Till startsidan

CEMR-deklarationen

Region Värmland har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och som riktar sig till Europas kommuner och regioner.

Handla enligt följande principer

Genom att underteckna CEMR-deklarationen förbinder sig Region Värmland att handla enligt följande principer:

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
  • För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. I jämställdhetsarbetet ska utöver könsdiskriminering även följande beaktas: diskriminering som har sin grund i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller trosuppfattning, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller socioekonomisk tillhörighet.
  • Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att kommuner och regioner vidtar alla lämpliga åtgärder och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja en representativ fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.
  • Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av de stereotypa föreställningar och hinder som utgör grunden för kvinnors ojämställda ställning och villkor och som ger upphov till den ojämställda värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området.
  • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.
  • Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Ska vidta följande åtgärder

Region Värmland förbinder sig bland annat att vidta följande åtgärder för att genomföra bestämmelserna i denna deklaration:

  • Att ta fram en handlingsplan som ska innehålla Region Värmlands mål och prioriteringar, de åtgärder man planerar att vidta samt de resurser som ska tilldelas för att uppfylla deklarationen och åtaganden enligt denna. Handlingsplanen ska också innehålla förslag till tidsramar för genomförandet.
  • Region Värmland ska delta i brett upplagda samråd innan den antar handlingsplanen och ska också ge bred spridning åt planen när den har antagits. Utöver detta ska Region Värmland också regelbundet offentliggöra rapporter om hur genomförandet fortskrider.
  • Region Värmland ska vid behov revidera sin handlingsplan för jämställdhet och upprätta en ny plan för varje efterföljande period.
  • Region Värmland förbinder sig i princip att samarbeta med ett lämpligt utvärderingssystem som ska införas för att göra det möjligt att bedöma hur genomförandet fortskrider och för att ge kommuner och regioner i olika delar av Europa möjligheter till kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå ökad jämställdhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?