Skoglig utbildning

Är du intresserad av en utbildning som riktar sig mot skogsbranschen eller är du skogsägare och vill fördjupa dig inom skogsbruk? Välkommen!

Plats: Klarälvdalens folkhögskola Stöllet
Omfattning: 40 v (2 terminer)
Internat: Ja
Kursstart: augusti

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN

Förkunskaper:

Fullgjord grundskola
Erfarenhet av skogsbruk i egen skog eller i yrkeslivet är meriterande. 

OBS! Om du vill studera vidare och läsa högre studier finns det möjlighet till examination genom att välja till ytterligare en delkurs mot en avgift (virkestransport med skotare). 

Boende

Möjlighet till internatboende finns

Kontaktperson:

Pär-Eric Thörnquist
Epost: par-eric.thornquist@regionvarmland.se
Telefon: 0563-25213

 

Kursinnehåll

1. Kurs Motor- och röjmotorsåg 1

* Säkerhet och arbetsmiljö

* Teknisk grund

* Arbete med motorsåg

* Arbete med röjmotorsåg 

 

2. Skogsskötsel 1

* Svenska trädslag samt deras egenskaper, ståndortskrav och användningsområden.

* Begreppet ståndortsindex.

* Vanliga skadegörare på växande träd.

* Förebyggande åtgärder mot vanliga skadegörare på växande träd.

* Grundläggande metoder för tolkning av skogsbruksplaner.

* Röjning och uppföljning av röjningsarbete i olika typer av bestånd.

* Markberedning och olika föryngringsmetoder.

* Gallring och grundläggande metoder för uppföljning av gallring.

* Grundläggande metoder för skogsuppskattning samt användning av skogsuppskattningsinstrument och gallringsmallar.

* Bonitering med höjdutvecklingskurvor.

* Ekonomiska beräkningar av kostnader och intäkter för olika skogsskötselåtgärder.

* Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skogsskötsel.

* Brandförebyggande åtgärder.

* Certifieringssystem inom skogsbruk.

* Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel skogsvårdslagen.

 

3. Virkeslära

* Olika trädslags egenskaper och användningsområden.

* Träets egenskaper, virkets förädling och användning samt sortiment.

* Skadesvampar och insektsangrepp på virke samt förebyggande åtgärder för virkesskydd.

* Aptering enligt instruktioner.

* Hantering, kvalitetsbedömning, volymberäkning och prissättning.

* Skogliga mått och omräkningstal.

* Ekonomisk aptering och prislistans uppbyggnad.

* Virkesförsäljning, kontraktering och organisation av virkesmätning.

* Uppföljning och virkesredovisning.

* Virkesmätningslagen och andra bestämmelser inom området.

 

4. Terrängtransporter

Teknisk grund

* Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för olika fordon.

Körning

* Körning av terrängfordon och fordonskombinationer på väg.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

* Lagar och andra bestämmelser inom området.

 

5. Småskalig skogsteknik

Teknisk grund

* Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för maskiner och teknisk utrustning.

Arbete med småskalig skogsteknik

* Arbete med småskalig skogsteknik, till exempel griplastarvagnar, miniprocessorer, minilunnare och småskalig sågning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

* Risker i arbetet vid arbete med småskalig skogsteknik.

* Miljö- och säkerhetsföreskrifter.

 

5. Natur & kulturhänsyn

De hänsyn som skall tas i ett modernt och certifierat skogsbruk. Innefattar följande ämnen:

* Naturvårdsbiologi och Ekologi

* Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

* Lagar och förordningar

* Rödlistan och åtgärdsprogram för hotade arter

* Skogsstyrelsens målbilder gällande god miljö- och kulturhänsyn i skogsbruke

  

6. Praktik

* 6 veckor under läsåret

Läggs in i det block som passar:

* Grönt och blått kort, skogsbruksplan, fisketillsyn, skoglig planering, snöskoterkort, fyrhjulingskort, GiS, (jägarexamen)