Till startsidan

Utbildning och kompetensutveckling

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med hög kvalitet och patientsäkerhet och arbetet kräver god kompetens och kunskap inom området. Region Värmland har en regional riktlinje för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin

I Region Värmland genomförs lärarledda utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och ST-läkare.

För specialistläkare finns ett rekommenderat utbildningsupplägg i klinisk försäkringsmedicin som består av en kostnadsfri webbutbildning och självstudier.

Kontakta oss gärna om du och eller din verksamhet uppmärksammar ett behov av fortbildning eller någon annan typ av utbildningsinsats. Se fliken ”Kontakt” i vänstermenyn.

Mål och syfte

Kursen syftar till att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursen består dels av självstudier (se nedan under ”Inför utbildningen”), dels av en lärarledd digital kursdag.

Innehåll

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive exempelvis funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga samt intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del av vård och behandling. Koordineringsinsatser. Stöd och hjälpmedel i det försäkringsmedicinska arbetet. Kunskap om Socialförsäkringen och Försäkringskassans regelverk. Samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen berörs också.

Inför utbildningen

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

  • SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin AT/BT-läkare” (se nedan under rubriken ”SKR:s webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin”). Samtliga fyra grundmoduler inklusive kunskapstest skall vara godkända.
  • Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår i samband med självstudierna eller från ditt kliniska arbete och maila dessa till kursadministratör malin.holmqvist@regionvarmland.se senast 2 veckor före kursstart.

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3-4 timmar att genomföra.

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare” med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen.

Kontakta Utbildningscentrum vid frågor kopplat till anmälan och utbildningstillfällen.

Mål och syfte

Kursen syftar till att fördjupa ST-läkarens försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet kunna handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska patientarbetet.

Kursen består dels av självstudier (se nedan under ”Inför utbildningen”), dels av en lärarledd digital kursdag.

Kursen är obligatorisk för ST-läkare som gör specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 samt 2021:8. Utbildningen uppfyller delmål b4 (2015) samt STb3 (2021).

Innehåll

Några viktiga delar är försäkringsmedicinsk bedömning inklusive differentialdiagnostik/samsjuklighet och arbetsförmåga samt intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del av vård och behandling. Koordineringsinsatser. Uppföljning av det försäkringsmedicinska arbetet. Biopsykosocial modell som stöd för beaktande av omgivningsfaktorer/personfaktorer och hur dessa faktorer kan främja eller försvåra återgång i arbete. Vikten av att ta tillvara individens resurser. Övriga stöd och hjälpmedel i det försäkringsmedicinska arbetet. Kunskap om Socialförsäkringen och Försäkringskassans regelverk. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Inför utbildningen

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Följande självstudier inför kursdagen ingår i kursupplägget:

  • SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin ST-läkare (se nedan under rubriken ”SKR:s webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin”). Modulen ”Klinisk försäkringsmedicin ST-läkare grund” inklusive kunskapstest skall vara godkänd. Fördjupningsmodulen rekommenderas utifrån intresse/behov och aktuell specialitet.
  • Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår i samband med självstudierna eller från ditt kliniska arbete och maila dessa till kursadministratör malin.holmqvist@regionvarmland.se senast 2 veckor före kursstart.

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3-4 timmar att genomföra.

För godkänd kurs krävs genomgånget delmoment i form av SKR:s webbutbildning ”Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare” (grundmodulen) med tillhörande separat kursintyg, samt ett aktivt deltagande under den lärarledda kursdagen.

Kontakta Utbildningscentrum vid frågor kopplat till anmälan och utbildningstillfällen.

För specialistläkare har den regionala försäkringsmedicinska kommittén tagit fram en rekommendation avseende upplägg för utbildning i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen består av en kostnadsfri webbutbildning och självstudier. Rekommendationen återfinns här (pdf)

I mån av plats kan även rehabiliteringskoordinatorer erbjudas att delta i ovanstående utbildningsinsatser.

Kontakta Utbildningscentrum vid frågor kopplat till anmälan och utbildningstillfällen.

SKR:s webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Region Värmland har tecknat en regionlicens för SKR:s webbutbildningar i försäkringsmedicin. Utbildningarna finns därmed tillgängliga i regionens utbildningsplattform.

För att komma åt webbutbildningarna i utbildningsplattformen behöver du vara uppkopplad på regionens nät. Sök på försäkringsmedicin i kurskatalogen alternativt följ nedanstående länkar:

Introduktionen är tänkt främst för utlandsutbildade läkare och läkare med äldre utbildningar som en ingång till ämnet och utbildningarna.

Utbildningen rekommenderas för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar.

Utbildningen rekommenderas för ST-läkare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?