Till startsidan

Avsnitt 12: Ersättning vid inställd vård

Region Värmland lämnar ersättning vid inställd vård.

  1. Ersättning ges när en planerad operation i dagkirurgi eller inläggning i sluten vård uppskjuts i sent skede. Även vid inställt öppenvårdsbesök som inneburit att patientens tid tagits i anspråk under en längre tid av dagen kan ersättas.
  2. Ersättning avser vård i Region Värmlands egen regi.
  3. Ersättning ges om besked om uppskjuten operation lämnats mindre än 24 timmar före besök eller inläggning. Har återbud lämnats till patienten 24 timmar eller mer före åtgärden ges ingen ersättning. Ersättning lämnas oberoende av om vårdenheten orsakat att patienten inte kan tas emot på grund av ändrad medicinsk prioritering, bemannings- eller utrustningsproblem eller om det var på grund av försummelse från vården. Vårdenhet ska dokumentera ändringar av tidpunkt för operationstillfällen.
  4. Är patienten själv orsak till att åtgärden uppskjuts eller ställs in lämnas ingen ersättning. Patienten ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Region Värmlands regler för milersättning för resa med egen bil samt kostnad för övriga färdsätt.
  5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut till patienten (vårdnadshavare om patienten är barn) enligt ett schablonbelopp på högst 1 000 kronor (heldag) och 500 kronor (del av dag), gäller för max en dag när patientens tid tagits i anspråk.Ingen ersättning lämnas om patienten erhåller sjuklön eller sjukpenning, sjukersättning, pension, studiebidrag eller arbetslöshetsersättning för aktuell dag. Krav på ersättning ska styrkas med intyg om löneavdrag från arbetsgivaren respektive försäkran om inkomstförlust. 
  6. Då vårdgivare ställer in vård, operation eller behandling med kort varsel, enligt ovan, kan patienten ges ersättning för skäliga merkostnader. Ersättningen avser vård i Region Värmland. En sjukresa ska i första hand göras med tåg, buss, servicelinje eller privat bil. Ersättningen utbetalas utan avdrag.
  7. Om patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med på resan, lämnas ersättning för ledsagarens kostnader enligt vad som gäller för patienten. Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med ledsagare. Ledsagare ersätts enligt samma resväg som för patienten. 
    Person som är berättigade till ledsagare i färdtjänsten, har även rätt att ha ledsagare vid sjukresa. Resekostnader ersätts alltid till en ledsagare för barn/ungdomar under 20 år.


Blankett för ersättning inställd vård (pdf) Pdf, 147 kB.

Rutin ersättning inställd vård (pdf) Pdf, 77 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?