Till startsidan
Start / Om regionen / Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Läs om hur Region Värmland behandlar dina person­uppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som på ett eller annat sätt kan identifiera en fysisk person i livet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personnummer, eller en bild om en person tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter och omfattar till exempel insamling, registrering, spridning, bearbetning och radering av uppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Det kan finnas olika rättsliga grunder till att Region Värmland behandlar dina personuppgifter, till exempel för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, för att det är ett led i Region Värmlands myndighetsutövning eller det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

I vissa fall kan Region Värmland behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid att få information om vad du samtycker till.

Andra exempel på ändamål vi kan behöva behandla dina personuppgifter för är:

  • För att fullgöra vårt uppdrag.
  • För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att kunna svara på inskickade frågor.
  • För att kunna hantera beställningar gör.
  • För att kunna registrera deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.
  • För att genomföra frivilliga undersökningar.
  • För att skicka nyhetsbrev och prenumerationsutskick.
  • För att analysera och följa upp våra tjänster och vår verksamhet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Region Värmland lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Region Värmland lyder under lagar som bland annat tryckfrihetsförordningen. Det innebär att handlingar inom Region Värmland utgör så kallad allmän handling som ska lämnas ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Värmland sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med det. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Dessa regler har stöd i arkivlagen (1990:782) och Region Värmland regelverk för arkiv- och informationshantering, och styr hur och i vilken utsträckning vi får radera eller spara uppgifter.

Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Värmland kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning, GDPR och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Värmland behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Värmland behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade och under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och få dina personuppgifter utlämnade av Region Värmland i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig antingen till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Region Värmlands dataskyddsombud Matilda Eng.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Region Värmland.

Region Värmland, 651 82 Karlstad
Besöksadress: Rosenborgsgatan 50
Telefon: 010-831 50 00 

Organisationsnummer: 232100-0156

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Region Värmland är Matilda Eng.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är: 
E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 50 00 

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Intregritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till dem är:
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Fax: 08-652 86 52

Mer om personuppgiftbehandling

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?