Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet 9 april

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 9 april

Under tisdagens möte fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om bland annat projektmedel till Handelskammaren Värmland och en ny regional cykelplan för Värmland som ska främja ökad och säker cykling i länet.

Regional cykelplan för Värmland

Nämnden antog den nya regionala cykelplanen – ett samlat dokument som ska främja ökad och säker cykling i länet. Den pekar ut strategiska områden och åtgärder för cykelutveckling. Dessutom fastställer cykelplanen principer för fördelning av länsplanemedel till olika cykelåtgärder.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur för Värmland är kopplad till cykelplanen och styr genomförandet. Cykelplanen är i linje med redan beslutade mål för Värmland i regionfullmäktige.

Enligt målbilden för kollektivtrafiken i Värmland 2040 och Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 ska 40 procent av resorna i länet vara hållbara år 2040. Cykelplanen bidrar till att uppnå detta mål genom föreslagna prioriteringar.

Svar på remiss om infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Region Värmland har granskat inriktningsunderlaget för infrastrukturplanering 2026–2037 och anser likt Trafikverket att drift och underhåll bör prioriteras framför nya investeringar. Större investeringar bör finansieras på fler sätt än enbart via statliga anslag, risken annars är att investeringarna uteblir eller skjuts upp. Region Värmland föreslår att ramnivån höjs med 20 procent för att stärka Sveriges transportsystem och möta framtidens behov. Samtidigt måste arbetet för ökad kostnadseffektivitet intensifieras.

Projektmedel till Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland får 2 004 219 kronor för projektet Arbetsmarknadskunskap 3.0. Under 2024–2027 ska projektet fortsätta att öka kunskapen om arbetsmarknadens behov både nu och i framtiden. Projektet fokuserar även på att öka arbetsgivares förståelse för den framtida arbetskraften. Genom att höja utbildningsnivån och förbättra kompetensmatchningen mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare bidrar projektet till en hållbar kompetensförsörjning i Värmland.

Erik Evestam (C)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 076-527 38 44

E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?