Till startsidan

Folkhälsa i siffror

Folkhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika grupper. Det är därför viktigt att kartlägga, analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.

Samhällsmedicinska arbetsgruppen vid folkhälsoavdelningen kartlägger, sammanställer och analyserar den värmländska befolkningens hälsoutveckling och sambanden mellan hälsa och dess bestämningsfaktorer.

Informationen samlas in genom enkätundersökningar till vuxna och elever men även genom riktade undersökningar till specifika delar av befolkningen.

Tidslinje som visar när olika undersökningar ska göras.

Bilden ovan visar en tidslinje över vilka år som några av de olika undersökningarna genomförs.

  • 2015: Elevers drogvanor
  • 2016: Hälsa på lika villkor
  • 2017: Liv och hälsa, Elevers drogvanor
  • 2018: Hälsa på lika villkor
  • 2019: Elevers drogvanor
  • 2020: Hälsa på lika villkor
  • 2021: Elevers drogvanor, Hälsa på lika villkor (extra på grund av covid-19)
  • 2022: Liv och hälsa
  • 2023: Elevers drogvanor
  • 2024: Hälsa på lika villkor

Länkar till undersökningarna hittar du nedan.

Folkhälsan i Värmlands kommuner

Kommunprofilerna ger kortfattad information om befolkningssammansättning, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i var och en av Värmlands 16 kommuner. De baseras på statistik från olika källor och kan exempelvis användas som ett stöd i planerings- och prioriteringsarbetet för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Mer om Folkhälsa i Värmlands kommuner finns på regionvarmland.se/kommunprofiler.

Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården hos befolkningen i Mellansverige. Undersökningen genomförs vart fjärde år av Region Värmland i samarbete med Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län (CDUST). Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den vuxna befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering och samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Senaste undersökningen genomfördes våren 2022.

Mer om Liv och hälsa.

Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i olika delar av landet och följer förändringar över tid. Undersökningen genomförs vartannat år och det nationella urvalet är 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den nationella undersökningen genomförs under 2024.

Mer om Hälsa på lika villkor.

Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds delta i undersökningen som genomförs vartannat år under höstterminen. Resultaten används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå. Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen. Undersökningen genomfördes hösten 2023.

Mer om Elevers drogvanor finns på regionvarmland.se/eleversdrogvanor.

Planeringsunderlaget Om värmlänningarna

Om värmlänningarna ger kortfattad information om demografi, livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som baseras på statistik från olika datakällor. Rapporten lyfter ett urval av indikatorer och områden som kan vara ett stöd i planerings- och prioriteringsarbete för olika aktörer och verksamheter som arbetar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Senaste rapporten publicerades hösten 2023.

Mer om planeringsunderlaget Om värmlänningarna.

Rapporter

Olika typer av Rapporter utgivna av eller i samarbete med Region Värmland från 2014 finns att ta del av elektroniskt.

Mer om Rapporter

Anu Molarius

Folkhälsobevakare
Telefon: 010 831 97 42
E-post: anu.molarius@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?