Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Hemslöjd
Ängsmark och en gärdesgård. En finngård skymtar i bakgrunden

Mattila är en inspirerande plats där många av de ursprungliga miljöerna har bevarats.

Slöjden, skogen och hållbarheten – ett residens i Värmland för dig som professionell slöjdare

Detta är ett residens för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och använder dig av material från skogen. Här erbjuds du att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum. Ansökningsförfarande är avslutat och deltagarna presenteras nedan.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Tid för residenset

6 dagar, 27 juni – 2 juli 2023

Plats

Mattila ligger mitt i Finnskogen nordväst om Torsby, nära gränsen till Norge. Gården har anor från mitten av 1600-talet. På uppmaning av den svenske kungen befolkades finnskogen under 1600-talet med människor från Finland och finnarnas liv och sedvänjor har präglat kulturen sedan dess.

Mattila är en inspirerande plats där många av de ursprungliga miljöerna har bevarats. Gården som omgärdas av hävdade ängar och milsvida skogar är en inspirerande plats och källa till byggnadsskick, självhushållning och berättande. Här finns arbetsytor för slöjd med handverktyg och närhet till skog.

Läs mer om platsen

Mattila och Finnskogen | Välkommen till Mattila, en plats att finna (mattila.se)

Deltagare

  • Johan Huuva, Värmland
  • Ulrika Jäger, Värmland
  • Daniel Evaeus, Stockholm
  • Maria Lindberg, Dalarna
  • Ellinor Siljeström, Västmanland
  • Joakim Nilsson, Örebro
  • Henning Lemcke, Uppsala
  • Birgitta Ryberg, Västra Götaland
  • River Karlsson, Örebro
Porträtt Henning Lemcke

Henning Lemcke

Porträtt Ulrika Jäger

Ulrika jäger

Förväntningar

Du använder residensperioden till egen utveckling samt utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka er. Tillsammans med residensarrangörerna arbetar du tillsammans med övriga residensdeltagare fram hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper. Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

Slöjden

Din slöjd kan vara traditionell och/eller samtida, med skogens resurser som grund. Du slöjdar resurssnålt, med material som ingår i ett kretslopp.

Skogen

Ur skogen har människan sedan länge hämtat material, energi, kraft och inspiration. Skogen ger skydd och öppnar möjligheter för människor att leva ett bra liv. Där finns möjligheterna för möten, rekreation och äventyr. Skogen kan ge så mycket mer än material för träslöjd. Här finns andra växter som ger möjligheter att utvinna fibrer, färger och mycket annat. Från att ha varit något som alla har tillgång till, har skogen blivit något som ägs av stat, bolag och privatpersoner. Vad får vi göra i skogen?

Under residenset kommer utgångspunkten vara skogen runt Mattila och de material som finns där.

Hållbarheten

Slöjden behöver skogen men behöver skogen slöjden? Kan slöjd skapad i skog - av skog, bidra till ett hållbart samhälle? På vilket sätt kan dina och residensgruppens kunskaper i slöjd och skogens material vara en väg mot hållbarhet? Hur kan du kommunicera för att öka förståelsen i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål?

Förhållningssätt och tillgänglighet

Residenset bygger på ett gemensamt synsätt om alla människors lika värde.
Mångfald och jämställdhet är alltid viktiga aspekter att ta hänsyn till.
Tillgänglighet - Residenset innebär att du som residensdeltagare gör turer i skogen.


Arrangör är Kulturavdelningen, Region Värmland i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i region Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slöjdande vid förra årets residens i Fågelsjö, Gävleborg.

Residenset är till för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och använder dig av material från skogen. Det kan vara rötter, näver, trä av olika slag men också växter, mossor, svampar m.m. Kanske arbetar du med skogen som rum, där människor kan få prova på att slöjda eller lära sig mer om slöjdmaterial?

Du ska vara intresserad av att samarbeta med andra för att lösa både det du går och funderar på själv, och hur slöjden kan vara ett sätt att förändra vårt levnadssätt mot större hållbarhet.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland eller Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Materialen till residenset tas på plats i skogen runt Mattila. Den domineras av barrskog med tall och gran. Här är även rikliga inslag av myrmarker. Topografin bjuder på älvdalar och berg, som har sina egna skogsbiotoper.

Genom det moderna skogsbruket har även nya arter som contortatall och lärk tillkommit. Det vanligaste lövträdet är björk men här finns även asp, sälg, rönn, gråal och hägg. Residenset pågår under tiden som björkens näver brukar ”löpa” och det går att ta näver runt Mattila.

Buskar av olika videarter och en och annan en finns även i området. Skogarna rymmer också olika lavar som färglav och islandslav. Andra exempel på undervegetation är olika mossor.

Komplettering med andra material till residenset som exempelvis textil görs under överenskommelse.

Berätta i ansökan vad du vill utveckla, om du vill experimentera eller testa material som är nya för dig. Hur tänker du kring din slöjd och hållbarhet?

Du använder residensperioden till egen utveckling och utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Du redovisar vad du/ni har utvecklat, experimenterat med, testat och reflekterat över, under residensets sista dag.

Till residenset planerar vi att bjuda in personer som är engagerade i skogsfrågor för . samtal om hur vi kan utveckla samverkan som en del av hållbarhetsarbetet.

Du deltar i utvärderingen av residensveckan.

Du har arbetat några år med din verksamhet och är intresserad av att utveckla den och ditt förhållande till natur och miljö.

Slöjden kan utgå ifrån traditionella slöjdmaterial, verktyg, tekniker och upplevelser, men kan också utmana med nya uttryck/frågeställningar/ koncept/ målgrupper och metoder, samt sättas in i en hållbarhetskontext.

Kontaktperson

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdsutvecklare
070-2102574
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?