Start / Molkom / Om skolan / Bo på internat

Bo på internat

Du har möjlighet att bo på internat när du studerar på Molkoms folkhögskola. På internatet blandas människor med skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till personlig utveckling och gemenskap.

Elevhem Gamla och skolans expedition

Flytta in hos oss

På Molkoms folkhögskola finns internatbostäderna Gamla, Lugnet, Nordan, Ventilerna, Kursgården, Västan och Östan. Husen ligger i omedelbar anslutning till skolan. Internatet har sammanlagt 71 rum. Rummen är enkelt möblerade med säng inklusive madrass, skrivbord och stol, hylla och sänglampa. Garderobsutrymmen finns i varje rum. Ett fåtal rum har egen dusch och toalett. Övriga rum har toalett och dusch i anslutning till korridor, alla duschar är enskilda i form av låsbara duschbås. Tvättställ finns på nästan alla rum.

Du tar själv med dig täcke, kudde, sänglinne, överkast, handdukar och eget husgeråd och andra textilier som du vill ha i ditt rum.

Internatkostnader läsåret 2024/2025

Inackordering

Inackorderingspaketet omfattar rumshyra per månad och måltider fem dagar per vecka. Där ingår frukost, lunch och middag måndag till torsdag samt frukost och lunch fredagar.

Internatkostnad

 • Enkelrum: 1 796 - 2 246 kronor per månad
 • Enkelrum med dusch och toalett: 2 468 kronor per månad [Obs! Endast ett fåtal rum]
 • Delat rum 1 234 kronor per månad
 • Måltider 927 kr per vecka, måltider är obligatoriska vid boende på internatet

Fakturering sker månadsvis, vilket innebär att avgiften för måltider kan variera mellan olika månader.

Uppsägning av inackordering skall ske 30 dagar i förväg. Avgift vid borttappad nyckel 250 kronor. Avgift vid byte av rum 350 kronor. Avgift vid upplåsning av rum efter klockan 17.00 och på helgdagar 400 kronor.

Vi har ett fåtal rum där hund och katt är tillåtna efter ansökan till internatföreståndare. Tillägg för husdjur 313 kr/månad.

För eventuella sommarkurser gäller speciella priser.


Rumsfördelning

Rumsfördelning görs cirka en vecka innan kursstart och vi försöker att tillmötesgå dina önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Om du önskar bo på internatet anmäl det tidigt då det kan bli fullbelagt. Om rumsantalet understiger antalet bostadssökande tillämpas placering i delat rum.

Vi har ett fåtal rum där hund och katt är tillåtna efter ansökan till internatföreståndare.

Elevhemmen disponeras av dig som deltagare under hela kurstiden, det vill säga även under lov. 

Du som pendlar har också tillgång till lunchrum på elevhemmet Lugnet. Där finns spis, mikrovågsugn och kylskåp. Detta lunchrum är det enda ställe där medhavd mat får förekomma. Du har också möjlighet att på kvällstid använda dig av skolans lokaler och utrustning, till exempel bibliotek, gym, bio och gymnastiksal.

Internatrum på elevhem Nordan.

Internatrum på elevhem Västan.

På varje internat finns vardagsrum med TV, kök/pentry med spis, kyl/frys, mikro, vattenkokare/kaffebryggare. Köket är avsett för enklare matlagning. På samtliga elevhem ingår trådlös uppkoppling till internet. Tvättmaskiner, torktumlare och/eller andra torkmöjligheter finns vid några av internaten. Bastu finns på Nordans internat.

Allrum på elevhem Nordan.

Molkoms Veranda, vår altan i anslutning till matsalen.

Musikrum.

Du som är inackorderad (bor på internatet) är olycksfallförsäkrad på heltid/dygnet runt genom skolans försorg.

Observera att eget lösöre på elevhemmen inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med din egen hemförsäkring vad som gäller. Hemförsäkring måste alltså du som inackorderad ordna själv. Du är ekonomiskt ansvarig för skador du orsakar som gör reparationer nödvändiga. Om något går sönder ska du anmäla detta omedelbart till vaktmästare eller internatföreståndare.

Observera också att skolan kan kräva att du har en gällande hemförsäkring innan du får tillgång till att låna viss utrustning (kameror med mera).

Under praktik

För dig som bor på vårt internat gäller olycksfallsförsäkringen dygnet runt, även vid till exempel praktik. Vi har dessutom en ansvarsförsäkring som täcker dig när du är på praktik och som gäller om du vållar skada på/för tredje part. Som med alla skadeärenden gör försäkringsbolaget en utredning om vållande.

Matsalen

Studerande som betalar avgift för måltider har rätt till kreditering av avgiften för lov, praktikperioder och skolrelaterad aktivitet som är kopplad till verksamheten vid Molkoms folkhögskola.

Vid aktivitet som pågår under en dag erhålles matlåda, vid aktiviteter som pågår under två dagar eller mer får den studerande måltidsavdrag.

Studierelaterad frånvaro meddelas till internatansvarig av kursansvarig.

Vid frånvaro som inte kan relateras till skolans verksamhet, såsom begärd ledighet eller annan frånvaro, och som överstiger fem skoldagar ges måltidsavdrag från och med dag sex.

Vid sjukdom, som innebär frånvaro från skolans internat mer än en vecka, ges måltidsavdrag från dag ett om läkarintyg uppvisas.

Frånvaron meddelas till internatansvarig av den studerande.
Måltidsavdrag utgår inte vid andra tillfällen än ovan angivna.

Vi ser gärna att boende på internatet är fullvaccinerade mot Covid-19.

Allmänna villkor

Studerande förbinder sig att:

 • inte flytta fastmonterade inventarier
 • inte utan tillstånd från internatansvarig flytta ut möbler och inventarier som finns i rummet vid inflyttningen. Vid avflyttning skall möblemanget återställas i ursprungligt skick
 • inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten samt att vid reparation av fastigheten på egen bekostnad ta ner och i förekommande fall sätta upp dem igen. Meddelanden och föremål kan dock sättas upp på för ändamålet avsedd anslagstavla, eller på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna
 • omedelbart anmäla uppkomna skador till internatansvarig eller skolans expedition. Kursdeltagaren är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av inackorderingsavtalet
 • tillåta hyresvärd/fastighetsägare att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen i förväg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående meddelande
 • ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet enligt uppsatt schema städa dagrum, kök, tvättstuga och att sopor och skräp töms regelbundet. Kom ihåg att rengöra sopkärl. OBS! Källsorterat avfall kastas i uppställda kärl som finns i skolans ”bod för återvinning” mitt emot expeditionen. Skolans personal sköter regelbunden städning av gemensamma toaletter och duschar på internaten Nordan, Gamla, Lugnet, Ventilerna & Kursgården. På internaten Nordan och Gamla städar de även korridorer och trapphus.
 • ansvara för att kylar, frysar och övriga skåp hålls efter och rengörs under terminerna samt töms och rengörs i samband med utflyttning
 • inte förvara rumsinventarier och personliga tillhörigheter i allmänna utrymmen och korridorer (finns gemensamt förråd i internatet Nordans källare)
 • inte spela musik på hög volym eller föra oväsen så att övriga boendens studiero och/eller nattsömn störs. Mellan 22:30 – 06:30 skall den som vill kunna få ostörd sömn
 • endast parkera motorfordon på den stora parkeringen. In - och urlastning är ok. Körning med motorfordon fram till elevhemmen skall undvikas
 • lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage
 • omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång
 • vid avflyttning lämna rummet väl rengjort, liksom gemensamma utrymmen. Överlämna samtliga nycklar till hyresvärden

Särskilda villkor

 • Kursdeltagare förbinder sig att:
 • betala inackorderingsavgiften enligt skolans avisering. Försumlighet leder till att kursdeltagare sägs upp från rummet/bostaden
 • noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder, rökdetektorer får ej vidröras. Direktlarm går till räddningstjänsten. Den som utlöser falsklarm kan bli ersättningsskyldig
 • respektera och följa skolans gällande drog- och alkoholpolicy. Vid misstanke om påverkan har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester. Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Brott mot skolans drog- och alkoholpolicy leder till åtgärder enligt skolans handlingsplan. Anmälningsplikt till polismyndigheten föreligger vid misstanke om narkotikabrott. Rektor och Regionstyrelsen informeras och kan fatta beslut om avstängning från skolan. Alkohol får inte förvaras i skolans gemensamma utrymmen.
 • inte röka i rummet, på balkonger eller i för skolan gemensamma lokaler; rökförbud gäller generellt. Endast rökning vid anvisad plats. Använda uppställda askkoppar för fimpar och snus. Rökelse eller annat allergiframkallande är inte tillåtet inomhus
 • inte inrymma sällskapsdjur på internatet. Det är endast tillåtet på anvisat internat
 • tillåta skolans personal tillträda rummet för att få kontakt med sjukanmälda eller ej frånvaroanmälda kursdeltagare – i händelse av oro för studerandes hälsotillstånd
 • att inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet
 • att endast enstaka natt inhysa tillfällig gäst på rummet och meddela skolans expedition (OBS! ej tillåtet att inhysa tidigare studerande som avskilts från skolan)
 • tydligt märka ägodelar som förvaras i gemensamma utrymmen (förråd) med ägarens identitet och vid avflyttning ansvara för att ta bort ägodelar såväl i rummet som i gemensamma utrymmen (förråd). Ej tillvaratagna ägodelar omhändertas och slängs

Kursdeltagaren har inte rätt att få nedsättning av hyran när hyresvärd/fastighetsägare utför arbete för vanligt underhåll av rummet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras så snabbt som möjligt.

Försäkringar: Olycksfallsförsäkring är tecknad för skolans studerande. Som boende på internatet, behövs en egen tecknad hemförsäkring.

Inackorderingsvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om inackorderingsvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

- på grund av krig eller upplopp

- på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som inackorderingsvärden inte råder över eller inte heller har kunnat förutse.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?