Till startsidan
Start /Terapiområden /Endokrinologi

Terapiområde endokrinologi

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet endokrinologi.

Diabetes

Grupp med särskild risk för ohälsosamma levnadsvanor.

Se avsnitt Levnadsvanor.

Vid val av diabeteshjälpmedel ska hänsyn tas till handhavande och patientens
behov.

Typ 2-diabetes

Basbehandling

Metformin

Metformin {byta}

Personer med säkerställd typ 2-diabetes sätts in på metformin i kombination
med livsstilsförändringar som basbehandling och om detta inte ger god metabol kontroll bör metformin kombineras med annat preparat.

Överväg att avstå nyinsättning av metformin vid eGFR < 45 ml/min.

Vid eGFR 45-59 ml/min bör behandlingen med metformin fortsätta, max 1000 mg x 2.

Vid eGFR 30-44 ml/min kan behandlingen fortsätta men dosen ska reduceras till max 500 mg x 2.

Vid eGFR < 30 ml/min sätts metformin ut.

Typ 2-diabetes – behandlingsalgoritm farmakologisk glukossänkning

Bild Typ 2 diabetes Behandlingsalgoritm

Tilläggsbehandling

DPP-4-hämmare

Linagliptin

Trajenta*

Sitagliptin

Sitagliptin {byta}

Rekommenderas till de mest sjuka äldre och till patienter med nedsatt njurfunktion. DPP-4-hämmare har en låg hypoglykemirisk och är viktneutralt. De är även godkända som monoterapi när metformin är olämpligt eller vid intolerans mot metformin.

* Ej vid allvarligt nedsatt leverfunktion

GLP-1-receptoranaloger

Dulaglutid

Trulicity

Liraglutid

Victoza

Semaglutid

Ozempic

Rekommenderas till patienter med obesitas samt patienter med manifest hjärt-kärlsjukdom. GLP-1-receptoranaloger har en viktminskande effekt och låg risk för hypoglykemier.

SGLT-2-hämmare

Dapagliflozin

Forxiga

Empagliflozin

Jardiance

Rekommenderas vid manifest hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet vid hjärtsvikt och/eller fetma. Något ökad risk för candida- och urinvägsinfektion. Förutsätter normal njurfunktion för att ha full glukossänkande effekt. Risk för ketoacidos vid låg egen insulinproduktion. Beakta ökad risk för dehydrering, ketoacidos och viktnedgång hos äldre.

Insulinbehandling

Är indicerat när målvärdet inte nås med andra glukossänkande läkemedel. Det är oftast lämpligt att starta med ett medellångverkande insulin till natten. Byte till insulin glargin kan vara indicerat om målvärde för fasteglukos inte uppnås på grund av nattliga hypoglykemier. Vid postprandiell glukosstegring eller vid misstänkt insulinbrist: tillägg av snabbverkande insulin.

Medellångverkande insulin

Insulin NPH

Insulatard

Långverkande insulin

Insulin glargin

 

Abasaglar

Toujeo

Snabbverkande Insulin

Insulin aspart

Insulin aspart

Insulin lispro

Insulin lispro

Insulin aspart rekommenderas vid nyinsättning. Välfungerande behandling med insulin lispro behöver inte bytas.

Övrigt

Sulfonylureaföreningar

Glimepirid

Glimepirid {byta}

Företrädesvis vid vissa typer av MODY. Bör undvikas till äldre eller vid känd njurinsufficiens.

Meglitinid

Repaglinid

Repaglinid {byta}

Glitazoner

Pioglitazon

Pioglitazone {byta}

Typ 1-diabetes

Insulinbehandling

Snabbverkande insulin

Insulin aspart

Insulin aspart

Insulin lispro

Insulin lispro

Insulin aspart rekommenderas vid nyinsättning.
Välfungerande behandling med insulin lispro behöver inte bytas.

Långverkande insulin

Insulin glargin


Abasaglar
Toujeo

Hypoglykemi/insulinkoma

Glukagon

Glucagon

Upphandlade glukosstickor

Glukosstickor förskrivs i regel av diabetessköterska.

Rekommenderas till patienter med ökad risk för hypoglykemier, framför allt vid insulinbehandling.

Sköldkörtelsjukdom

Levotyroxin

Levaxin

Tiamazol

Thacapzol {byta}

Binjurebarksvikt

Fludrokortison

Florinef

Hydrokortison


Hydrokortison {byta}

Solu-Cortef

Manlig hypogonadism

Testosteron


Tostrex gel
Nebido injektion

Vid fastställd hypogonadism. Kontakt med endokrinolog före insättning

D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar

Riskgrupper för D-vitaminbrist

  • Individer som använder heltäckande kläder eller undviker solexponering.
  • Äldre som sällan vistas utomhus eller som bor på särskilt boende.
  • Patienter med malabsorption (till följd av t.ex. celiaki, IBD eller bariatrisk
    kirurgi).
  • Patienter med lever- eller njursvikt.

Kolekalciferol

Divisun {byta}

Brist (< 25 nmol/l): 2000–4000 IE dagligen i 3–6 månader.
Insufficiens (25–50 nmol/l): Underhållsdos 800–1600 IE dagligen.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?