Till startsidan
Start /Äldre

Äldre och läkemedel

De flesta äldre är robusta och ska behandlas enligt gällande riktlinjer för respektive sjukdomstillstånd. Det är viktigt att beakta förekomst av skörhet, vilket innebär nedsatt reservkapacitet i olika organsystem.

Använd Clinical Frailty Scale (CFS) (janusinfo.se) för att värdera en patients skörhet. Ju skörare patient, desto högre risk för oönskade effekter av en läkemedelsbehandling.

För behandling av patienter med CFS ≥6 se Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf)

Viktiga principer för att säkra en god läkemedelsbehandling:

  • Kontrollera njurfunktion med eGFR före uppstart och vid ändringar.
  • Kontrollera ortostatiskt blodtryck regelbundet.
  • ”Start low go slow”.
  • Följ upp insatt behandling.
  • Omvärdera indikationen för behandlingen.
  • Planera för utsättning. Trappa ut enligt FAS UT.
  • Utför läkemedelsgenomgångar årligen.

Läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

Det ska finnas en välgrundad och aktuell orsak för att använda läkemedlet och den förväntade nyttan med läkemedlet ska stå i rimlig proportion till riskerna.

Långverkande bensodiazepiner

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar och fall.

Bör undvikas

Alternativ

Diazepam (Stesolid) {byta}

 

Oro: oxazepam (Oxascand)
Depression: SSRI

Depression och sömnsvårigheter: mirtazapin {byta}

Sömnsvårigheter:
zopiklon (Imovane) {byta}

melatonin depottablett (Circadin, Mecastrin) {obytbart}

Läkemedel med antikolinerg effekt

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet och obstipation. Nedan listas de vanligaste.

Bör undvikas

Alternativ

Inkontinensmedel:
Tolterodin (Detrusitol) {byta}

Darifenacin (Emselex)

Fesoterodin (Toviaz) {byta}

Solifenacin (Vesicare) {byta}

Mirabegron (Betmiga) (försiktighet på grund av biverkningsrisk)Tricykliska antidepressiva: Amitriptylin (Saroten)  
Klomipramin (Anafranil) Depression/ångest: SSRI

Depression och sömnsvårigheter: mirtazapin {byta}

Neuropatisk smärta: gabapentin eller duloxetin{byta}

Övriga:
Alimemazin {byta}

Hydroxizin (Atarax) {byta} 

Prometazin (Lergigan) {byta}

 


Oro: oxazepam (Oxascand)

Sömnsvårigheter: zopiklon (Imovane) {byta}

melatonin depottablett (Circadin, Mecastrin) {obytbart}

Klåda: loratadin, desloratadin {byta}

Neuroleptika

Risk för extrapyramidala biverkningar, sedation, kognitiva störningar och för tidig död. Beakta även risk för benmärgspåverkan. Rekommenderas endast för psykotiska tillstånd samt vid svår aggressivitet vid demens.

Bör undvikas

Alternativ

Risperidon {byta}

Haloperidol (Haldol)

Levomepromazin {byta}

Quetiapin (Seroquel) {byta}

Olanzapin (Zyprexa) {byta}

Melperon (Buronil)

Zuklopentixol (Cisordinol) med flera

Vid indikation: lägsta möjliga dos.

Omvårdnadsåtgärder ska provas i första hand.

Kort behandlingstid eftersträvas med mål om uttrappning och utsättning.


 Övrigt

Risk för konfusion, yrsel, illamående, obstipation och fall.

Bör undvikas

Alternativ

Glibenklamid

Se Typ 2-diabetes

Propiomazin (Propavan)Melatonin depottablett (Circadin, Mecastrin) {obytbart}

Zopiklon (Imovane) {byta}

 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?