Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet den 26 mars 2024

Regionstyrelsen i korthet den 26 mars 2024

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om den andra fasen i regiondirektörens förslag till plan för att minska antalet anställda samt om investeringar i Karlstad och Likenäs.

Plan för att minska antalet anställda

Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari fick regiondirektör Peter Bäckstrand i uppdrag att inleda en omställningsprocess för att minska personalkostnaderna i linje med den tidigare föreslagna planen. Bedömningen är att antalet anställda i Region Värmland skulle behöva minskas med cirka 750 anställda. Minskningen motsvarar den ökning av tillsvidareanställda som skett under perioden november 2020 till och med november 2023. Syftet är att minska kostnaderna med cirka en halv miljard kronor.

Vid sammanträdet i februari redovisade regiondirektör Peter Bäckstrand den första fasen av arbetet där fokus låg på yrkesgrupperna administratörer och handläggare. Det innebar bland annat en minskning av personalkostnaderna med cirka 100 miljoner kronor genom en reducering med cirka 130 tjänster inom nämnda yrkesgrupper.

På tisdagens sammanträde redovisade regiondirektören den andra fasen av arbetet som innebär en minskning med cirka 240 miljoner kronor genom en reducering med cirka 370 tjänster inom övriga yrkesgrupper, alltså medarbetare som inte omfattades av den första fasen.

Tillsammans omfattar de två faserna en total minskning av personalresursen med 500 tjänster. Till detta räknas det av regeringen utlovade statsbidraget på 176 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 275 tjänster. Totalt möter det målet på en kostnadsreduktion på en halv miljard kronor, med full effekt 2025.

Inför beskedet från regeringen gällande statsbidrag togs tre scenarion fram för hur mycket pengar som kan komma till hälso- och sjukvården framöver. Huvudscenariot är att det 2025 blir lika mycket som 2024, cirka 180 miljoner. Det skulle sannolikt innebära att inga ytterligare personalminskningar krävs, så länge som övriga åtgärder för att minska kostnader fortsätter enligt plan.

Utöver de beslut som tidigare tagits för en budget i balans, bland annat anställningsstopp föreslog regiondirektören också en översyn av chefsstrukturen i organisationen. I det arbetet ska särskild hänsyn tas till hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan och den pågående fullmäktigeberedningen om en ny politisk organisering inför nästa mandatperiod.

Regionstyrelsen ställde sig bakom redovisningen i sin helhet. I höst ska regiondirektören återkomma med en samlad analys av utfallet och behovet av eventuellt ytterligare åtgärder inför 2025.

Genomförande av investering i Herrhagens vårdcentral

Regionstyrelsen fattade förra året beslut om att Vårdcentralen Herrhagen ska hyras in i nya lokaler och därmed flytta till Lagergrens gata i Karlstad. Enligt beslutet ska Region Värmland gå in med investeringsmedel på cirka 17 miljoner kronor för att minska kostnaderna för hyra. Den största delen faller ut 2025, men cirka 5 miljoner kronor faller ut under 2024.

Regionstyrelsen fattade beslut om att fortsätta arbetet med investeringen samt att investeringsbeloppet på 5 miljoner kronor belastar 2024 års investeringsutrymmet för nyinvesteringar.

Investering i Vårdcentralen Likenäs

Torsby kommun har ställt en fråga till Region Värmland om att hyra det översta planet på Likenäs vårdcentral. Kommunen vill flytta en förskola och lokalerna är vakanta sedan många år tillbaka.

Regionens verksamheter finns i dag på plan ett och plan två. Plan tre har sedan år 2000 till största delen stått vakant. Det finns ett visst underhållsbehov i byggnaden, i synnerhet vad gäller plan tre. En utredning från 2022 visar dock att underhållsbehovet är relativt måttligt för de kommande tio åren. Det har funnits en önskan att utveckla den vakanta delen och gärna få in någon hyresgäst. Detta skulle i så fall innebära vissa anpassningar och att underhållsåtgärder behöver utföras.

Regionfastigheter har utrett frågan, tagit fram en preliminär kalkyl tillsammans med en entreprenör och arbetat fram ett förslag på ett 10-årigt hyresavtal i samarbete med Torsby kommun. Hyresavtalet består av en grundhyra och ett hyrestillägg baserat på de specifika anpassningarna för förskolan. Över de år avtalet löper kommer hela investeringen att återbetalas till regionen.

Ett villkor för att detta ärende ska kunna bli verklighet är att lokalerna kan stå klara för inflyttning till 1 februari 2025. Torsby kommun måste också fatta de beslut som behövs för att kunna teckna hyresavtalet med regionen, innan ärendet påbörjas. Detta beräknas ske under slutet av mars.

Regionstyrelsen beslutade bland annat att ge fastighetsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal enligt förslag, under förutsättning att Torsby kommun fattar erforderliga beslut.

Avstyckning av Hagfors vårdcentral

Stora delar fastigheten Samariten 1, som inhyser Hagfors vårdcentral, är i dagsläget vakant. Sedan tidigare har en avsiktsförklaring tecknats mellan Region Värmland och Hagfors kommun i vilken man sagt sig villiga att inleda en utvecklingsprocess vad gäller parternas relaterade verksamheter såväl som utvecklingen av fastigheten.

Arbetet har lett till utredningar som pekar på att en avveckling eller avyttring av den vakanta delen bör göras. Med anledning av detta behöver en avstyckning av fastigheten genomföras. Dels för att kunna fortsätta utveckla den del som regionen använder, dels avyttra den vakanta delen. En avstyckning kräver beslut i regionfullmäktige. Med tiden har det också uppstått en möjlighet att avyttra den vakanta delen till ett fastighetsbolag. Även försäljning av fast egendom kräver politiskt beslut.

En avyttring av den del av fastigheten som till största delen står vakant innebär en betydande minskning av driftkostnader, cirka 1 miljon kronor per år, och betydligt lägre underhållsbehov för Region Värmland. En värdering har utförts av auktoriserad värderingsman. Man har utgått från fastighetens skick och beaktat både ortsprismetoden och avkastningsmetoden, vilket resulterat i en bedömning av marknadsvärdet till 1 krona. Köpesumman som diskuteras är således 1 krona eller minsta tillåtna summa för banköverföring mellan parterna.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastigheten styckas av enligt förslaget. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om avstyckning beslutar regionstyrelsen för egen del att regiondirektören får i uppdrag att lämna in en begäran om avstyckning av fastigheten till Lantmäteriet, samt att fastighetsdirektören får i uppdrag att genomföra försäljning av den avstyckade fastigheten, enligt förslag.

Regionstyrelsens internkontroll

Verksamhetens resultat för perioden januari till februari är minus 233 miljoner kronor vilket är 182 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till resultatet är främst bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården, cirka 150 miljoner, och indexkostnad för linjetrafik, 16 miljoner.

Regionstyrelsen godkände internkontrollrapporteringen.

Region Värmlands årsredovisning

Regionstyrelsen godkände Region Värmlands årsredovisning för 2023.

Årsredovisningen följer upp och beskriver hur regionen uppfyllt de mål och uppdrag som beslutades i Regionplan 2023. I regionplanen beslutar regionfullmäktige om inriktning, mål, strategier och ekonomiska ramar, och för att förverkliga den politiska viljan använder regionen målstyrning som styrmetod.

Regionstyrelsen gör bedömningen att effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland och god, jämlik och jämställd hälsa delvis har uppnåtts för året 2023. Samt att målet hållbar organisation ej har uppnåtts.

Resultatet för 2023 var minus 876 miljoner kronor, vilket är 937 miljoner sämre än budgeterat.

Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige den 24 april.

Åsa Johansson
Regionråd (S) och regionstyrelsens ordförande
070-880 71 53
asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?