samhällsomställning som pågår.

– Slöjdare hämtar sitt material från skogen. Det som produceras genom slöjd används och håller länge och kräver en liten del av jordens resurser. På så sätt är den en del av ett kretslopp och en cirkulär ekonomi, säger Kajsa Stinnerbom.

Kulturchef Karin Karlsson säger att det är värdefullt att kunna lyfta den kulturella verksamhetens bidrag till Agenda 2030.

– Det finns mycket kunskap i gamla traditioner som vi behöver ta vara på i vår omställning till ett hållbart samhälle. Att på detta sätt samla kunskap och kompetens till både diskussion och produktion är värdefullt och förhoppningsvis något vi kan dela med oss av på olika sätt.

Samarbete i de mellansvenska regionerna
Arrangör är Kulturavdelningen, Region Värmland i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i region Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Utlysningen är öppen 16 januari till 22 februari 2023.

Här finns utlysningen och ansökan

 

Kontaktperson:
Kajsa Stinnerbom
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Mobilnummer: 070-2102574

 

Slöjdande under förra årets residens i Fågelsjö, Gävleborg

Kontaktperson

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdsutvecklare
070-2102574
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Frågor och svar om residenset

Residenset är till för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och använder dig av material från skogen. Det kan vara rötter, näver, trä av olika slag men också växter, mossor, svampar m.m. Kanske arbetar du med skogen som rum, där människor kan få prova på att slöjda eller lära sig mer om slöjdmaterial?

Du ska vara intresserad av att samarbeta med andra för att lösa både det du går och funderar på själv, och hur slöjden kan vara ett sätt att förändra vårt levnadssätt mot större hållbarhet.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland eller Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Materialen till residenset tas på plats i skogen runt Mattila. Den domineras av barrskog med tall och gran. Här är även rikliga inslag av myrmarker. Topografin bjuder på älvdalar och berg, som har sina egna skogsbiotoper.

Genom det moderna skogsbruket har även nya arter som contortatall och lärk tillkommit. Det vanligaste lövträdet är björk men här finns även asp, sälg, rönn, gråal och hägg. Residenset pågår under tiden som björkens näver brukar ”löpa” och det går att ta näver runt Mattila.

Buskar av olika videarter och en och annan en finns även i området. Skogarna rymmer också olika lavar som färglav och islandslav. Andra exempel på undervegetation är olika mossor.

Komplettering med andra material till residenset som exempelvis textil görs under överenskommelse.

Berätta i ansökan vad du vill utveckla, om du vill experimentera eller testa material som är nya för dig. Hur tänker du kring din slöjd och hållbarhet?

Du använder residensperioden till egen utveckling och utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Du redovisar vad du/ni har utvecklat, experimenterat med, testat och reflekterat över, under residensets sista dag.

Till residenset planerar vi att bjuda in personer som är engagerade i skogsfrågor för . samtal om hur vi kan utveckla samverkan som en del av hållbarhetsarbetet.

Du deltar i utvärderingen av residensveckan.

Du har arbetat några år med din verksamhet och är intresserad av att utveckla den och ditt förhållande till natur och miljö.

Slöjden kan utgå ifrån traditionella slöjdmaterial, verktyg, tekniker och upplevelser, men kan också utmana med nya uttryck/frågeställningar/ koncept/ målgrupper och metoder, samt sättas in i en hållbarhetskontext.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?