Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet 22 november

Kultur- och bildningsnämnden i korthet 22 november

Kultur- och bildningsnämnden hade idag sitt möte i Stadsbyggnadshuset i Karlstad. Stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer var inbjuden och pratade om samhällsplanering kopplat till kultur och bildning. Nämnden beslutade bland annat om ett medlemskap i Healthy Cities. Något som ordförande Elisabeth Kihlström ser som en bra möjlighet för politiker och tjänstepersoner att tillsammans driva frågor för ökad jämlikhet.

Region Värmland ansöker om medlemskap i Healthy Cities-nätverket

Kultur- och bildningsnämnden tog idag beslut om att ansöka om medlemskap i det svenska Healthy Cities-nätverket. Detta är en del av WHOs nätverk för europeiska städer och regioner som är engagerade i att arbeta med folkhälsa och hållbar utveckling.

– Ett medlemskap i Healthy Cities bygger på att politiker och tjänstepersoner tillsammans driver de frågor som är viktiga för ökad jämlikhet i hälsa. Att vi gör medvetna val av insatser som kan leda till de mål vi strävar efter, säger kultur- och bildningsnämndens ordförande Elisabeth Kihlström (KD)

Nätverkets bas är att samla, bygga och sprida evidensbaserad kunskap från olika delar av världen för att bidra till förändring i vardagen. Medlemmarna följer på nära håll varandras byggande av kunskap och slipper på så sätt att uppfinna hjulet själv.

Medlemsavgiften är drygt 50 000 kronor per år.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag från Statens kulturråd

Verksamhetsbidraget från Statens kulturråd utgår från kultursamverkansmodellen, som innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Enligt nämndens godkännande idag ansöker Region Värmland om verksamhetsbidrag på 72 688 000 kronor. Det är en höjning med 10 miljoner kronor. Bedömningen är att verksamheterna inom samverkansmodellen behöver tillföras minst 6 500 000 kronor. Utöver detta finns ett antal särskilda satsningar som kräver ytterligare finansiering med totalt 3 500 000 miljoner kronor. I en bilaga till ansökan finns en utförlig beskrivning av behoven.

Ett anslag till Dalslands Kanal för en sjösäkerhetsanordning

Nämnden beslutade idag om ett extra investeringsanslag till stiftelsen för Dalslands Kanal på 520 000 kronor. Det är en del i kostnaden för en handlingsplan i syfte att få tillstånd en sjösäkerhetsanordning enligt Transportstyrelsens krav. Västra Götalandsregionen står för 80 procent av kostnaden. Förslaget är att finansieringen sker inom regionstyrelsens budgetram.

Fortsatt verksamhetsstöd till RF Sisu Värmland och till Fritidsbanken

RF Sisu (Riksidrottsförbundet) och Fritidsbanken har olika samverkansavtal med Region Värmland. Syftet är detsamma; att verka för utvecklingen av en god, jämlik och jämställd hälsa. Kultur- och bildningsnämnden har utvärderat och godkänt organisationernas handlingsplaner för 2022 vilket kommer att ge nya verksamhetsbidrag för 2023.

Fakta nämndplan 2023

Det uppdrag som kultur- och bildningsnämnden har gett Region Värmlands förvaltning att genomföra är att

  • tillsammans med kommunerna och staten vara garanter för en fungerande kulturell infrastruktur som främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor.
  • inom folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
  • i samverkan med andra aktörer genomföra ett effektivt folkhälsoarbete genom att höja kunskapen, stärka analysen och identifiera och forma mål.
  • via arkivenheten, arkivmyndighetens verkställande organ, genomföra de uppdrag som följer av arkivlagen.

Viktiga planer och strategier för kultur- och bildningsnämnden är:

  • Region Värmlands biblioteksplan 2021-2024
  • Region Värmlands folkhögskoleplan 2021-2025
  • Värmlands kulturplan 2022-2025
  • Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022-2030
  • Värmlandsstrategin 2040

Nettokostnadsram

Nettokostnadsramen från regionfullmäktige till kultur- och bildningsnämndens verksamheter 2023 är
168 507 000 kronor. Till detta tillkommer statsbidrag till kultur och bildning.

Kontakt:

Elisabeth Kihlström (KD)
Ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se
070-550 56 65

Faktaruta

Ta bort om du inte behöver.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?