Till startsidan

Typ 2-diabetes

Basbehandling

Metformin

Metformin {byta}

Personer med säkerställd typ 2-diabetes sätts in på metformin i kombination
med livsstilsförändringar som basbehandling och om detta inte ger god metabol kontroll bör metformin kombineras med annat preparat.

Överväg att avstå nyinsättning av metformin vid eGFR < 45 ml/min.

Vid eGFR 45-59 ml/min bör behandlingen med metformin fortsätta, max 1000 mg x 2.

Vid eGFR 30-44 ml/min kan behandlingen fortsätta men dosen ska reduceras till max 500 mg x 2.

Vid eGFR < 30 ml/min sätts metformin ut.

Typ 2-diabetes – behandlingsalgoritm farmakologisk glukossänkning

Bild Typ 2 diabetes Behandlingsalgoritm

Tilläggsbehandling

DPP-4-hämmare

Linagliptin

Trajenta*

Sitagliptin

Sitagliptin {byta}

Rekommenderas till de mest sjuka äldre och till patienter med nedsatt njurfunktion. DPP-4-hämmare har en låg hypoglykemirisk och är viktneutralt. De är även godkända som monoterapi när metformin är olämpligt eller vid intolerans mot metformin.

* Ej vid allvarligt nedsatt leverfunktion

GLP-1-receptoranaloger

Dulaglutid

Trulicity

Liraglutid

Victoza

Semaglutid

Ozempic

Rekommenderas till patienter med obesitas samt patienter med manifest hjärt-kärlsjukdom. GLP-1-receptoranaloger har en viktminskande effekt och låg risk för hypoglykemier.

SGLT-2-hämmare

Dapagliflozin

Forxiga

Empagliflozin

Jardiance

Rekommenderas vid manifest hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet vid hjärtsvikt och/eller fetma. Något ökad risk för candida- och urinvägsinfektion. Förutsätter normal njurfunktion för att ha full glukossänkande effekt. Risk för ketoacidos vid låg egen insulinproduktion. Beakta ökad risk för dehydrering, ketoacidos och viktnedgång hos äldre.

Insulinbehandling

Är indicerat när målvärdet inte nås med andra glukossänkande läkemedel. Det är oftast lämpligt att starta med ett medellångverkande insulin till natten. Byte till insulin glargin kan vara indicerat om målvärde för fasteglukos inte uppnås på grund av nattliga hypoglykemier. Vid postprandiell glukosstegring eller vid misstänkt insulinbrist: tillägg av snabbverkande insulin.

Medellångverkande insulin

Insulin NPH

Insulatard

Långverkande insulin

Insulin glargin

 

Abasaglar

Toujeo

Snabbverkande Insulin

Insulin aspart

Insulin aspart

Insulin lispro

Insulin lispro

Insulin aspart rekommenderas vid nyinsättning. Välfungerande behandling med insulin lispro behöver inte bytas.

Övrigt

Sulfonylureaföreningar

Glimepirid

Glimepirid {byta}

Företrädesvis vid vissa typer av MODY. Bör undvikas till äldre eller vid känd njurinsufficiens.

Meglitinid

Repaglinid

Repaglinid {byta}

Glitazoner

Pioglitazon

Pioglitazone {byta}

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?