Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor

Livsvillkor och levnadsvanor

Folkhälsoarbete fokuserar på bestämningsfaktorer för hälsan – det vill säga de livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar folkhälsan. Det handlar om faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Dessa faktorer brukar åskådliggöras med hjälp av en modell som kallas för hälsans bestämningsfaktorer (folkhalsomyndigheten.se).

Livsvillkor

Avses förhållanden närmiljön och samhället som omger en individ - såsom uppväxtförhållanden, tillgången till hälso- och sjukvård, bostads- och arbetsförhållanden och lagstiftning.

Levnadsvanor

Avser istället individens egna ageranden ("livsstil") såsom mat- och motionsvanor, sömnvanor och bruk av alkohol eller tobak. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på social miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.

"Hälsa har ofta setts som en individuell angelägenhet som den enskilde i första hand påverkar genom eget val av livsstil. Den sociala positionens och socioekonomiska tillhörighetens inverkan på hälsan talar emellertid för att det är strukturella förhållanden och livsvillkor som bör påverkas. Detsamma gäller för miljön som också har stor betydelse för hälsan. Därutöver påverkas matvanor, alkohol- och tobakskonsumtion och andra levnadsvanor i hög grad av faktorer som tillgänglighet, prissättning och marknadsföring. Hälsa är inte enbart en fråga för den enskilda individen, utan det är en fråga för samhället i stort." (s. 7, Proposition 2017:18/249)

Om viktiga utgångspunkter inom folkhälsoområdet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats