Avsnitt 5: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom

Avgifter för åtgärder som avser undersökningar och åtgärder på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundar sig generellt på självkostnadspris.

Observera att:

 • Avgifterna gäller även barn och ungdomar under 20 år.
 • Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd.

Uteblivet bokat besök för riktade hälsokontroller: 250 kronor

Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Detta gäller exempelvis vid mammografiundersökning och gynekologisk hälsokontroll med cellprov.

Avgiftsfria riktade hälsokontroller

I Region Värmland gäller avgiftsfrihet för de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer och rekommendationer för screeningprogram.

Följande riktade hälsokontroller är avgiftsfria:

 • Mammografiundersökning
 • Gynekologisk hälsokontroll med cellprov
 • Screening av bukaorta

Grundavgift: 300 kronor
Vaccinkostnad: Enligt Bilaga1 Prislista vaccin
Uteblivet besök för vaccination: 600 kronor

Grundavgiften gäller per besök eller recept och kombineras med vaccinkostnaden till en slutlig avgift.

Avgiftsfria vaccinationer

Följande vaccinationer är avgiftsfria:

 • Vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården enligt HSLF-FS 2016:51 (folkhalsomyndigheten.se).
 • Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund och vaccination av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen röda hund enligt SOSFS 1982:13 (socialstyrelsen.se).
 • Vaccination mot hepatit B för riskgrupper där spridningen ofta påvisas enligt Socialstyrelsens rekommendation.
 • Postexpositionsprofylax mot hepatit B vid sticktillbud.
 • Postexpositionsprofylax mot rabies.
 • Vaccination mot tuberkulos av vuxna som inte tidigare vaccinerats och som finns i riskutsatt miljö.
 • Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri och stelkramp, haemophilus influenzae typ B samt mässling, påssjuka och röda hund.
 • Pneumokockvaccination för benmärgstransplanterade.
 • Pneumokockvaccination i samband med splenektomi.
 • Grundavgift och vaccinkostnad vid vaccination mot influensa för patienter med kroniska hjärt-, lung- eller njursjukdomar, patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och personer över 65 år.
 • Grundavgift och vaccinkostnad vid vaccnination mot pnemuokock för patienter med kroniska hjärt-, lung- eller njursjukdomar, diabetes mellitus, tillstånd med nedsatt lungfunktion eller nedsatt hostkraft samt patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och mycket hög risk för insjuknande, samt personer över 65 år.
 • Patienter som är inskrivna i barnhabiliteringen i Region Värmland.
 • Vaccinationer enligt Smittskyddslagen (2004:168) (riksdagen.se).
 • Hepatit B vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
  TBE, Hepatit B, Vattkoppor och Bältros har subventionerat vaccinpris.

För hälsokontroller och intyg gäller avgifter enligt nedanstående lista. Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas generellt på sjukvårdens självkostnad. De olika avgiftsnivåerna ska spegla hälsoundersökningens och intygens omfattning. Merparten av intygen är momspliktiga. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel om gällande avgifter.

Om skälet till patientens kontakt är att få ett intyg tillämpas intygsavgift men ingen besöksavgift. Om en patient i samband med vårdbesöket begär ett avgiftsbelagt intyg ska avgift tas ut dels för besöket, dels för intyget. Detsamma gäller när patienten är inskriven i slutenvården.

Kostnaden ska debiteras den som beställt åtgärden, oavsett vem som är den slutgiltigare betalaren.

Avgifter

Enklare intyg

Avgift exkl moms: 376 kronor
Avgift inkl moms: 470 kronor
Gäller för intyg som utfärdas utifrån journaler eller kännedom om patienten.

Normala hälsokontroller och intyg

Avgift exkl moms: 752 kronor
Avgift inkl moms: 940 kronor
Gäller för kontroller och intyg som oftast innebär en undersökning.

Omfattande hälsokontroller och intyg

Avgift exkl moms: 1 128 kronor
Avgift inkl moms: 1 410 kronor
Gäller för hälsokontroller och intyg som kräver en större arbetsinsats.

Hälsokontroller och intyg enligt timtaxa

 • Per timme:
  Avgift exkl moms: 1 504 kronor
  Avgift inkl moms: 1 880 kronor
 • Per påbörjad kvart:
  Avgift exkl moms: 376 kronor
  Avgift inkl moms: 470 kronor

Körkortsintyg, på grund av missbruk

 • Alkohol, per observationsperiod:
  Avgift inkl moms: 5 000 kronor
 • Narkotika eller droger, per observationsperiod:
  Avgift inkl moms: 5 500 kronor

Villkorligt körkortstillstånd

Avgift inkl moms: 1 875 kronor

Vid deltagande i försök med alkohollås; Transportstyrelsen.

Graviditetstest på egen begäran

Avgift exklusive moms: 100 kronor

Uteblivet bokat besök för intyg och hälsokontroller

Avgift: 250 kronor

Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient.

När gäller momsplikt för hälsoundersökningar och intyg?

Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Detta innebär att undersökningar eller utredningar, med det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande är momspliktiga. Momssatsen är 25 procent.

Vaccinationer samt hälsoundersökningar som syftar till att skydda personens hälsa är undantagna från momsplikten. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel för när momsplikt gäller.

Avgiftsfria intyg och hälsokontroller

Följande intyg och hälsokontroller är avgiftsfria:

 • Utfördande av dödsbevis och dödsorsaksintyg
 • Intyg för god man eller förvaltare
 • LSS-intyg
 • Intyg enligt patientskadeförsäkringen
 • Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård
 • Intyg om sterilisering
 • Intyg enligt socialförsäkringsbalken som t ex intyg och utlåtanden till Försäkringskassan
 • Intyg för föräldrapenningförmåner (enligt förordning 1984:908)
 • En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande
 • Intyg och hälsokontroller som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn och unga till och med 20 år.
 • Intyg om bostadsanpassning
 • Intyg om körkortstillstånd på grund av funktionsnedsättning
 • Intyg om skolgång på grund av funktionsnedsättning eller allergi
 • Intyg om funktionsnedsättning, sjukdom eller diagnos
 • Intyg om färdtjänst
 • Intyg om sjukdom till arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom längre än 7 dagar

Sidan uppdaterad