Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet den 5 december 2023

Regionstyrelsen i korthet den 5 december 2023

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens extrainsatta sammanträde om avsteg vad gäller avsättning till pensioner och inrättandet av en tillfällig fullmäktigeberedning.

Beslut om avsteg vad gäller avsättning till pensioner

Regionfullmäktige fastställer varje år hur mycket pengar som ska tillföras pensionsfonden kommande år. Beloppet utgår från den senaste prognosen från KPA och ska enligt Region Värmlands finanspolicy motsvara minst 75 procent av den prognosticerade avsättningen till pensioner. För 2023 har fullmäktige, i regionplanen, beslutat att 674 miljoner kronor ska avsättas till pensionsmedelsförvaltningen.

På grund av regionens ansträngda ekonomi har förvaltningen föreslagit ett avsteg från det tidigare beslutet. Förslaget är att avsättningen 2023 minskas med 168 miljoner kronor från 674 till 506 miljoner, vilket motsvarar 75 procent av den prognostiserade skuldökningen.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta enligt förslaget.

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning

Det har inte skett några förändringar av Region Värmlands politiska organisation sedan regionbildningen år 2019. Förvaltningsorganisationen har nyligen utvärderats och det kan finnas behov av att göra likadant med den politiska organisationen och då särskilt nämndstrukturen.

En utvärdering bör genomföras av en tillfällig fullmäktigeberedning. Beredningen ska bland annat utreda och komma med förslag på ny politisk organisering avseende vilka politiska nämnder som ska inrättas efter valet 2026, nämndernas uppdrag, antal regionråd, politiska sekreterare och andra liknande frågor.

Enligt ett förslag ska den tillfälliga fullmäktigeberedningens uppdrag träda i kraft i januari 2024 och avslutas senast i samband med valdagen 2026, eller när regionfullmäktige fattat beslut om ny politisk organisation. Regionstyrelsens arbetsutskott har också föreslagit att beredningens ska bestå av åtta ledmöter, en från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta enligt förslaget.

Åsa Johansson
Regionråd (S) och regionstyrelsens ordförande
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?