Till startsidan

MRB - personal

Gäller för anställd personal, inför nyanställning, inhyrd personal, studerande, praktikanter/PRAO-elever och auskulterande personal.

MRSA-provtagning av personal

Provtagning för MRSA utförs om personal de senaste sex (6) månaderna, utanför Norden,

 • arbetat på vårdenhet
 • sjukhusvårdats
 • behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård.

 • Provtagning för MRSA utförs också om personal de senaste sex månaderna, inom Norden på vårdenhet med pågående smittspridning av MRSA,
 • arbetat
  – utan att följa basala hygienrutiner
  eller
  – med sår/eksem på händer/underarmar
 • sjukhusvårdats
 • behandlats polikliniskt med invasiva ingrepp eller sårbehandling inklusive tandvård.

MRSA-odling tas från 

 • Näsa
 • Svalg
 • Eventuella hudskador

Prov ska ej tas under eller i slutet av ett arbetspass.

Kontakta din vårdcentral alternativt infektionsmottagningen på Centralsjukhuset Karlstad för provtagning.
Provtagning av studerande och praktikanter ombesörjs av respektive lärosäte.

Vid oväntat fynd av MRSA hos patient eller personal samt vid misstänkt MRSA-spridning på en vårdenhet kan smittspårning bli aktuellt på enheten. Detta sker alltid i samråd med Smittskydd Värmland. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete i väntan på provsvar. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i vårdnära arbete.

Handläggning vid fynd av MRSA

Vid fynd av MRSA remitteras vederbörande till infektionsmottagningens MRSA-team för bedömning. Förutom undersökning, information och förhållningsregler görs en individuell bedömning om vederbörande ska sjukskrivas, omplaceras, avstängas eller kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Personal utan riskfaktorer kan i allmänhet fortsätta arbeta i patientnära arbete. Personal med riskfaktorer som t.ex. sår, eksem eller andra hudskador ska inte delta i patientnära arbete. Arbetsgivaren ska i första hand undersöka om tillfällig omplacering är möjlig om den anställde inte kan fortsätta med ordinarie arbete. 

Arbete på riskenhet

För personal som är MRSA-bärare och som arbetar på riskenhet gäller särskilda regler. Med riskenhet menas avdelning där vården innebär stora risker för smittspridning och/eller patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta. Exempel på riskavdelningar är hudavdelning, intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, BB, förlossningen, neonatalavdelning, hemodialysenhet, onkologavdelning, ortopedavdelning med nyopererade protespatienter och hematologavdelning.

För arbete på en riskenhet ska MRSA-bärare vara negativa vid minst två (2) MRSA-provtagningar i följd med minst en månads mellanrum innan återgång till patientnära arbete. Kontrollodlingar därefter enligt gängse rutin.

ESBL-, ESBLcarba och VRE-provtagning av personal

Kontrollodlingar för ESBL, ESBLcarba och VRE behöver inte utföras efter sjukhusvård eller arbete utomlands i samband med återgång i vårdarbete i Sverige. Personal med känt bärarskap av ESBL, ESBLcarba och VRE ska inte arbeta i patientnära arbete vid diarré. I övrigt föreligger inga restriktioner.

Lokala rutiner och dokument 

Studenter - stickincidenter, MRB och vaccinationer - RUT14543 (pdf) Pdf, 169 kB. 

Rutinen gäller för hälso- och sjukvård inom Region Värmland, kommunal och privat vård. 

Riskområden

Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden
Obs! Kan endast öppnas av användare i Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?