Till startsidan
Start /Terapiområden /Demenssjukdomar

Terapiområde demenssjukdomar

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet demenssjukdomar.

Symtomatisk behandling av demens

Läkemedelsbehandling kan ges även till patienter med blanddemens: Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulärt inslag.

Undvik samtidig behandling med antikolinergika och kolinesterashämmare.

Utvärdering ska ske efter insatt behandling samt därefter minst en gång årligen.

Mild–måttlig demens vid Alzheimers sjukdom

Förstahandsval

Donepezil

Donepezil {byta}

Galantamin

Galantamin {byta}

Fungerande behandling behöver inte bytas ut.

Andrahandsval

Rivastigmin

Rivastigmin{byta}

Rivastigmin depotplåster är ett alternativ vid problem med peroral tillförsel eller compliance.

Måttlig–svår demens vid Alzheimers sjukdom

Som tillägg till kolinesterashämmare eller som singelterapi.

Memantin 

Memantin {byta}

Vid eGFR ≥ 50ml/min är måldosen 20 mg dagligen.

Vid eGFR 30–49 ml/min ska njurfunktionen övervakas och dosökning till 20 mg kan övervägas efter en vecka om god tolerabilitet.

Vid eGFR 5–29 ml/min bör försiktighet iakttas och den dagliga dosen vara max 10 mg.

Observera att memantin sänker kramptröskeln.

Parkinson-/Lewybodydemens

Rivastigmin

Rivastigmin {byta}

Rivastigmin depotplåster är ett alternativ vid problem med peroral tillförsel eller compliance.

BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom)

Observera att vid BPSD bör i första hand somatiska orsaker (till exempel smärta eller infektion) och läkemedelsbiverkningar uteslutas.

Personcentrerade omvårdnadsåtgärder, såsom begränsning av intryck och antal personer som vårdar patienten samt korrigering av dygnsrytmen, är basen i behandlingen.

Läkemedelsbehandling är ett komplement till adekvata omvårdnadsåtgärder. En skattning enligt BPSD-registret kan ge god vägledning, fråga därför om en sådan blivit gjord och ta ställning till resultatet, innan läkemedel sätts in. Eftersträva lägsta möjliga dos och kortast möjliga behandlingstid.

BPSD vid underliggande Alzheimerdemens eller blanddemens

Memantin

Memantin {byta}

Vid eGFR ≥ 50ml/min är måldosen 20 mg dagligen.

Vid eGFR 30–49 ml/min ska njurfunktionen övervakas och dosökning till 20 mg kan övervägas efter en vecka om god tolerabilitet.

Vid eGFR 5–29 ml/min bör försiktighet iakttas och den dagliga dosen vara max 10 mg.

Observera att memantin sänker kramptröskeln.

Depression och/eller emotionell instabilitet

Escitalopram

Escitalopram (startdos 5 mg x 1, maxdos 10 mg x 1) {byta} {tand} 

Sertralin

Sertralin (startdos 25 mg x 1, maxdos 100 mg x 1) {byta} {tand}

Donepezil och citalopram/escitalopram ska inte kombineras då båda kan
förlänga QT-tiden och öka risken för arytmi.

Vid depression med sömnstörning

Mirtazapin

 

Mirtazapin (startdos 15 mg x 1 på kvällen/till natten, maxdos 30 mg x 1 på kvällen/till natten) {byta} {tand} 

Ångest

Escitalopram

Escitalopram (startdos 5 mg x 1, maxdos 10 mg x 1){byta} {tand} 

Sertralin


Escitalopram (startdos 25 mg x 1, maxdos 100 mg x 1) {tand}{byta}

Oxazepam

Oxascand (startdos 5 mg vid behov, maxdos 10–15 mg x 3)

Donepezil och citalopram/escitalopram ska inte kombineras då båda kan
förlänga QT-tiden och öka risken för arytmi.

Sömnstörning

Melatonin

Circadin, Mecastrin depottablett (2–4 mg x 1 till natten) {obytbart}

Zopiklon

Zopiklon (3,75–5 mg till natten vid behov) {tand} {byta}

Psykotiska symtom/agitation

Risperidon

 

Risperidon (startdos 0,25–0,5 mg/dygn, maxdos 1,5 mg/dygn) {tand} {byta}

Utvärdering ska ske inom två veckor samt regelbundet vid fortsatt behandling.
Eftersträva lägsta effektiva dos. Planera för utsättning.

Psykotiska symtom/agitation vid Parkinson- eller Lewybodydemens

Kvetiapin

 

Quetiapin (startdos 25 mg/dygn, maxdos 150 mg/dygn) {tand} {byta}

Vid dessa sjukdomar ses en ökad känslighet för neuroleptika. Om behov av neuroleptika föreligger är kvetiapin att föredra på grund av mindre risk för biverkningar. Utvärdering ska ske inom två veckor samt regelbundet vid fortsatt behandling. Eftersträva lägsta effektiva dos. Planera för utsättning.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?