Till startsidan
Start /Vård och behandling /Läkemedel /Region /Förskriva läkemedel

Förskriva läkemedel

Information, länkar och dokument om förskrivning av läkemedel.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

En arbetsplatskod i Värmland består av 13 siffror varav de två första alltid är 17. Arbetsplatskoden används för att fördela kostnaden för läkemedelsförmånen mellan regionens olika arbetsplatser.

Läkemedelscentrum ansvarar för att utfärda arbetsplatskoder.

Ansök om arbetsplatskod

Obs! Ansökningshanteringen pausas under vecka 25–32 (17 juni-12 augusti).

Privata vårdverksamheter och fritidsförskrivare ansöker via en e-tjänst. Du behöver Bank-ID för att ansöka om arbetsplatskod.

E-tjänsten ansökan om arbetsplatskod (regionvarmland.se)

Farmacitjänstenheten hjälper dig vid frågor

Om något saknas eller inte fungerar, ber vi dig kontakta Farmacitjänsteenheten, detsamma gäller vid en ansökan. Region Värmland behöver inte ansöka.

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen. Koden, som alltid består av sju siffror, ska anges på samtliga recept. Saknas förskrivarkod är detta ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek. Undantag är recept utfärdade av veterinärer.

Det finns även gruppkoder för förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och som därmed saknar individuell förskrivarkod, exempelvis AT-läkare.

Farmacitjänstenheten hjälper dig vid frågor

Kontakta oss vid frågor om gruppförskrivarkoder.

Farmacitjänsteenheten
Telefon: 010-831 41 41
E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se

Elektronisk förskrivning

Elektronisk förskrivning är huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Detta innebär att receptblanketter endast får användas i undantagsfall.

I första hand ska ett journalsystem användas för förskrivning, även vid fritidsförskrivning. För dospatienter behövs ett system för dosdispenserade läkemedel, så som Pascal.

För förskrivare som inte har tillgång till ett system för att förskriva läkemedel tillhandahåller E-hälsomyndigheten det webbaserade verktyget Förskrivningskollen.

Utöver Förskrivningskollen finns det i dagsläget flera olika webbaserade verktyg som kan användas mot en licensavgift. Frågor och support kring förskrivningsverktyg hanteras av respektive leverantör.

Förskrivningskollen (ehalsomyndigheten.se)

Receptblanketter för externa förskrivare

Beställning av receptblanketter kan göras hos Adda. Det går att beställa receptblanketter med eller utan streckkod samt klisteretiketter med streckkod. Observera att förskrivarkod och eventuell arbetsplatskod måste anges i maskinläsbart skick för att receptblanketten ska vara giltig.

Receptblanketter eget tryck (adda.se)

Receptblanketter beställs av förskrivaren

Region Värmland tillhandahåller inte receptblanketter utan de beställs av förskrivaren. Förskrivar- och arbetsplatskoder som använts på tidigare receptblanketter är fortfarande giltiga och kan användas vid beställning av nya blanketter.

Under streckkoden på dina gamla receptblanketter står förskrivarkod och arbetsplatskod i en rad, där de sju första siffrorna är förskrivarkod och efterföljande siffror är arbetsplatskod. Arbetsplatskoden består i Värmland av 13 siffror, där de två första alltid är 17.

Mer information om arbetsplats- och förskrivarkoder

Receptblanketter för verksamheter inom Region Värmland

Samtliga enheter som förskriver läkemedel behöver ha tillgång till receptblanketter som kan användas enligt reservrutin.

Reservrutin vid driftstopp eller driftstörningar i Cosmic och kopplade tjänster - RUT 07281 (rutin i Vida, internt nätverk)

För att receptblanketter ska vara giltiga krävs förskrivarkod och eventuell arbetsplatskod i maskinläsbart skick. Det skrivs ut på blanka receptblanketter med hjälp av Cosmic enligt rutin.

Utskrift av tomma recept - INS 09239 (instruktion i Vida, internt nätverk)

Beställning av receptblanketter görs hos Adda.

Recept lösblad (adda.se)

Dosdispenserade läkemedel är läkemedel som sampackas i påsar för vanligtvis två veckors förbrukning. Varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Dosexpediering inkluderar både dosdispenserade läkemedel samt eventuella helförpackningar och är ett stöd för patient och vårdpersonal.

Riktlinje för dosdispenserade läkemedel - RIK 14495 version 4 (pdf) Pdf, 188 kB.

Förutsättningar för dos

 • Patienten har en stabil och regelbunden medicinering.
 • Annat stöd för att klara läkemedelshanteringen har prövats eller övervägts.
 • Ansvarig läkare bedömer att patienten behöver hjälp med läkemedelshanteringen.

Receptförskrivning till dospatient

Samtliga förskrivningar till en dospatient ska göras i Pascal, som är ett nationellt verktyg för förskrivning till dospatienter. Läkemedlet ska också ordineras i ordinarie journalsystem (till exempel Cosmic) så att det överensstämmer med Pascal för receptförskrivna läkemedel.

Stopptider

 • Förändringar i förskrivning görs i första hand till nästa ordinarie leverans. För att förskrivningen ska ingå i nästa ordinarie leverans ska förskrivningen göras före kl. 13.00 angiven stoppdag (finns i Pascal).
 • Akuta ändringar kan göras när det är medicinskt motiverat. Görs de före klockan 13.00 når det kund dagen efter och första dosintaget blir två dagar efter.

Kostnader

Samma regler om läkemedelsförmån gäller för dosexpedierade läkemedel som för vanliga recept.

Dosleverantör

Region Värmland har tillsammans med Region Sörmland och Region Örebro ett avtal där Apotekstjänst är leverantör.

Dispenserbart sortiment

Dossortimentet följer, i möjligaste mån, läkemedelskommittéernas rekommendationer. Aktuellt dispenserbart sortiment finns i Pascal och som en lista på Apotekstjänsts hemsida.

Kontaktuppgifter

Direktnummer förskrivare (endast)
Telefon: 08-50 66 90 20

Övrig vårdpersonal, kommun och apotek
Telefon: 010-221 69 70
E-post kundtjänst: kundtjanst@apotekstjanst.se

Mer information

Apotekstjänst (apotekstjanst.se)

Pascal

Användarsupport

Kontakta utveckling och användarstöd patientjournal (UAP).

Öppet vardagar mellan 8.00-11.45 samt 13.00-16.00.
Telefon: 010-83 14 000 (internt: 14000) val 1

Manualer och checklistor

I handboken hittar du instruktioner för alla delar av Pascal.

Manualer och checklistor (inera.se)

Misstänkta fel i driften

Aktuell driftstatus (inera.se)

Hantering av läkemedelslistan

Läkemedelslistan i Cosmic är en förteckning över samtliga läkemedel som patienten ordinerats. Det är ett gemensamt ansvar för alla förskrivare att patientens läkemedelslista är aktuell efter varje vårdkontakt.

Hantering av läkemedelslistan - RIK 14956 version 5 (pdf) Pdf, 153 kB.

Ordination

Ordination som avser läkemedelsbehandling innebär förutom beslut om läkemedelsbehandling också ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandling där förskrivaren är ansvarig för sin ordination.

Innan ordination av ett läkemedel sker ska förskrivaren ta reda på aktuell medicinering inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel. Det behövs för att ta ställning till hur övrig medicinering påverkar ordinationen.

Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordination innebär att ett nytt beslut om behandling fattas och innebär en ny läkemedelsordination.

Skriftlig läkemedelslista

En aktuell skriftlig läkemedelslista ska ges till alla patienter efter varje vårdkontakt där läkemedel har relevans för aktuell vårdkontakt. I samband med utskrivning efter ett vårdtillfälle, ska även en läkemedelsberättelse skickas med patienten. Den ska innehålla information om alla läkemedelsförändringar som skett under vårdtiden.

För patienter med dosexpedierade läkemedel ska listan vara aktuell i både Cosmic och Pascal, det vill säga överensstämma avseende receptförskrivna läkemedel. Läkemedel som patienten är ordinerad och som rekvireras till vårdenheten ska inte föras in i Pascal.

Läkemedelsberättelse - RIK 11725 version 5 (pdf) Pdf, 118 kB.

Personer som har rätt till läkemedelsförmåner i Sverige - förmånsberättigad person

Personer som är bosatta i Sverige.

Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:

 • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det i stället fråga om planerad vård. Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta.
 • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.
 • Utöver ovanstående har även den som har anställning i Sverige utan att vara bosatt här, rätt till läkemedelsförmåner. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Förmånsbegränsning

Förmånsbegränsning innebär att vissa läkemedel ingår i läkemedels­förmånerna endast för en viss indikation eller en viss patientgrupp. Det kan till exempel innebära att ett läkemedel ingår i förmånerna endast om patienten först provat andra typer av läkemedel för samma indikation, eller att ett läkemedel ingår i förmånerna när det används för att behandla en sjukdom, men inte när det används som profylax. På fass.se går det att se om läkemedel omfattas av förmånsbegränsning.

Recepthantering

Vid receptförskrivning ska förskrivaren ange om patienten är en förmånsberättigad person. Det är förifyllt i Cosmic och ska bockas ur om patienten inte har rätt till läkemedelsförmåner i Sverige.

Vid förskrivning av läkemedel med förmånsbegränsning ska det även anges om läkemedlets förmånsbegränsning är uppfylld eller inte, det vill säga om läkemedlet ska expedieras med förmån eller inte. I Cosmic anges det i fritext i "Patientinstruktionen i Utkorgen" eller i "Notera vid administrering". Under 2025 kommer det att skapas ett systemstöd i Cosmic via Nationella läkemedelslistan (NLL) för att förmedla de uppgifter som behövs.

Innan alla apoteks- och vårdinformationssystem är anslutna till NLL, finns en övergångslösning så att uppgifter om läkemedelsförmån kan förmedlas från vård till apotek. Enligt övergångslösningen får expedierande farmaceut på apotek utgå från att förutsättningarna för förmån är uppfyllda, även om uppgiften saknas på receptet.

Mer information om utbyte av läkemedel (ehälsomyndigheten.se)

Regionsubventioner

Region Värmland subventionerar vissa läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet (läkemedelsförmånerna). I rutinerna nedan finns information om regelverket, vilka patienter som omfattas samt hur recepten ska vara utformade.

För att uppnå enhetlighet och patientsäkerhet när det gäller läkemedelsordinationer finns det ordinationsmallar i Cosmic som täcker in det grundläggande behovet av ordination och förskrivning av läkemedel. Förskrivare rekommenderas att i första hand ordinera utifrån mall. Ordinationsmallarna tas fram av farmaceuter på farmacitjänsteenheten i samarbete med ansvariga specialistläkare på respektive område.

Farmacitjänstenheten hjälper dig vid frågor

Kontakta farmaci­tjänste­enheten om du behöver hjälp med ordinations­mallar, generella direktiv eller ordinationsrätter i läkemedels­modulen i Cosmic.

Exempel på ärenden som du kan få hjälp med:

 • Nya och uppdaterade ordinations­mallar och paket. All vårdpersonal har möjlighet att komma med önskemål kring ordinations­mallar och paket. Dina önskemål om ändringar stäms av med ansvarig specialist­läkare.
 • Förändring av din enhets generella direktiv. Dina önskemål om ändringar stäms av med verksamhets­chef eller motsvarande.
 • Att som sjuksköterska kunna dosjustera vissa läkemedel, genom så kallade ordinationsrätter. På farmacit­jänste­enheten samordnar vi ordinations­rätterna för nya områden samt gör förändringar inom befintliga terapiområden.
  Observera att ansökan om behörighet görs till IT servicedesk:
  Support och beställning IT och tele (intranät)
 • Skapa nya lokala läkemedel, som behövs för att kunna ordinera läkemedel som inte finns i Cosmic, till inne­liggande patienter.

Farmacitjänsteenheten
Telefon: 010-831 41 41
E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?