Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Hela Värmland står bakom utvecklingen till god och nära vård
Nu har Värmlands samtliga kommuner och Region Värmland sagt ja till länets gemensamma målbild för omställningen till god och nära vård.

Under våren har kartan över Värmland blivit allt mer grön då Värmlands kommuner och Region Värmland en efter en sagt ja till länets gemensamma målbild för omställningen till god och nära vård. Nu står hela Värmland också formellt enat i arbetet .

Hela Värmland står bakom utvecklingen till god och nära vård

Nu har Värmlands samtliga kommuner och Region Värmland sagt ja till länets gemensamma målbild för omställningen till god och nära vård. – Att hela Värmland står bakom målbilden blir en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland. Omställningen till nära vård är något vi vill men också måste göra, och samverkan är verkligen en nyckel i det arbetet.

Nära vård är en omställning i hela välfärden som är nödvändig för att vi ska klara av utmaningen med en förändrad befolkningsstruktur. I framtiden ska färre personer ta hand om fler, och för att klara av det måste vi ändra sättet att arbeta med vård, hälsa och stöd. Kärnan i omställningen är ett personcentrerat förhållningssätt som innebär att ha individens behov och förutsättningar i fokus.

– Vi behöver till exempel arbeta mer tillsammans och samverka mer över organisationsgränser, men också jobba mer förebyggande och hälsofrämjande, säger Kristin Törnqvist, samordnare för arbetet med nära vård i Värmland.

16 kommuner och regionen står bakom arbetet

Nu har samtliga kommuner i Värmland och regionen sagt ja till länets gemensamma målbild och att arbeta i dess riktning.

– Målbilden beskriver länets gemensamma riktning för vård, hälsa och omsorg och den har tagits fram i bred samverkan mellan region och kommuner, säger Linnea Grankvist som samordnat målbildsarbetet. Det känns väldigt bra att hela Värmland nu också formellt står bakom den.

Förändringsarbete i hela välfärden

Omställningen till god och nära vård är omfattande och berör hela välfärden. Marianne Utterdahl, ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd och Monica Gundahl, 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden Karlstads kommun, har varit medledare i den politiska referensgruppen kring målbilden.

– Omställningen är historiskt stor och genomgripande och sker i hela landet. I Värmland arbetar regionen och samtliga 16 kommuner tillsammans och hela länet står enat i det omfattande förändringsarbete som vi nu står inför. Det är en förutsättning för det fortsatta arbetet. Omställningen handlar också om att skapa klart förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare, där både region och kommuner arbetar för att bli ”framtidens arbetsgivare”.

Värdegrundsinternat och mobila resursteam i Karlstad

Karlstads kommun beslutade sist ut om målbilden den 16 juni. Här arbetar man bland annat med värdegrundsinternat för att sprida kunskap om nära och personcentrerad vård. Peter Nylander är verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vad omställningen till nära vård betyder för oss och vad förflyttningen till personcenterad vård innebär är viktiga diskussionspunkter i vårt värdegrundsarbete och på våra APT, säger han. Utmaningen är att släppa saker som redan fungerar väl för att kunna göra något som är bättre för helheten. Hur kan olika huvudmän arbeta mer gemensamt? Ett gott exempel är det samarbete som Karlstads kommun och Region Värmland har i våra mobila resursteam.

Länsgemensam färdplan nästa steg

Många aktiviteter pågår på olika nivåer i riktning mot målbilden. Nästa steg i det länsgemensamma arbetet är att ta fram en färdplan för hur målbilden ska bli verklighet. Färdplanen ska konkretisera områden och förutsättningar som verksamheterna lyft som viktiga i arbetet hittills.

Omställningen till nära vård

Läs mer om arbetet i Värmland på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?